ผู้เขียน หัวข้อ: คณะ วจ. ม.ราชภัฏลำปางลงพื้นที่ปงยางคก  (อ่าน 2827 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะ วจ. ม.ราชภัฏลำปางลงพื้นที่ปงยางคก
สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อวิจัยห่วงโซ่อุปทาน
   คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏลำปางลงพื้นที่จัดเวทีเสวนากลุ่มผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพในตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ด้านนายกเทศบาลตำบลปงยางคกเผย พร้อมหนุนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่
   เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง         นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ในคณะและทีมนักวิจัย ร่วมจัดเวทีเสวนาเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลภายใต้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ             มีส่วนร่วม เรื่องการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ ตำบล           ปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปงยางคก โดยมีผู้นำชุมชนระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลปงยางคก จำนวน ๒๐ ท่านเข้าร่วมเวทีเสวนาดังกล่าว และได้รับเกียรติจากนายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศมนตรีตำบลปงยางคก เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลปงยากคก กล่าวถึงนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพภายในตำบลว่า ทางเทศบาลมีนโยบายในการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพที่อยู่ภายในตำบลปงยากคกทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มเพาะเห็ด กลุ่มแคปหมู ซึ่งในการให้การสนับสนุนของเทศบาลนั้นมักจะดำเนินงานภายใต้โครงการต่าง ๆ ที่กลุ่มอาชีพเสนอมายังเทศบาล รวมทั้งการสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ เพื่อการสนับสนุนกิจการของกลุ่มอาชีพแต่ละกลุ่ม
   ในขณะที่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวในเวทีเสวนาว่า ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ท้องถิ่นและชุมชน โดยมุ่งหวังให้งานวิจัยและผลการดำเนินงานวิจัยมีประโยชน์และใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมกับชุมชนนั้น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ของตำบลปงยากคก ซึ่งมีงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีงานวิจัยในพื้นที่ตำบลปงยากคก หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว การพัฒนากลุ่มอาชีพ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เป็นต้น ซึ่งในการจัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากการศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดสารพิษ ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ซึ่งท้ายที่สุดข้อมูลต่าง ๆ ที่สะท้อนมาจากผู้นำชุมชนรวมทั้งความร่วมมือของผู้นำชุมชนในการผลักดันการดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายของผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในตำบลปงยางคก เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและมีความเข้มแข็ง ก็จะเกิดผลดีกับคนในชุมชนต่อไป
   ทั้งนี้ ในเวทีเสวนาดังกล่าว ได้มีผู้นำชุมชนในตำบลปงยากคก ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของกลุ่มผู้ปลูกผักปบอดสารพิษในแต่ละหมู่บ้าน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการสร้างเครือข่ายและการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับการดำเนินการในการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งยังได้นำเสนอถึงความสามารถในการดำเนินงานของสมาชิกในแต่ละหมู่บ้านอย่างหลากหลาย ในขณะเดียวกัน นายอุทัย แสงบุญเรือง กำนันตำบลปงยากคก ได้นำเสนอถึงผลการดำเนินการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในตำบลปงยางคก ว่า ขณะนี้ได้มีการสำรวจประชากรที่ดำเนินปลูกผักปลอดสารพิษใน ๑๓ หมู่บ้านของตำบลปงยางคก ซึ่งมีรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมเป็นเครือข่ายแล้วกว่า ๓๐๐ ครัวเรือน และทางตำบลได้เสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนจากเทศบาลในการจัดตั้งเครือข่ายอย่างเป็นทางการทั้งด้านการดำเนินงาน การบริหารจัดการและกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการจัดอบรม การจัดการประชุม ต่อไป
    นอกจากนี้ ทางคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยังได้มอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่ลงพื้นที่ดำเนินโครงการวิจัยภายในตำบลปงยางคก รวมทั้งวิดีทัศน์นำเสนอผลการดำเนินโครงการวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกและผลิตโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้แก่เทศบาลตำบลปงยางคก เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป