ผู้เขียน หัวข้อ: แจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๒ และรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราช  (อ่าน 4220 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแจ้งรายชื่อผู้ได้รับเครื่องราชฯ ปี ๒๕๕๒ และรายชื่อผู้ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๔๗ ดังนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย  ประจำปี  ๒๕๕๒  ได้แก่

ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย 
๑.  นายปรีชา           ไชยโย
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ        พรมดี
๓.  รองศาสตราจารย์ประภาพร      ชนยุทธ

รายชื่อผู้ที่ได้รับใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี  ๒๕๔๗   ได้แก่   

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย      เยี่ยงพฤกษาวัลย์
๒.  อาจารย์  ดร. เครือวัลย์      วงษ์ไพบูลย์
๓.  อาจารย์ปิยดา         ชัชวาลปรีชา
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพา      อภิโกมลกร
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินารถ   วัฒนกุล
๖.  อาจารย์ศิริพรรณ         กาจกำแหง

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
๑.  อาจารย์ฐาปนพงศ์         รัตนชมภู
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด   ช่วยงาน
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา      โพธิ์แพง
๔.  อาจารย์แวอีเลียส         บินโซดาโอะ
๕.  นางสาวต้องตา         จรูญศรีวัฒนา
๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี      สุคันธมาลย์
๗.  อาจารย์วรภรณ์         วงศ์สวัสดิ์

ตริตาภรณ์ช้างเผือก
๑.  อาจารย์  ดร. ปัญญา      พลรักษ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรชัย      เต็งรัตน์ล้อม
๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์   มณีทอง

ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
๑.  อาจารย์จาตุรนต์         วรรณนวล
๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์   สุขสมบูรณ์
๓.  อาจารย์ประสิทธิ์         เพ็ชรแสนงาม
๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมัย      ศรีสวย
๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษกร      ตีระพฤติกุลชัย
๖.  อาจารย์ปริยนุช         ปัญญา
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร      สุขสมบูรณ์
๘.  อาจารย์มยุรี         พรหมเทพ
๙.  อาจารย์ ดร.เยาวเรศ      ชูศิริ
๑๐. อาจารย์ ดร.รัตนา      สีดี
   จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
๑.  อาจารย์วีรวัชร         พงษ์นภา
๒. อาจารย์ศรายุทธ         มาลัย
๓.  อาจารย์สุรพงษ์         ศรีสมบูรณ์

เหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี  ๒๕๔๗   ได้แก่   
๑.  อาจารย์ประพันธ์         ปัญญาบาล
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชต์ธานี      ชัชวาลย์ปรีชา 
๓.  อาจารย์ ดร.สุเทพ         ทองคำ
๔.  อาจารย์ศิริพรรณ         กาจกำแหง
   
ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จะจัดให้มีพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวามหาราช ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นในปี ๒๕๕๓ โดยจะแจ้งกำหนดการให้ทราบในภายหลัง