ผู้เขียน หัวข้อ: นิติศาสตร์ มร.ลป.อบรมกฏหมายแก่บุคลากรการศึกษาในจังหวัดลำพูน  (อ่าน 2287 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
นิติศาสตร์ มร.ลป.อบรมกฏหมายแก่บุคลากรการศึกษาในจังหวัดลำพูน
   สาขาวิชานิติศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกับหมายเบื้องต้นแก่บุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต ๑ โดยกำหนดจัดอบรมวันที่ ๒๒-๒๓ ก.ค.๕๓ นี้
   อาจารย์สมฤทธิ์    จันขันธ์   เลขานุการสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  แจ้งว่า  สาขาวิชานิติศาสตร์    จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน  เขต ๑   เพื่อเป็นการให้แนวคิดการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ชุมชนท้องถิ่น และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนโดยเฉพาะผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาได้รับข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย      ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ ๒๒ – ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๓  เวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.    ณ  ห้องบุษราคัม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน   เขต ๑    โดยการอบรมครั้งนี้มีจะการบรรยายหัวข้อเรื่อง   กฎหมายสิทธิเด็ก    หลักกฎหมายมหาชน  กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง   กฎหมายการศึกษา   กฎหมายความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่    กฎหมายข้อมูลข่าวสาร   และกฎหมายการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 
ซึ่งทีมวิทยากรที่จะบรรยายในการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยคณาจารย์จากสาขา
นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต ๑ โดยการอบรมทางสาขาวิชานิติศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑ เข้าร่วมการอบรม ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
นางสาวพจนารถ   มั่นคง  งานพัฒนาบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๑  ในฐานะผู้ประสานงาน หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๙ –  ๘๕๐๔๖๖๘   หรือนางสาวอำไพ    บุญสูง  งานแผนงานและโครงการกลุ่มนโยบายและแผนงาน ๐๘๗ - ๑๘๓๘๗๙๘