ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน สิงหาคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างที่จอดรถยนต์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง     ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_August-1-030854.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Cancel-180-090854.pdf

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
     มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๘๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน๑๘๐ เครื่อง
     กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_August-2-090854.pdf

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๕๐ เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จำนวน๒๕๐ เครื่อง
          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_August-3-170854.pdf

mahakhum:
 :P :P :P :P :P :P :P

cocore:
 ;) ;) ;)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version