ผู้เขียน หัวข้อ: ย้ำคุณภาพของ มร.ลป. หลังผลประเมิน สมศ.  (อ่าน 2414 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ย้ำคุณภาพของ มร.ลป. หลังผลประเมิน สมศ.
ส่งรายงานผลการประเมินและรับรองมาตรฐาน
   สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. เผยผลการประเมินหลังเข้าประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และรับรองมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายหลังเข้าประเมินเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้แจ้งผลและส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (การประเมินต่อเนื่อง ระดับสถาบัน) ซึ่งทาง สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ประเมินต่อเนื่อง ระดับสถาบัน) เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาและจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ได้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายนอกและมีมติปรับผลการประเมินระดับสถาบันจาก รอพิจารณา เป็น รับรองมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   ซึ่งผลสรุปการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ที่ให้การรับรองคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จำแนกตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งมี ๗ มาตรฐาน ดังนี้ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต คะแนนที่ได้ ๓.๗๕ ระดับการประเมิน ดี  มาตรฐานด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ คะแนนที่ได้ ๔.๘๐ ระดับการประเมิน ดีมาก มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ คะแนนที่ได้ ๓.๗๕ ระดับการประเมิน ดี มาตรฐานด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนที่ได้ ๔.๗๕ ระดับการประเมิน ดีมาก มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร คะแนนที่ได้ ๔.๑๘ ระดับการประเมิน ดี มาตรฐานด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน คะแนนที่ได้ ๓.๘๙ ระดับการประเมิน ดี มาตรฐานด้านระบบการประกันคุณภาพ คะแนนที่ได้ ๔.๕๐ ระดับการประเมิน ดี ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ๔ มาตรฐานแรก ๔.๑๖ ระดับการประเมิน ดี และค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ๗ มาตรฐาน คะแนนที่ได้ ๔.๑๗ ระดับการประเมิน ดี