ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน ธันวาคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา ตามรายการ ดังนี้
การบอกรับเป็นสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ไมโครซอฟท์สำหรับสถานศึกษา จำนวน ๑  ระบบ

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ วาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือที่ www.lpru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_December-1-011254.pdf

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
- - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ตามรายการ ดังนี้
 ๑.    เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   จำนวน   ๑   หน่วย
 ๒.    เครื่องสำรองไฟฟ้า   จำนวน   ๑   หน่วย
 ๓.    ฮาร์ดดิสก์สำรองข้อมูลแบบติดตั้งภายนอก   จำนวน   ๑   หน่วย

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
 ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_December-2-241254.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version