ผู้เขียน หัวข้อ: แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่-ประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  (อ่าน 3641 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พชรพร แก้วประเสริฐ

  • บุคคลทั่วไป
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง   แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
------------------------------

      ด้วยกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ เป็นประเพณีสืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบันและมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันพี่น้อง เพื่อให้กิจกรรมการรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการ        จัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อบอุ่น ประทับใจและเสริมสร้างการพัฒนานักศึกษา จึงได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ดังนี้
                         ๑.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรเคารพสิทธิเสรีภาพ และหลักความเสมอภาคไม่มีความรุนแรงและห้ามล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกายหรือจิตใจ ไม่ดื่มสุราและเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบการเรียนการสอน
                         ๒.การจัดกิจกรรต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ควรอยู่ในความดูแลรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกคณะสาขาวิชา นักศึกษารุ่นพี่ รวมถึงต้องให้คำแนะนำกำกับดูแล ให้คำปรึกษาการจัดกิจกรรมให้มีลักษณะสร้างสรรค์ ไม่ขัดต่อระเบียบของมหาวิทยาลัย กฎหมาย วัฒนธรรม ประเพณี และมารยาททางสังคม
                         ๓.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ต้องจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางเท่านั้น     ห้ามจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประหยัด โดยได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้จัดกิจกรรมก่อนทุกครั้ง
                         ๔.การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ให้จัดกิจกรรมไม่เกินเวลา ๑๘.๐๐ น. ของแต่ละวัน และห้ามจัดกิจกรรมในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์
                         ๕.หากพบหรือทราบว่าการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ไม่ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย หรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน หลักความเสมอภาค ผู้เกี่ยวข้องทุกคนจะถูกลงโทษตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 ๖.ให้ทุกคณะทุกสาขาวิชา องค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษาและสโมสรนักศึกษา
ทุกคนมีหน้าที่กำกับ ติดตามสอดส่องดูแลตลอดจนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษา บุคลากร ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปให้เข้าใจวัตถุประสงค์และมีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ประกาศ    ณ   วันที่    ๑   เดือน  มิถุนายน  ๒๕๕๕

                          
                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก   แสงมีอานุภาพ)
                  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง