Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ มิถุนายน 29, 2010, 02:57:44 pm

หัวข้อ: ผู้นำนักศึกษา ๑๓ มหา’ลัยภาคเหนือลงนามขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ มิถุนายน 29, 2010, 02:57:44 pm
ผู้นำนักศึกษา ๑๓ มหา’ลัยภาคเหนือลงนามขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา
   ผู้นำนักศึกษาและผู้แทนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ รวม ๑๓ มหาวิทยาลัยอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นักศึกษามีส่วนร่วม
   เมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยกองพัฒนานักศึกษาได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ขึ้น ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายบรรจง  สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ในครั้งนี้ นายบรรจง สมศรี ผอ.กองพัฒนานักศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง รวมทั้งเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
   ประกอบกับการพัฒนาทักษะนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบการปฏิบัติงานและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา จะช่วยให้นักศึกษาสามารถร่วมขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี ดังนั้นทางกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจึงได้จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาขึ้น ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาและตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  พะเยา และศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลำปาง ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร.จินดา งามสุทธิ อนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สกอ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและมีผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่เป็นวิทยากรการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย
   ในขณะที่ ภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา ผู้นำนักศึกษาและผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้ง ๑๓ แห่ง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาขึ้นเพื่อเป็นหน่วยเชื่อมโยงเครือข่ายการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาอันจะนำไปสู่การนำองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่นิสิต นักศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป