ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

เดือนสิงหาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จำหน่ายวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25
------------------------------------------
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์ขายวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25 จำนวน  3  รายการ  ดังนี้
             
1.   โครงหน้าต่าง 4 บาน      จำนวน      93   ชุด      
2.   ไม้เศษ         จำนวน      11   กอง
3.   เศษเหล็ก         จำนวน      5   กอง

ราคากลางของวัสดุคงเหลือที่ได้จากการรื้อถอนอาคาร 24 และอาคาร 25  มีดังนี้
1.   โครงหน้าต่างและไม้เศษ   ราคาเหมารวม   8,000.00     บาท
2.   เศษเหล็ก         ราคากิโลกรัมละ         4.00     บาท
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขพร้อมยื่นซองเสนอราคาได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 19  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 054 - 237321-2 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิยื่นซองเสนอราคาในครั้งนี้
กำหนดเปิดซอง เสนอราคาในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เวลา 10.30 น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-August-(01-58)-170858.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version