ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน กันยายน 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุง อาคารพิพิธเพลิน

-----------------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุง อาคารพิพิธเพลิน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_Septembert-4-230954.pdf

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัตินิเทศศาสตร์
- - - - - - - - - -  -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับระบบปฏิบัตินิเทศศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑๐ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_Septembert-1-070954.pdf
เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง
- - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  จำนวน ๑๒ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซอง  ใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_Septembert-2-070954.pdf

เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับระบบปฏิบ้ติการนิเทศศาสตร์
- - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับระบบปฏิบ้ติการนิเทศศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
  ๑.    กล้องถ่ายภาพ DSLR พร้อมเลนส์ KIT 18-55 มม.   จำนวน   ๕  ตัว
  ๒.    กล้องถ่ายวีดีทัศน์ Full HD                                จำนวน   ๑  ตัว
  ๓.    กล้องถ่ายวีดีทัศน์ Full HD Handycam              จำนวน   ๒  ตัว

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไปผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_Septembert-3-070954.pdf


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version