ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล 

- - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาล ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
   
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     
   ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุ ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_November-1-041154.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาเช่าระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางไกล (Remote Access)
- - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางไกล (Remote Access) ตามรายการ ดังนี้ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทางไกล(Remote Access)จำนวน๑๐เดือน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_November-2-081154.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๘๘๑ BTU

 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๘๘๑ BTU ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖,๘๘๑ BTU   จำนวน ๔ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th www.grrocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_November-3-281154.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version