ผู้เขียน หัวข้อ: คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ทำเก๋ดึงพุทธศาสนาสู่ศาสตร์การบริหารธุรกิจ  (อ่าน 3168 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.ทำเก๋ดึงพุทธศาสนาสู่ศาสตร์การบริหารธุรกิจ
                 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บูรณาการจัดการเรียนการสอนสำหรับสาขาวิชา ให้นักศึกษาเรียนรู้การนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารธุรกิจอาราธนาเจ้าอาวาสวัดป่ารวก พระนักเทศระดับดอกเตอร์ร่วมบรรยาย
   อาจารย์ปิยะ วัตถพาณิชย์ ประธานสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า สาขาวิชาการจัดการทั่วไปได้จัดการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาในอีกไม่ถึงหนึ่งปีข้างหน้า โดยทางสาขาวิชาได้นำหลักธรรมคำสอนของกระพุทธศาสนาเข้ามาบูรณาการกับศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการทางธุรกิจเพื่อให้นักศึกษาได้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการเรียนการสอนทางด้านการบริหารธุรกิจ โดยทางสาขาวิชาได้อาราธนาพระอธิการ ดร. บัณฑิต ปิยธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่ารวก              ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง ซึ่งสำเร็จการศึกษาสาขาปรัชญา ในระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย เป็นองค์บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักธรรมทางพุทธศาสนากับการดำเนินธุรกิจ”  โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๑๒๐ คน เข้ารับฟังการบรรยาย เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ โดยมีอาจารย์ ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก เป็นผู้ประสานงานรายวิชา
   ทั้งนี้การบรรยายดังกล่าว เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมจากสังคม และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของการสอน ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และนักธุรกิจในอนาคตที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาการจัดการ และของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์และสาขาวิชาที่นักศึกษาศึกษาอยู่ รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบการปฏิบัติงานหรือที่เรียกว่า มีความรู้คู่คุณธรรม