Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ ตุลาคม 05, 2010, 02:00:53 pm

หัวข้อ: มร.ลป.จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการปลูกรักการอ่าน
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ ตุลาคม 05, 2010, 02:00:53 pm
มร.ลป.จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการปลูกรักการอ่าน
หวังพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับประถม
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ..ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ กำหนดจัดวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ นี้
   ผศ.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ในวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ ทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลำปาง โดยจะมีโรงเรียนที่ร่วมโครงการเครือข่ายฯ ในจังหวัดลำปางรวม ๒๐ โรงเรียน เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมภายในงานดังกล่าวนั้นจะมีการบรรยายพิเศษและการนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยและการจัดกิจกรรมเพื่อการอ่าน เช่น กิจกรรมกล่าวให้ข้อคิดเรื่องของการวิจัย โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง โดย ดร.เจือจันทร์ จงสถิตอยู่ ผู้ประสานงานชุดโครงการ เครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
กิจกรมเรื่องเล่าที่เราทำ การสรุป-หลักการ วิธีการ ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสมรรถนะ
การอ่าน โดยมีผู้นำเสนอคือผู้อำนวยการและตัวแทนครูผู้ปฏิบัติการโครงการชุดที่ ๑ จำนวน ๙ โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ ลำปาง และผู้อำนวยการและตัวแทนครูผู้ปฏิบัติการโครงการชุดที่ ๒ จำนวน ๑๑ โรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒ และ ๓ ลำปาง โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ “กัลยาณมิตรฝ้าดู” คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวกานต์ ปทุมสูติ รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาเรียนรู้ร่วมกัน ในหัวข้อ อุปสรรคปัญหาในการส่งเสริมความรักการอ่านและแนวทางแก้ไข..สู่แนวทางปลูกรักการอ่านให้ได้ผลแท้จริง เป็นต้น
ทั้งนี้ ทางมหวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ...ปลูกรักการอ่านและการอ่านคิดวิเคราะห์ โครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ ด้วยเครือข่ายหนุนเสริมการเรียนรู้ จังหวัดลำปาง ในวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๓๓