Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ กรกฎาคม 31, 2010, 03:43:10 pm

หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางเสริมทักษะอาชีพแก่นักศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ กรกฎาคม 31, 2010, 03:43:10 pm
ม.ราชภัฏลำปางเสริมทักษะอาชีพแก่นักศึกษา
หวังนำไปขยายผลทำกิจการหลังเรียนจบ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดอบรมการพัฒนาทักษะอาชีพแก่นักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปขยายผลสู่การประกอบอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา
   นายบรรจง สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า    กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการจัดการเรียนกานสอนโดยมีกลุ่มงานในสังกัด 3 กลุ่มงานคืองานบริหารงานทั่วไป งานกิจกรรมนักศึกษาและงานสวัสดิการ เพื่อรองรับการให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษาทั้งการเรียนการสอน การกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนานักศึกษาภายใต้พันธกิจของกองพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตในวัยเรียนและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษา
   และสำหรับกิจกรรมล่าสุดที่กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดขึ้นคือการจัดโครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มทักษะเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาลำปาง แก่นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปีที่สนใจ ซึ่งการอบรมอาชีพเสริมดังกล่าว ทางกองพัฒนานักศึกษามุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมมีความรู้ความสามารถทางด้านอาชีพเสริมที่จัดการอบรม รวมทั้งการให้นักศึกษาได้เล็งเห็นและร่วมในการสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมอันดีของล้านนาและลำปางที่สอดแทรกในอาชีพเสริมที่จัดการอบรม และสามารถนำความรู้ความสามารถไปพัฒนาเพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพอิสระได้ในอนาคตภายหลังสำเร็จการศึกษาหรือขณะศึกษาต่อไป
   นอกจากนี้ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวต่อไปว่า ในหลักสูตรที่กองพัฒนานักศึกษา จัดการอบรมเสริมอาชีพฯ ประกอบด้วยการตัดตุงล้านนาลำปาง การทำขนมเทียน การทำขนมข้าวต้มมัดหรือขนมต้ม การทำเหรียญโปรยทาน การเย็บใบตองสำหรับงานพิธีต่าง ๆ และการทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาจะดำเนินการอบรมนักศึกษาที่สนใจรับการฝึกอบรมเสริมอาชีพในวันที่ 11 สิงหาคม 2553 นี้ โดยเชิญปราชญ์ชาวบ้านและผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