Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 07, 2010, 02:42:42 pm

หัวข้อ: สถาบันภาษาจับมือสาขาภาษาอังกฤษ มร.ลป.พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่เยาวชนและเด็กพิเศษ
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ กันยายน 07, 2010, 02:42:42 pm
สถาบันภาษาจับมือสาขาภาษาอังกฤษ มร.ลป.พัฒนาทักษะด้านภาษาแก่เยาวชนและเด็กพิเศษ
   โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการบริการวิชาการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษาแก่เด็กพิเศษในจังหวัดลำปาง
   อาจารย์ ดร.ชุติกานต์ รักธรรม  หัวหน้าโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาเยาวชนสำหรับเด็กพิเศษในพื้นที่จังหวัดลำปางขึ้นภายใต้หลักสูตร “ค่ายพัฒนาสนุทรียภาพสำหรับเด็กพิเศษ” ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษจังหวัดลำปาง ซึ่งการจัดโครงการอบรมภายใต้หลักสูตรดังกล่าว โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มุ่งหวังให้มีการส่งเสริม พัฒนาทางด้านอารมณ์ สมาธิ ความคิดสร้างสรรค์ การกระตุ้นการสื่อสาร การเสริมสร้างทักษะสังคมสำหรับเด็กพิเศษ รวมทั้งการสร้างความรู้และทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กพิเศษผ่านกิจกรรมสันทนาการ นันทนาการต่างๆ
   ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีอาจารย์บุษราคัม อินทะสุกและนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รวมทั้งการจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนภายในศูนย์การศึกษาพิเศษสำหรับเด็กพิเศษจังหวัดลำปาง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านสังคมและบำเพ็ญประโยชน์การบริการวิชาการแก่ชุมชน โดยทางโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาจะจัดกิจกรรมและโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง