ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกวดราคา/สอบราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558

เดือนพฤษภาคม

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ชั้นที่ ๓ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารอาลัมพาง ชั้นที่ ๓ พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(25-58)-300558.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(25-58)-300558-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58scan-May-(25-58)-300558-2.pdf
BOQ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58scan-May-(25-58)-300558-boq.pdf
ใบเสนอราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อโปรเจคเตอร์ ตามรายการ ดังนี้  โปรเจคเตอร์   จำนวน     ๒     เครื่อง
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558.pdf
รายละเอียด
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558-1.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(92-58)-110558-2.pdf
ใบเสนอราคา
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/Quotation-58.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางโดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้
   
      กำหนดยื่นซองเสนองานในวันที่  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง  และกำหนดเปิดซองเสนองาน ในวันที่  ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท   ได้ที่  งานพัสดุ อาคารพัสดุกลาง ในวันที่  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ถึงวันที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐  น. ถึงเวลา  ๑๕.๐๐  น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558.pdf
รายละเอียด TOR
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558-TOR-Consult.pdf
งบประมาณ
http://www.lpru.ac.th/price_check_58/scan-May-(24-58)-060558-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version