Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 22, 2010, 02:33:16 pm

หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 22, 2010, 02:33:16 pm
ม.ราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง
ทั้งที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศการรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีหรือมีความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า บัดนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาผู้ที่มีความสามารถพิเศษหรือผู้ที่มีผลการเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ โดยในการรับสมัครผู้ที่มีความสามารถพิเศษนั้นทางมหาวิทยาลัยกำหนดคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.  และมีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ดนตรี นาฏศิลป์หรือกิจกรรมวิชาการ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
และสำหรับการรับสมัครนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีนั้น ทางมหาวิทยาลัยกำหนดคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๕ ปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. ๓ และมีค่าเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ โดยพิจารณาค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือ ปวช.๑ ถึงภาคต้นของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช. ๓
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  ณ สถานศึกษาที่ผู้สมัครกำลังศึกษาอยู่ และผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครและจำนวนที่รับสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายแนะแนวของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือที่กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๕๔-๒๓๙๓๙๙ ต่อ ๑๑๐๒, ๓๘๔๐