แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Pr_hom

หน้า: 1 ... 75 76 77 78 79 [80]
1186
1.  นสพ.เอกราช  มร.ลป.แจ้งเรื่องการผ่อนผัน  การเข้ารับราชการทหารประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!DUgmVZoJ!20zwi3ob_mSF8LvxD-QxSHhIsc-TKyaA3T5xVSphkKk

2.  นสพ.เอกราช  กพน.ม.ราชภัฏลำปาง  จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมขอความร่วมมือในการจัดตั้งชมรม  RVP  ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา
https://mega.co.nz/#!CM5RXArB!uyhLS9TZdb2ySHgoPVUackVrPytp7imsVKZea0yH9PA

3.  นสพ.เอกราช  พิธีมอบรางวัลการประกวดคำขวัญและรางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์
https://mega.co.nz/#!fJ5x0QDT!gIfeSVUCczFCHgU3PaBn27LbIk7rk9wP3EquM8KRAks

4.  นสพ.เอกราช  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มร.ลป.  จัดโครงการคุณธรรมจริยธรรม  ความมีน้ำใจของนักศึกษา
https://mega.co.nz/#!eFRmlBIa!HvwdX3hgwiMjPQxuiFaXeYWFTMz3RtrkMZrRZRXm90Q

5.  นสพ.เอกราช  ศูนย์สหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประชุมหารือและวางแผนการปฏิบัติงาน
https://mega.co.nz/#!rYgCxQ5R!nnLK0_Y1n1AKUCre5aE2nqwghvVKGPX73FYHz0I2dvQ

6.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  โครงการพี่เลี้ยงน้อง  ณ  ห้องประชุมโอฬารรัตน์  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ
https://mega.co.nz/#!aYIRkYwa!ps9KYxFE9Hd9TfReGT6Zrn-Lck5t_TNkxPBF8R937iI

7.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ที่ปรึกษา  นายอนุรักษ์  นภาวรรณ  พบผู้ประกอบการรายย่อย ภายใต้โครงการพี่เลี้ยงน้อง
https://mega.co.nz/#!uVxAVYwS!8urdow97j0O_WnS_-EH-5hYWVsP4_GqETXtp5jBxSU0

8.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ขอแสดงความยินดีกับนายอนุชิต  แสนตาใจ  นศ.คณะครุศาสตร์  มร.ลป.ชนะเลิศการแข่งขันประเภทอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษา
https://mega.co.nz/#!2MATiKAQ!NEg9CExDWaFwPPwu6SkMqvnPpnoK_sm-nsFdSbSaDus

9.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำโดยนางสาวศศธร  เครือนันตา  หน.งานประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยทีมงานร่วมงานวันนักข่าว
https://mega.co.nz/#!6VAHDQrY!6I51AfKx2ntTi27UdzF5JktNAVsFuakRVR6-tyfRuko

10.  นสพ.ลานนาโพสต์  ม.ราชภัฏลำปาง นำโดยนางสาวศศธร  เครือนันตา  หน.งานประชาสัมพันธ์  พร้อมทีมงาน ร่วมงานวันนักข่าวจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!TM4xHBoK!ubfdTvygWUWmZ-P9Y8gB2pvHwl80Ru5IPfZtht9PdJI

11.  นสพ.ลานนาโพสต์  คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุสาหกรรม  มร.ลป.ได้ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์  ณ  วัดปงหอศาล
https://mega.co.nz/#!nRoTXIQT!81VI6ASdjd4eA0nqLXWeJWZmg4AjBQCyRmbRtegUPnU

12.  นสพ.แมงมุม  ม.ราชภัฏลำปาง  มอบรางวัลคำขวัญปลูกจิตสำนึก  บัณฑิตไทยหัวใจสีขาว
https://mega.co.nz/#!LFYXERQI!KxFg6UpKVx9qYqjQ4GN1Svit7RkIeD4n-jbWQA7h6Q4

13.  นสพ.แมงมุม  อุตสาหกรรมลำปางจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิค  พี่เลี้ยงน้อง  เพิ่มองค์ความรู้การผลิตแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่
https://mega.co.nz/#!zFAFDaBa!fTI2m2jsgh1TMe6nEvgn_Hss5T6NzA3HtMzJwGTUXs4

14.  นสพ.แมงมุม  ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ม.ราชภัฏลำปาง  เชิญคณะกรรมการประจำชุดใหม่เข้าร่วมเพื่อรับพิจารณาหลักสูตรใหม่  ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
https://mega.co.nz/#!yF5VhD4T!1aYkABASIwz7r_YxmjztaouYsRJY0rtNzhaP9F04Gi8

15.  นสพ.แมงมุม  ม.ราชภัฏลำปางประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารพร้อมติดตั้ง
https://mega.co.nz/#!jMBx1TxR!pTPwpJrFpIckTkuAeAqhQYf0prc0IDByookPDfKfr4E

1187
1.  นสพ.ลำปางทูเดย์  นศ.มร.ลป. ชนะเลิศประเภทอ่านฟังเสียงระดับอุดมศึกษา
https://mega.co.nz/#!qNoQDbSa!1BxFMQzEwGdrjZoR5AFakqv557pNZeUVGLJ3CHiZ1iI

2.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ม.ราชภัฏลำปาง  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ  เตรียมตัวอย่างไร  เพื่อการเป็นบัณฑิตใหม่ในประชาคมอาเซียน
https://mega.co.nz/#!rZ5lhADJ!xLiePgsOyEOWUnYPz5lcpTWmVy3-YFmfvqvnkD1sEtM

3.  นสพ.ลำปางนิวส์  ปัจฉิมนิเทศ  นศ.ก่อนจบพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
https://mega.co.nz/#!PJpliK7L!REJ4gnC1FT2KB00NEycWqzoSq65n4Xf3Juzvt3iKS14

4.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดีราชภัฏลำปาง ต้อนรับ ดร.จรูญ  คำนวณตา  ประธานสภามหาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน
https://mega.co.nz/#!WVwmDZbR!3yWt2b1Tcy4fHeqZRraxYwBLI5QSHV-w6gmKmiPtPsI

5.  นสพ.แมงมุม  ม.ราชภัฏลำปาง  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ เตรียมตัวอย่างไร  เพื่อเป็นบัณฑิตใหม่ในประชาคมอาเซียน
https://mega.co.nz/#!qUxgQKrK!0d1tRC3paACbqgHQTj-m2pm-EJsjYkAcftoty6irygI

6.  นสพ.เมืองรถม้า  พัฒนาเซรามิค  พี่เลี้ยงน้อง
https://mega.co.nz/#!HYZ0hbhA!c3ZUkGr_BMACtwaDdZLksxJDK7iOp053t_de67X9XpE

7.  นสพ.เมืองรถม้า  นศ.สาขาวิชาภาษาไทย  ชั้นปีที่  1  มร.ลป.  ร่วมกวดใบไม้เก็บใส่ถุง  เป็นการสร้างจิตสำนึกผู้ที่จะเป็นแม่พิมพ์ของชาติในอนาคต
https://mega.co.nz/#!bVBVhbpR!-aEnPUbYgr9972esVhdw2TMMewV1ske2TeIQSAxkdWY

8.  นสพ.เมืองรถม้า  คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มร.ลป.ร่วมทำกิจกรรมการพัฒนาปรับภูมิทัศน์  ณ  วัดปงหอศาล
https://mega.co.nz/#!GIw0gS4B!caKhUfYU0249XfNVUxmBGl9U-jJE0aRGWZ9LBd6TkqA

9.  นสพ.เมืองรถม้า  นายอนุชิต  แสนตาใจ  นศ.ครุศาสตร์  รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันอ่านฟังจากเสียง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
https://mega.co.nz/#!uEIVTKaA!LxWlIhVjXrhz0TPx0bz_uyHPr1yHS2PMupHRBS2jaNA

1188
1  นสพ.ข่าวเด็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับสมัครเชี่ยวชาญวิชาชีพ  4  อัตรา
https://mega.co.nz/#!fNhFzIxK!tA0AXbDzdHYU9lMSdBsKu2GU4cMcdHibtHV8Y4EwBjM

2.  นสพ.ข่าวเด็ด  สภากาแฟลำปาง  ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  มร.ลป.ร่วมงานสภากาแฟสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่  4  ณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://mega.co.nz/#!OIwHDIyR!hyyrarwpDK6ztmWp_C3PWUHR6vp_3rJqPULrLFlpAMQ

3.  นสพ.ลำปางทูเดย์  มร.ลป.ประกาศผลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ  ประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!DdBUHLqb!4FdEeHPxcFbK-b6cV9b-iMpuE0SAmCRhiXGZfzCWlVM

4.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  บริการวิชาการ  การลดต้นทุนการผลิตอิฐก่อสร้าง  ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้
https://mega.co.nz/#!GVxUTAQC!yqQl0D0lEMJ-H8IDk_CgW0J_stYHtBOkpbMjvULBqYM

5.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!7cR0UQ5J!jznx5w3ltynnRUqNMsGoPVUq9qtzIekWWCmGH5IwtsA

6.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สภากาแฟลำปาง  ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  มร.ลป.ร่วมงานสภากาแฟสังกัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่  4  ณ  โรงเรียนลำปางกัลยาณี
https://mega.co.nz/#!OZ4BWTrA!ri-AeWyAm8Hz2rW4HdM9XNEkLZdYZJLqppevEPpFxaA

7.   นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ลดต้นทุนการลิตอิฐก่อสร้าง
https://mega.co.nz/#!6AJRSLaR!jvjFwJYa7MOMFkzYLk7YjuZXYovqSKeNOxeVkboF3r4

8.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มร.ลป.เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานหลายอัตรา
https://mega.co.nz/#!LQhjSCrC!tr6dxEeJm6by9iLRMAbfmwjds3laq3B8WBceAkEQrkU

9.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มอบทุน  นายบรรจง  สมศรี  ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบทุนการศึกษา
https://mega.co.nz/#!WF5STYAL!UDVRaDlPScywH8bwnm675QuLsF_BSIUhUxpl9rEusIw

10.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กพน.ม.ราชภัฏลำปาง  จัดพิธีปัจฉิมนิเทศก่อนจบการศึกษา  แนะครองตนให้พร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC)
https://mega.co.nz/#!3c4CnIIQ!LFrvH7Qk6ySFwRItdoQ5fZRatxutJT8kJbjSk9DFz0U

11.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  เมื่อวันที่  21  ก.พ.57  ที่ผ่านมา  ผศ.สมชัย  โกศลรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเข้าร่วมงานสภากาแฟ
https://mega.co.nz/#!uFJHHCxS!tt4UsOJ0Uoaf0WX5aAGwPFeaMZtznpxLbDkdur4zgdw

1189
1.  นสพ.เมืองรถม้า  โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มร.ลป.จัดการแข่งขันสุนทรพจน์
https://mega.co.nz/#!ndITVB5T!0kdAaXV83F4M5HOQMsnHNXBylMxRoo-18nEAOwGZNkk

2.  นสพ.เมืองรถม้า  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดีเป็นประธานเิดงานนิทรรศการ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!iB5h0BYb!VI4Yji-ueQgkavJ7cawKW1FFBpkwKrPWpxv9acFkk4Q

3.  นสพ.ลำปางทูเดย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดงานนิทรรศการ  "ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9"
https://mega.co.nz/#!WJ5ynSIR!xEw7uqYoh_8U3igKztDi_D1-cvlwZQKdjpGiRHxvyhg

4.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ
https://mega.co.nz/#!OJp3RCLA!osTPJ5_7VSjFbFWcTDugA0zbguvziKVU-nNLwfSnHDQ

5.  นสพ.ลำปางทูเดย์  การประกวดแข่งขัน  Comm  Arts  LPRU  MC  Search 2014
https://mega.co.nz/#!3UpTnYpb!4e6PR5yARe5gKKyAJttQhnrWTABDD0T-qRt1vNEK-zg

6.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด
https://mega.co.nz/#!6ZxBGZiZ!0Jb_yYjY83Avqv1UBltTkik2Wc_TNmXoksGm4rhO2kg

7.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!HAQSSJQR!xrtKnT1e9VAykrbG8RuDyxHEeS3QSyd6b03WDfMme8Q

8.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ดร.พัธ  ธ  บรมวงศ์ไพศาล,  มานูญ  หาญเทวี, ราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  สมาคมศิษย์เก่า  มร.ลป.  ร่วมบันทึกภาพกับ  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  ในโครงการอบรมวิชาชีพเสริมทักษะฯ
https://mega.co.nz/#!uZgnEIxD!Rgiu18cJP2QuQw5kvr6AK5D9_Doc-H6Q4Z6aFxxSTwg

9.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดีเป็นประธานเิดงานนิทรรศการ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!fZJgGIDK!bYImjA6rtNzuEWWfEyG6YNOGiBh1xUesgtGEhPa9FWE

10.  นสพ.ลำปางทูเดย์  โครงการชวนน้องปั้นดิน
https://mega.co.nz/#!nZAyTZxS!pTZhUJvXkYfq27BJCEQywODr2p1PzFxvzIHNvqhZlrM

11.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ดร.สาโรจน์  แก้วอรุณ  นายกสมาคมศิษย์เก่า  มร.ลป.,มานูญ  หาญเทวี  อุปนายกฯ,  ดร.พัธ  ธรังษี  บรมวงศ์ไพศาล  กรรมการและเลขานุการสมาคมฯร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับ  รศ.ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ในงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ 
https://mega.co.nz/#!jNgVxRDD!kIIvEH0qRBhWYUlbD7TGYmG70fPn3cdLBvyyWil64b8

12.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สำนักวิทยบริการ  มร.ลป.เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!qMgHRRpa!nBtd4b8ctxDpB1y2pY69snmDognLz_eGM1b8A05O_MA

13.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  นายบรรจง  สมศรี  ผอ.กองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยนายกองค์การนักศึกษา  ร่วมพิธีบวงสรวงและวางพวงมาลาถวายแด่เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม
https://mega.co.nz/#!zQwEWTRY!98Y1rlkUo6a5NeJ9LCl_2AKoknhk8O1wxK53xJnNvag

14.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!LMoEyKTD!pF8-LigV3SrJbkay8Vf-aEKWOs8l6SUPS3LtcHO7ioY

15.  นสพ.ลำปางนิวส์  ชวนน้องปั้นดิน
https://mega.co.nz/#!XcoDTD7Q!2leyDlf2xmmRqcogvqJ1VXC8K2Q9gxnAMJgS2YXvPHE

16.  นสพ.ลำปางนิวส์  ผลการแข่งขันหุ่นยนต์  งานราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!vIY2UCIS!QgnnEozgaVQZSRSArCU9Jzvw0CamhSbHaBVVCGI4eTc

17.  นสพ.เอกราช  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  บริการวิชาการ  "การลดต้นทุนการผลิตอิฐก่อสร้างด้วยการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้"
https://mega.co.nz/#!eUIQDaqK!C48ysupiUG8R0HTRXSnOEfcEejYs6bXWuWiWzRE2214

18.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มร.ลป.  คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประชุมเครือข่ายนักศึกษาและประกวดแนวปฏิบัติที่ดี
https://mega.co.nz/#!rJQhzZDZ!7VsFAXz3XnWeXWbix-4deBeHGai-UiDjG2jWmllhOac

1190
1.  นสพ.มิติเหนือ  กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดกิจกรรม "รวมพลังขับเคลื่อน  รณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!uIgQUQoK!AX_zzGjB1ympCRLp8xdvzMCw_5gVh2fzZ1ZF7vbNJBQ

2.  นสพ.มิติเหนือ  พิธีปลุกเสกหมวกนิรภัย
https://mega.co.nz/#!fF5w3TTa!SqHvUovlEvS5rfl_GdevdyOzKeY4K1OW3LrKsZ04Oq4

3.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มร.ลป.จัดปลุกเสกหมวกกันน๊อคส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!mAIi1BAA!GFLMWBIi6IGHILBr_IwjNod2Qj8drc3W0JWchadC9Mg

4.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ศิษย์เก่าราชภัฏลำปางทั่วภาคเหนือร่วมงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!CIQX1CJR!guYF7YSwqtBen5YJo0VngNNnErjxVygsyEpm3hSX-Iw

5.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มร.ลป.ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!KNB0AbYB!Xd1r5dJU5OiZbN0IP9UwibDbaasP-5nqPWZnApDx1ps

6.  นสพ.เมืองฅนเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.ให้การต้อนรับ  นายพงษ์ศักดิ์  ทิสานนท์  รองอธิการบดี  มร.กาฬสินธุ์
https://mega.co.nz/#!fMxjkLhT!s5E9t04M7wWrrjrgXsTdUXp-hs1IgwIdhu7QMYcYXW4

7.  นสพ.เมืองรถม้า  นายวิบูลย์ศักดิ์  อุสาหะนันท์  วิศวกรระดับ  11  สังกัดผู้ช่วยผู้ว่่าการเหมืองแม่เมาะเป็นตัวแทน  กฟผ.แม่เมาะเขาร่วมโครงการราชภัฏสร้างวินัยฯ
https://mega.co.nz/#!mBJHkTRL!pN4YM28r8H2BlucO1j5TIxLBeSrGibmngtPoxNtWbmY

8.  นสพ.เอกราชสมาคมศิย์เก่า  มร.ลป. นำโดย  ดร.สาโรจน์  แก้วอุรณ นายกสมาคมให้การต้อนรับ  นายไพโรจย์  โห่ห์สุนทร  ปธ.กรรมการที่ปรึกษาสมาคม  ประธานในงานประเพรณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!7dZkULBY!bCL0J3fR2NNcfs9WSPYBM3emk54PLbfmf38RILKV3tE

9.  นสพ.เอกราช  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มร.ลป.  เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!DBhGUJRT!ppYrVE99lNo9J1RM7fQuD0vQVHABSsEGbgXB1DZ2elo

10.  นสพ.เอกราช  ดร.พัท  ธ  รังษี  ปรมวงศ์ไพศาล,  นายมานูญ  หาญเทวี,  นายราชิต  ตั้งพระกิตติคุุณ  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมถ่ายภาพกับ  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  ในโครงการอบรมวิชาชีพเสริมทักษะนักศึกษาฯ
https://mega.co.nz/#!zUgE3QIJ!DIjpNmpCwGqeo4-yeEfM_w3-6wY4H97Rj92wmHJARCw

11.  นสพ.เอกราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดงานนิทรรศการ  "ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9"
https://mega.co.nz/#!XcxTUBjS!xGp6iWEgATFoOoTSD4R32O5UvwmAxAAkjPYNTMVoVtc

12.  นสพ.ลำปางนิวส์  ม.ราชภัฏลำปาง  เปิดงานนิทรรศการ  "ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9"
https://mega.co.nz/#!aQgiDJKZ!4gEQBeXcgaCFaxVZiTDZKg1-cLvtfDRgnsfng10imNw

13.  นสพ.ลำปางนิวส์  สวมหมวกนิรภัย  100% 
https://mega.co.nz/#!7A5ggBga!1qAuJ1FuMBu3P9Tw0o-cbjJAa2d0cPJ5CNC_KN7sqo8

14.  นสพ.ลำปางนิวส์  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!jY4ghArQ!evZ07q0CdoT1drcsEDWoU-oLT-31f1o1Ceqj8i_wJBQ

15.  นสพ.แมงมุม  2  ทศวรรษ  นิืเทศศาสตร์
https://mega.co.nz/#!qIg2mC4C!oTo_I4NvLeFh3wBxIIpiqRm--xffByD7yhwbB0-iEYk

16.  นสพ.เมืองรถม้า  ราชภัฏลำปางเล็งเห็นช่องว่างจัดสร้างอาชีพแก่ผู้พิการทางสายตา  ผ่านกิจกรรม  ชวนน้องปั้นดิน
https://mega.co.nz/#!vUxh2BoL!fjZYtOB9sh2VNpkd51jJpgllEYp33sn7ZAR9FvCmlA0

17.  นสพ.เมืองรถม้า  สัปดาห์ห้องสมุด
https://mega.co.nz/#!PZwBxbhT!zr-URiPJVBZJ2xss0sxhEd5qu1vSgdBfkatM3K-3xTY

18.  นสพ.ลานนาโพสต์  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!fUhAxZoD!AjCuNELr2kf5kZZv8fctlJ0fkN0nMqCzlIGuiBkw20U

1191
1.  นสพ.ลำปางทูเดย์  นักศึกษา  LIT  คว้ารางวัลทักษะวิชาชีพบัญชี  ชนะเลิศอันดับ  2  จากทั้งหมด  28  ทีมทั่วภาคเหนือ
https://mega.co.nz/#!eAIBhQwC!GH3qwjMIe7mVZ9KXDDGgNi6IrP2XOVcozJ5757sHAlI

2.  นสพ.ลำปางทูเดย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งจุดบริการบริจาคโลหิต
https://mega.co.nz/#!GEpHQKiC!HHiltdPfiWWJu7Gq7Hbn2BzfrjqK-RRWlyICJ3IRgGQ

3.  นสพ.ลำปางทูเดย์  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดกิจกรรมรวมพลังส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย  100  %
https://mega.co.nz/#!LZglFb5b!a9X8q8sYf0oYMTd7n2cDvovCLdACaGR6UwWobIZKb2s

4.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน  มหาวิทยาัยราชภัฏกาฬสินธุ์
https://mega.co.nz/#!CQwn1CZR!f9TUOd5VJSqsrsBu8vGsC_O-BPbTJr3JINTOFUxCl8M

5.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ศิษย์เก่าราชภัฏลำปางทั่วภาคเหนือร่วมงาน  ประเพณี  42  ปี  ราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!iFY2mZKB!eT-7XsEB0sPZE2t2FSuzKAM9r9lDbEgYoGp-77lonMg

6.  นสพ.ลำปางทูเดย์  พิธีปลุกเสกหมวกนิรภัย  ในโครงการราชภัฏสร้างวินัย  เครารพกฏหมาย  ใส่ใจจราจร  ภายใต้แนวคิด  "รวมพลังขับเคลื่อน  รณรงค์  ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100%"
https://mega.co.nz/#!bU4m2LxB!Mg_5sYNWa8GT-HCSWLbAG1hOCJ5z7-DAeZyjj3I_atM

7.  นสพ.ข่าวเด็ด  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  57
https://mega.co.nz/#!HUwDlS4A!n8gOivZ--sjYjoAI1jiDLN3PvUVvzagqIMTUklk3gYM

8.  นสพ.ข่าวเด็ด  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.ให้การต้อนรับ  นายพงษ์ศักดิ์  ทิสานนท์  รองอธิการบดี  มร.กาฬสินธุ์
https://mega.co.nz/#!bRgDCSIK!JivlTHAMBU-zYeBYFEiz7tDzJSlyALSREBOqGGTl7qI

9.  นสพ.มิติเหนือ  นายบรรจง  สมศรี  รบมอบหมวกนิรภัยจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง  จำนวน  20  ใบตามโครงการราชภัฏสร้างวินัย  เครารพกฏหมาย  ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!3d4W1KIY!hrJ4PqkXZL-DrDS7Zw9gE6JN_8H3cfrA6vCo-Oc16zU

10.  นสพ.มิติเหนือ  นศ.มร.ลป.คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งระเทศไทย  ครั้งที่  41
https://mega.co.nz/#!KU5iHAoR!Mh2HMAaD_4A5I1uGqvFHBbt9VmbrVCIAomJcvdHsrl0

11.  นสพ.มิติเหนือ  มรภ.ลำปางร่วมสร้างวินัยเครารพกฏหมาย ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!2cgimKSL!VxkDDvYwmi4G4dCyOpyrPsmpvgiSVoHuQXOEqi86Uc0

12.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ดูานมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!fU4nQaiK!EIirtp1Ydmvk4qEtsFsqRdNQ1eQsLGQsGo8MCOysqog

13.  นสพ.ข่าวเด็ด  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางตั้งจุดบริการบริจาคโลหิต
https://mega.co.nz/#!qJJyyTYJ!PvLhwBlAtvBwXXBTPrb4mHzX9fZrKsIpy_-7N6w6pfo

14.  นสพ.มิติเหนือ  งาน  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!GAhAhDZA!7xy-mK6qW8RbXrRQhoXPcYFwTLjElyet_ELGe1EnZxU

15.  นสพ.มิติเหนือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ตั้งจุดรับบริการบริจาคโลหิต
https://mega.co.nz/#!eVIljThR!Z0EiJ6RhiAkYBzsYAEEx-UzUi6iFSHEwl0k29GFAbZg


1192
1.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิษย์เก่า มร.ลป.ของเชิญร่วมงานสังสรรค์  และร่วมรับประธานอาหารในงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!zIASBK6Y!nwvGZ04dRDyhR75AOinLl3UGFC7ZJMhmAuo9i4Sgmg0

2.  นสพ.เมืองรถม้า  นายประพันธ์  ภักดีนิคิ  รักษาราชการแทน  ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต  10  ลำปาง  ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 %
https://mega.co.nz/#!LVAlgCaD!rer3jlAzh2QNNdPBl-oX6bsmRhl6vyevoH2sJqsNONc

3.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กีฬาประเพณ๊สโมสรอาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  ครั้งที่  41  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏุตรดิตถ์
https://mega.co.nz/#!XYg0WQgK!-asThk5BQrEiUZe64p6sUz9ox0UETF8e4A5ui7ok2HE

4.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  โครงการราภัฏสร้างวินัย  เครารพกฏจราจร  ประกาศเจตนารมเครือข่ายองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!WNI2HQRZ!A44IeNsAvYfWVqTnsSZuyOy8en_44MnlQ6paAd8BXJ8

5.  นสพ.เมืองรถม้า  มร.ลป.ร่วมกับสำนักงานเหล่าเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  มีผู้บริจาค  101  คน  ได้รับโลหิต  40,400  ซีซี
https://mega.co.nz/#!CYRQxJCS!WZt7Y2e3YH83QwvESYSVtX4zva2aeUT3QMWrIw36z2o

6.  นสพ.เมืองรถม้า  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  พร้อมคณะผู้บริการ  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
https://mega.co.nz/#!LJJhBJbY!hulQg2PRmNYoQ-KaE076-oQKisF_MxqxRTqksFnLjtg

7.  นสพ.เมืองรถม้า  นายบรรจง  สมศรี  ผอ.กพน.  เป็นตัวแทนรับมอบหมวกนิรภัย  จากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!7dolBJZL!2RNvNVTyf7Y96NkM7gIPCMdTcrzOr8OiBAhpafvyk4A

8.  นสพ.เอกราช  มร.ลป.ทำพิธีปลุกเสกหมวกนิรภัย  โครงการราชภัฏสร้างวินัย  เครารพกฏหมาย  ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!7EYzWLiD!ghlsWOoXs2W5H4O4NZLwlCsL5Yy4c9bSxLtzwn-ux9o

9.  นสพ.เอกราช  สมาคมศิษย์เก่า  มร.ลป.มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
https://mega.co.nz/#!vAxkVbKS!JsoZVAd88SjoSl4HRhRcob50M_GIDI3Hiefm5q7X60o

10.  นสพ.เมืองรถม้า  นศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมแข่งขันกีฬา  มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทนครั้งที่  41
https://mega.co.nz/#!aJgxAa6I!t4D4hV78Gzl4jWQ1dpW0mp1sp0fM0b6sDkrhwPIQcLg

11.  นสพ.ลำปางนิวส์  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและอวัยวะ  ณ  อาคารกองพัฒนานักศึกษา
https://mega.co.nz/#!iEgAHQqY!LAxvIOurgpDAee6e4uX3wfa2vt1ME6QoQmsAUNWc63E

12.  นสพ.ลำปางนิวส์  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  กล่าวรายงานเจตนารมต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการประกาศเจตนารมเครือข่ายองค์กรต้นแบบ  สวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!vVA0gZiB!mkJQLgPczRZj3j0krxPgDqFZjoA52NEIJIgo83UPnTc

13.  นสพ.ลำปางนิวส์  ศิษย์เก่า  ราชภัฏลำปางเชิญร่วมงานราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!TIxTlLwJ!oP1gWCap5ftYUKsIDlXCRwFuusOU_0j0yHmVsRiNuFU

14.  นสพ.เขลางค์นครโพส์   นายประพันธ์  ภักดีนิคิ  รักษาราชการแทน  ผอ.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต  10  ลำปาง  ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย  100 %
https://mega.co.nz/#!7doH1bCZ!rsTDyb_qlXB3m3_fv9Hc7TVJs1BNIkfySniOSAlY9gk

15.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  กล่าวรายงานเจตนารมต่อรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ในการประกาศเจตนารมเครือข่ายองค์กรต้นแบบ  สวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!7c5QmDjJ!0by42LNHlksEwdvTYK_1UiC0Z7V2MV4eRM6_WYPtQio

16.  นสพ.แมงมุม  สุทธพงศ์  เตชะพันธ์    เป็นประธานเปิดขบวนรณรงค์ตามโครงการราชภัฏสร้างวินัยเครารพกฏหมาย   ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!HIAilSia!BlIJ4Nu3sEKgNgAXk4rlguRA_VZnYe5DLgw2Jtqo2aE

17.  นสพ.แมงมุม  คณะวิทยาการจัดการ  มล.ลป.  ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการบนพื้นฐานภูมิปัญญาพัฒนาสู่  AEC
https://mega.co.nz/#!6Bhxkapb!WnrESxOcLT3jmg0YIYa8VEFQNPzucSQtV6vtmkUzA7g

18.  นสพ.ลานนาโพสต์  ศิษย์เก่าราชภัฏลำปางเชิญร่วมงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!TJYSiRhQ!9UBl4GbvEMueCY4ZAL9P4pDlCOB8_uYz1FSHtWzmw98

1193
1.  นสพ.เอกราช  ม.ราชภัฏลำปางจัดโครงการราชภัฏสร้างวินัย  เครารพกฏหมายใส่ใจจราจร  และพิธีประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายองค์กรต้นแบบ  สวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!CN530Jga!R5i4mEMOugGuW6ciAZS44nv3C6Q6LTI4W7jUArh9uBc

2.  นสพ.เอกราช  Management  Fair  ครั้งที่  7  วิชาการบนฐานภูมิปัญญาพัฒนาสู่  AEC
https://mega.co.nz/#!fQIUhTaB!jDFQlJ1cRpdP4SnkXDLo5WHK4GAP2ZoqKM3ePU4cdVk

3.  นสพ.ลำปางนิวส์  อบรมอาชีพเพิ่มทักษะให้  น.ศ.  พัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ
https://mega.co.nz/#!GdpRyLpa!mYr7Nzb06aNmK2hwvRRAVAb3_Va_2PpJ0r7hoDYR85o

4.  นสพ.ลำปางนิวส์  คณะครุศาสตร์  มร.ลป. จัดอบรมวิชาการด้านภาษาไทย  "การอ่านทำนองเสนาะ
https://mega.co.nz/#!aFZzmLoZ!F_2xAwKvJ028T5bqyGHWhvanJztHiqaoL2hUWNbYqW8

5.  นสพ.ลำปางนิวส์  สวมหมวกกันน๊อค  100%
https://mega.co.nz/#!SVJA3bJL!TKa0uWOtGeK3pUtOecyWuguU_4pnzQRzeTn1ZH_jDns

6.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  พร้อมด้วยคณาจารย์และข้าราชการร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคเหนือครั้งที่  41
https://mega.co.nz/#!bNZ2jAJb!w1DdrSAL8us20pORoYJdYxZD67WmLFX2TZ_19leElkQ

7.  นสพ.เมืองรถม้า  งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่  9  10 - 13  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!mA4xEAzJ!jWzQKxqf4JHqZXL6sUTsg4f5IUWTQXdTlDYJa-aDwaM

8.  นสพ.แมงมุม  กลุ่มคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่น  รศ.สุวรรณี  โพธิศรี  ผู้มีจิตอาสาดีเด่น  อ.ฐิฏิกานต์  สุริยะสาร  เพื่อนร่วมงานในดวงใจ  รศ.สุวรรณี  โพธิศรีฯ
https://mega.co.nz/#!PIxVERia!RxOR-EY-OK8mJQ0VGJJE34moTmJuDu2cPPJfJ8KqrGA

9.  นสพ.แมงมุม  ม.ราชภัฏลำปาง  รวมพลังรณรงค์สวมหมวกนิรภัย  100%
https://mega.co.nz/#!PdY1WCTI!4jKblSFwO6m_4hjVGNbJlOJfZi64keDGOgOV3jFeEg8

10.  นสพ.แมงมุม  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมเสริมอาชีพ  เสริมทักษะเพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาชีพ
https://mega.co.nz/#!2QYlmAJR!HQuwbunXUYhhUOYfuSkSGJUG_8JpjmEc7iCI-hMlX-k

11.  นสพ.เมืองรถม้า  มร.ลป.โดยกองพัฒนานักศึกษา  ได้จัดทำพิธีปลุกเสกหมวกนิรภัย  "ห่วงใคร  ให้ใส่หมวก"
https://mega.co.nz/#!Pcg0VIZS!VqrLTYPIYAmei7HGBnfZnBQVes86pjVqtnQxvqACvyk

12.  นสพ.ลานนาโพสต์  มร.ลป.ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางจัดการแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์  โดยโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพ
https://mega.co.nz/#!6BxG0C6T!Fjz5_568PPKru-hTxusZX3Tk55EUpicIW-ZkRHPO528

13.  นสพ.ลานนาโพสต์  Managemet  Fair  วิชาการบานฐานภูมิปัญญาพัฒนาสู่  AEC
https://mega.co.nz/#!aFQjTY7J!yAa0mN2tGEg3BG3dYOBCUS0oGwKVQC9pvnIA2VBwluA


1194
1.  นสพ.มิติเหนือ  สาขานิติศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรางวับชมเชย  การแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจา
https://mega.co.nz/#!fVh2AAwA!wHdH-8EtxiJAKN4RhD-OpVpEL_CZ49pDerKr27sLdoY

2.  นสพ.มิติเหนือ  สาขาวิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ  มร.ลป.ประกวดการแข่งขันพิธีการมืออาชีพ  Com Arus LPRU  MC Search  2014
https://mega.co.nz/#!DBARBBAI!sqQAzrKrG6-JFu64govZJO3RJoM87TRnkEPWZtDWONw

3.  นสพ.มิติเหนือ  มร.ลป.ประกาศการรับสมัครสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ
https://mega.co.nz/#!fIwEjZIR!EeHToT-bJfldT11H6Qm0kfK1kCCOqSXIGvEf57_XMIY

4.  นสพ.มิติเหนือ  การแข่งขันกอล์ฟ  Rajabhat Lampang  Open  2014  "ราชภัฏโอเพ่น  2557"
https://mega.co.nz/#!jJwFiDKb!LxYIVG_eiRhkqfukfF0UP9ghqMqFR1xm43MzGNbEifY

5.  นสพ.มิติเหนือ  Management  Fair  ครั้งที่  7
https://mega.co.nz/#!PFpnARRY!x0Q9y-E1pkvOkOfeWsoam0jNYbP9F0mJU_rWWgqMIko


6.  นสพ.มิติเหนือ  การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน  (Force  Field  Analysis)
https://mega.co.nz/#!zNxkVLrQ!Z8CQCFqzOt1m6OC0JFopwphHhZY7LBA52Sg07Kig3ho

7.  นสพ.เมืองรถม้า  สร้างวินัย  เครารพกฏหมาย  ใส่ใจจราจร
https://mega.co.nz/#!TIRTBJyQ!EE5och4HFRyK105x2x1EmkXLUkruO6MMrLlEjsssJn0

8.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กอล์ฟราชภัฏลำปางโอเพ่น
https://mega.co.nz/#!KM5VmKiQ!D4BM1BykWsMUrfzwqukQrAAIPqvEa3Jm1m0gJe5paWU

9.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  เชิญชวนเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ  หัวข้อ  เยาวชนรุ่นใหม่่ใส่ใจผู้บริโภคฯ
https://mega.co.nz/#!LQYXxDzC!0SEb2BSKy943Ctr9dh6NdnRu7pbRQijioVEj1pQhDKo

10.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9  12 - 14  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!yF50AT4L!bTyP-j-cmBwj0AB93J93p_SP6_722lFYgF91STNb7IY

11.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.  ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
https://mega.co.nz/#!fIAGmJJB!OBH83j5hhcKN8ok4JGX9D83VBzzqKZybiJ-iyqvznvU

12.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอเชิญร่วมงานสังสรรค์  และร่วมงานประเพณี  42  ปีราตรีราชภัฏ
https://mega.co.nz/#!XEhnBAbC!w9yTXlrtKM4EXI95I-o_stFNkXqTK2AGMdTq44diao0

13.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคมศิย์เก่า มร.ลป.  มอบทุนสนับสนุนการศึกษา
https://mega.co.nz/#!WdpGBDqZ!hhObUOaVB5v_HCJ5ZZ0iI2iS76kQMFkLXIlM29PQA9E

14.  นสพ.เมืองรถม้า  จุดเทียนย้อนแสง  แสดงความคิดเห็นต่อต้านความรุนแรง
https://mega.co.nz/#!edwAhTDK!lU_YaqcMgxqTji3BVYn5cbZ1tEnMPi2N912cJOPXdvw

15.  นสพ.เอกราช  งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่  9  10 - 13  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!XRZ2hTxZ!W7ql8-EBOhUZ3aE46shHTFFPx4muv2uII6NliH8-l2A

1195
1.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กอล์ฟการกุศลราชภัฏลำปางโอเพ่น  มอบทุนเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา
https://mega.co.nz/#!HEQ0ADgb!8wc4CdihdtWwmmfC2TnNYwKiMf-izzUpH3xGY_ka2X4

2.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาคฤดูร้อน
https://mega.co.nz/#!7IwX0C7A!ii8cXx8pnWgVYb7rnthzYbIeRpRWud8DdoGSOXUKAto

3.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  สมาคนศิษย์เก่ามหาวิทยาัยราชภัฏลำปางนำโดย  ดร.สาโรจน์  แก้วอรุณ  ร่วมบันทึกภาพกับก๊วยกอล์ฟ  VIP  ราชภัฏลำปางโอเพ่น
https://mega.co.nz/#!6JoglDCB!GDxaukKM9E0UuWAPlBlRov9spJy9VjHJZGRh1ORrg_s

4.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดีมหาวิทยาัยราชภัฏลำแางและคณะครูร่วมงานวันครู  ประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!XVBQlJQR!xrByaGbxFNGB6AJdndF7lZqAdRPCZ5yJ-tyvHzHVTbc

5.  นสพ.เมืองรถม้า  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การวิเคราะห์แรงเสริม - แรงต้าน เมื่อวันที่  19 - 20  มกราคม  2557
https://mega.co.nz/#!3YRyzBAK!WGl1EHQ1_EeUi__fnokNVqFrzE4FJkxEVOWoRgba44k

1.  นสพ.เมืองรถม้า  เลือกตั้งล่วงหน้าคึกคัก
https://mega.co.nz/#!zJwyiYLZ!FZCRUKLBwdmOPLSwPGJ630ckfvIQ10jLhFJ4xNYNNAc

2.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดสัมมนาวิชาการ "เยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภคและไม่ตกเป็นเหยื่อโฆษณา"
https://mega.co.nz/#!WQwnwI6I!pB6PRA8DaoC2Ae9fPhRw7FR3EmvgkTdOxlwS6CYQpgI

3.  นสพ.เอกราช  ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มร.ลป.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  วางพานพุ่มเงิน - ทอง งานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราข
https://mega.co.nz/#!XM4EULLY!kcFmMzlXAnxhGHOd6AhK6sIhpAwpxNDsT2S0X1V2pNs

4.  นสพ.เอกราช  การวิเคราะหแรงเสริม - แรงต้าน (Force  Field Analysis)
https://mega.co.nz/#!uYAyXBAZ!dVGYhjkh5SbyRuM1wyv0rz5iAxLAwSjoDv_WsJ4K-mQ

5.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มร.ลป.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  วางพานพุ่มเงิน - ทอง งานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราข
https://mega.co.nz/#!uJhTFbrL!14_nmvoRw6De-GXVn2gtTFXU2SOp5vcEGOhVlMeFWBI

1.  นสพ.เมืองรถม้า  ราชภัฏลำปางโอเพ่น
https://mega.co.nz/#!rdwDhIhT!Up4B4tvsSpkb6bFBvGSfBQd9DtAZVtTeKtdKzTtCuMk

2.  นสพ.ลำปางนิวส์  แข่งขันกอล์ฟทุนการศึกษา "ราชภัฏลำปางโอเพ่น  2557"
https://mega.co.nz/#!qAoBUIbA!Wmw9xxcMTmsAEd8y1lQ_rzT28W_OVjskGiCU9uayNKc

3.  นสพ.ลำปางนิวส์  ราชภัฏลำปางทำการประกวดแช่งขันพิธีกรมืออาชีพ
https://mega.co.nz/#!HchyXaKB!tp5rpBk2LjXtQ55ZP-fu4Q0WhL6AOtNFWK75v0_U388

4.  นสพ.ลานนาโพสต์  ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มร.ลป.พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  วางพานพุ่มเงิน - ทอง งานวันรัฐพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราข  ประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!rMgTSCIL!RJzqdstud_YUZ8Yh8kNIR8mD2I-kn5Xz3IUamMy7pm8

5.  นสพ.ลานนาโพสต์  นานธานินท์  สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!qNICiboY!tU_pZgICsxIbsenG_-fGqNANbnd09WXlnV8kuELWOMc

1.  นสพ.แมงมุม  มงคล  สุขใจ  ปลัดจังหวัดพิจิตร  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี  มร.ลป. และนายประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี  ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการนักศึกษา  มอบทุนการศึกษาที่ได้จากการจัดการแช่งขันกอล์ฟการกุศล  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  จำนวน  50  ทุน  ทุนละ  5,000  บาทแก่นักศึกษา
https://mega.co.nz/#!LAB20IgD!uh0OdnMx8SQmJkzBGProBxwbWz6WEBmvs5t4KcsUa4w

2.  นสพ.แมงมุม  นิเทศศาสตร์  มร.ลป.ชวนร่วมสัมมนาเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจการคุ้มครองผู้บริโภค
https://mega.co.nz/#!vUhVGbIC!goZTNz7OlrGL6lbmVmX-EcFFx55l3Y2Dr2bdngO7gpw

1196
1.  นสพ.ลำปางทูเดย์  คณะกรรมการส่งเริมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากำหนดการจัดงานแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชภัฏลำปางครั้งที่  1
https://mega.co.nz/#!CBAB3aBK!9Xtbi2KcvIcdFOipUhxkiP4BwTfkiR7GanjDi6SfSvU

2.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  2557 
https://mega.co.nz/#!uYIxCDaa!-ehAbwGUl2r17J_sT32niJp20ch0wB2Vam5IwQ5TzqA

3.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ศูนย์คอมพิวเตอร์ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการ  "ราชภัฏไอทีแฟร์"  ครั้งที่  9   12-14  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!zZJxRDTD!Y-YOxJga7u5Hpx4hUEKL8HDxwXj4LtyPIhALF03jSU4

4.  นสพ.ลำปางทูเดย์  มร.ลป.ประกาศรับสมัคร นศ.เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!jBphBDIJ!RwkmAbb0ulOcb0Q7rutDsi3nXuCRlCAaQ7b4-YM188c

5.  นสพ.ลำปางทูเดย์  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคว้ารางวัลการแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจา
https://mega.co.nz/#!qJgWVLwS!7HUU8mVdq07PiMvQ1zzSAcNI7Avg1OV_pkTo-EG7TCI

6.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ศูนย์คอมพิวเตอร์  ขอเชิญร่วมส่งผลงาน  IT  รักษ์โลก  ครั้งที่  5
https://mega.co.nz/#!XBpm1AwL!OWqoxq8CZ-quKRV0KRR1jshFwbBW_BBh6t0V7mSqEWk

