ผู้เขียน หัวข้อ: คณะ วจ. ราชภัฏลำปางสร้างเครือข่ายจับมือมูลนิธิอินเตอร์เน็ตตั้งศูนย์บริการวิชาการ  (อ่าน 2397 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะ วจ. ราชภัฏลำปางสร้างเครือข่ายจับมือมูลนิธิอินเตอร์เน็ตตั้งศูนย์บริการวิชาการ
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการบริการวิชาการภาคเหนือ แก่ เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป  เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันจะนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ
      เมื่อวันที่  8  ตุลาคม  2553  ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารและคณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เดินทางไปร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ   ระหว่าง คณะวิทยาการจัดการ  โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย  ซึ่งพิธีลงนามจัดขึ้น ณ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ในการลงนามความร่วมมือดังกล่าวนั้นมีผู้แทนผู้บริหารของคณะวิทยาการจัดการและมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมลงนามความร่วมมือคือผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  คุณมรกต  กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และคุณศรีดา  ตันทะอธิพานิช เลขานุการ ลงนามเป็นพยานความร่วมมือฯ ดังกล่าว ซึ่งการลงนามควาร่วมมือดังกล่าว เป็นการเห็นพ้องและตกลงที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันทางวิชาการด้านการบริการวิชาการระหว่างสององค์กร เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดทำกิจกรรมโครงการทางวิชาการร่วมกัน อาทิเช่น การจัดบรรยาย การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  สัญญาความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้  มีระยะเวลา  2  ปี  นับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2553 – 8 ตุลาคม 2555
   ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อสถาบันอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการเพิ่มสมรรถนะให้กับองค์กรมีความสามารถที่หลากหลาย และเหนี่ยวนำองค์กรให้ไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นอีกทั้งนัยสำคัญของเป้าหมายทั้งสององค์กรคือ การบริการวิชาการต่อสังคม ดังนั้นจึงเป็นจุดสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จต่อไป c]tสำหรับองค์กร หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาใด มีความประสงค์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากทั้งสององค์กรตามที่อยู่เว็บไซต์ดังนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย