Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55 => ข้อความที่เริ่มโดย: pr.lpru ที่ มิถุนายน 29, 2010, 02:56:57 pm

หัวข้อ: มร.ลป.จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
เริ่มหัวข้อโดย: pr.lpru ที่ มิถุนายน 29, 2010, 02:56:57 pm
มร.ลป.จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
หวังสร้างองค์ความรู้และแนะการพีอาร์ยุคไอที
   กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการสร้างความรู้และแนะแนวทางการประชาสัมพันธ์ยุคไอที เชิญผู้สื่อข่าวดังเมืองลำปางร่วมบรรยายด้วย
   นางวิมลพรรณ ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมธัญกร ชั้น ๑ อาคาร ๓๖ คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นภายหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางแต่งตั้งบุคลากรของมหาวิทยาลัยในหน่วยงาน สำนัก คณะ สถาบันและสาขาวิชาต่างๆ เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นกลไกในการส่งผ่าน เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราชการให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ รวมทั้งเพื่อเป็นหน่วยขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยที่หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม โครงการของแต่ละหน่วยงานได้เองเพื่อความรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์
   นอกจากนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ยังจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพในการให้บริการนักศึกษา ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากมหาวิทยาลัยโดยตรงและโดยอ้อม  เพื่อเป็นการเปิดเผยระบบบริหารราชการ
ธรรมาภิบาลการบริหารราชการที่เปิดเผย  โปร่งใสเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ และเพื่อจัดอบรมบุคลากรที่เป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สามารถนำไปปฏิบัติกับงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ตลอดทั้งวันนั้น ในพิธี เปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การประชาสัมพันธ์หัวใจสำคัญในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  นอกจากนั้นยังมีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกร่วมบรรยายและอบรมในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้  การบรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.2540” โดย นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
การบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานราชการ” โดย อาจารย์          สุดจินดา ปานคำ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขียนข่าวอย่างไรให้ถูกใจสื่อ” โดย คุณจันทร์สวย บุญนำมา นักสื่อมวลชนชำนาญการ สวท.ลำปาง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเผยแพร่ข่าวด้วยระบบอินเทอร์เน็ต” โดย นายขจรศักดิ์ วงศ์วิราช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับ ๓  โดยการอบรมดังกล่าวนั้น นางพชรพร  แก้วประเสริฐ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์นั้นทุก ๆ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยต้องเข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านของการแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาสัมพันธ์กลาง หรือแม้กระทั่งการดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแต่ละหน่วยงานไปยังสื่อมวลชนหรือประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ และการอบรมที่จะมีขึ้นนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้น