ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนกว่า ๑๐ อัตรา  (อ่าน 2433 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนกว่า ๑๐ อัตรา
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนหลายอัตราในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้
๑.ตำแหน่งพนักงานธุรการ  ระดับ  ๒    สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๑๐๐  บาท  จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคขึ้นไปหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจหรือได้รับประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาขึ้นไปหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ เทคนิคการอาชีพ ภาษาอังกฤษบริการ และเทคนิคการอาชีพสำนักงาน โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๒  กรกฎาคม  -  ๒  สิงหาคม  ๒๕๕๓
   ๒.ตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ระดับ ๓  สังกัดงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท
จำนวน  ๑  อัตรา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษา จิตวิทยา/การแนะแนว และสาธารณสุข โดยจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๔  กรกฎาคม  -  ๔  สิงหาคม  ๒๕๕๓
๓. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (นักประกันคุณภาพการศึกษา) สังกัดงานประกันคุณภาพของทุกคณะในมหาวิทยาลัย จำนวน  ๖  อัตรา   และสังกัดงานประกันคุณภาพ   กองนโยบายและแผน   จำนวน  ๑  อัตรา   อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๗,๙๔๐  บาท  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา 
๔.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ ๓ สังกัดกองนโยบายและแผน จำนวน ๑อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
๕.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (สาขานาฏศิลป์) สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม
จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาทรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานาฏศิลป์
๖.ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ ๓ (สาขาดนตรีไทย) สังกัดสำนักศิลปและวัฒนธรรม
จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาดนตรีไทย
๗.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและการบัญชี ระดับ ๓ สังกัดงานคลัง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาท รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
๘.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดีจำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๙๔๐ บาทรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารธุรกิจ ซึ่งเรียนบัญชีไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต
   ทั้งนี้ผู้สนใจที่ประสงค์จะสมัครเพื่อสอบัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในตำแหน่งที่ ๓-๘ สามารถขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดีชั้น ๒ อาคารโอฬารฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ภาคเช้าเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดที่งานการเจ้าหน้าที่ฯ โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๒๕ หรืออ่านรายละเอียดที่ www.lpru.ac.th