ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน กรกฏาคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน)ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_July-1-080754.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
----------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสโมสรอาจารย์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท(สามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_July-2-080754.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัด อาคาร ๑๓
---------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบบ่อบำบัด อาคาร ๑๓ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐.- บาท(สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_July-3-080754.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ๑ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_July-4-120754.pdf

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ๑๘ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๙,๕๐๐.- บาท (สามแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_July-5-140754.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version