7.  นสพ.ลำปางทูเดย๋  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับนายอัฐพล  เอื้ออารี  คว้า  2  เหรีียญทอง  จากการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"
https://mega.co.nz/#!2RoVVL6I!E_6CXMyABU0o2Pept7VjxBbXlUSkKmgHIxt6Cg72XPc

8.  นสพ.ลำปางทูเดย์  กองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา  ม.ราชภัฏลำปาง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  ได้เงินสุทธิกว่าห้าแสนบาท
https://mega.co.nz/#!fUQmFTgK!ia3m_qbbh_QyvtvX13ax1mz5M7oWgc41hPFdSnUAuRc

9.  นสพ.แมงมุม  กอล์ฟการกุศลราชภัฏลำปางโอเพ่น  ได้เงินสุดธิกว่าห้าแสนบาท  นำเข้ากองทุนส่งเสริมกิจการนักศึกษา
https://mega.co.nz/#!mRgVhS5I!MRYUmeII3Ph4Bi0OyIweg69PAgqtw2kowhNkdrzmjjo

10.  นสพ.แมงมุม  สุทธิพงษ์  เตชะพันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดำปาง  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!TBhFVBqb!O3LAh-vzDtKWlszCCxdq_eUzJ2nUZPvuXiyATjLyNus

11.  นสพ.แมงมุม  มร.ลป.ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทสอบคัดเลืกทั่วไปประจำปีการศึกษา  2557
https://mega.co.nz/#!7Rp2FYJQ!N_WiVZikdhXHutDEGkBHlJPN8wyVd0EwgMWf_pTiQDY

12.  นสพ.แมงมุม  มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!TNQEGa6C!QuVjcHBroK0vT64aRijXyip_6avljB0eDAgiTghxrsU

13.  นสพ.เมืองรถม้า  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขอแสดงความยินดีกับนายอัฐพล  เอื้ออารี  คว้า  2  เหรีียญทอง  จากการแข่งขันกีฬายิงปืน ท่านอนประเภททีม  และประเภทบุคคล  ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "สุพรรณบุรีเกมส์"
https://mega.co.nz/#!GMoWnLzJ!Xdo9nY5Ur1Z68ZiaWmiwuNOBF6SyGFnYfqEYHSSt__E

14.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คว้ารางวัลชนะเลิศ  และรางวัลชมเชย  การแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจา  ณ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://mega.co.nz/#!bdIA1CCD!uB2CzkUacFIb3li05BDq7Fq-miBGlZjaiA-wdHVBZi8

15.  นสพ.ลานนาโพสต์  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการของโครงการพัฒนารูปแบบเซรามิกตามวิถีล้านนา  เพื่อสร้างตลาดใหม่
https://mega.co.nz/#!nIYmUDyR!5d5Yssu0Z44Nd1b-154uWrAp1UALn-e5Buu7Vc0kSZc

16.  นสพ.ลานนาโพสต์  กอล์ฟการกุศล  ราชภัฏลำปางโอเพ่น
https://mega.co.nz/#!zYxGnD7Q!vAjtXoIcoe9iG4REcXY-5VxxpgU2__LfhGdmkZ-KDys

1197
1.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  คณะกรรมการศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เข้าสวัสดีปีใหม่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!jRQilCQI!7JlyQ5ia5EMTqY1JugLX9VkbhG4FGsSyaHtZT-1TKvA

2.  นสพ.เมืองรถม้า  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!7QwwBYCb!Mps_a2kXoXQsP--mWSA50mkLjl0Qso3r1EwTMlirIlo

3.  นสพ.มิติเหนือ  ศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดนิทรรศการ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!rRICwJ5Y!Qf4n_Y3yC0clIA0AgUa4sRLi0SqQIvavjJOfpbVjERw

4.  นสพ.มิติเหนือ  กพน.  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ดำเนินโครงการงานป้องกันวันอุบัติภัยแห่งชาติปี  2556
https://mega.co.nz/#!CFRjRAhR!73FoE93-XtCqfQU2akuBAdSoZmUjK2ucxR3XVOSTqQg

5.  นสพ.มิติเหนือ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการ  Management  Fair  ครั้งที่  7  Theme  วิชาการ  บนพื้นฐานภูมิปัญญาพัฒนาสู่  AEC
https://mega.co.nz/#!CAhDzYhZ!WDaC_TCMo3L5cO9XyvTWfJvLYOc5tjOYzsVn6hMIEc4

6.  นสพ.เมืองรถม้า  ร่วมส่งผลงานการประกวด  IT  รักษ์โลก
https://mega.co.nz/#!KcI0DTYR!WMQKFudjPmJSELr_julu7QfZkFm4DoUxFOUJlXWJJFo

7.  นสพ.แมงมุม  ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดนิทรรศการ  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9
https://mega.co.nz/#!uUgBgYSR!dYWAB7buays4qiOjUaTE2xVJ6uzJuqOnKtPRbLyhLx0

8.  นสพ.แมงมุม  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดโครงการ  Management  Fair  ครั้งที่  7  Theme  วิชาการ  บนพื้นฐานภูมิปัญญาพัฒนาสู่  AEC
https://mega.co.nz/#!SchRGbDB!8tkyrF7vEJhS2LMMAkYT6yzF9JFCwFhmCP6u5DMJ0ZI

9.  นสพ.แมงมุม  มร.ลป.เปิดสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์จำนวน  2  อัตรา
https://mega.co.nz/#!nY41nSxB!iTFcbAqAHHh5atRbiOFmK7N_02NCfppbyHUuZwBD21c

25.  นสพ.ลานนาโพสต์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ของเชิญส่งผลงานการประกวด  IT  รักษ์โลก  ในงานนิทรรศการ ราชภัฏ  IT  Fair
https://mega.co.nz/#!XdxWkSKQ!qe5fQbP_2uJR1zO8SeyRFjtF8hm5qToQ8i1tyrQPD5k

26.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  มร.ลป.รับสมัครบุคคลสอคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
https://mega.co.nz/#!3chWVbSQ!W-7K3zUvMBRZpwYYeXoIDxPjykZXtzuDDUuomy-w-jU

27.  นสพ.เอกราช  สมาคมศิษย์เก่า  มร.ลป.ร่วมบันทึกภาพกับก๊วนกอล์ฟ  VIP  ราชภัฏลำปาง
https://mega.co.nz/#!uERUVIhQ!pGPmORk1S4J-YgFNQCTEFFe0Cse318nkLptVi8rjHKE

28.  นสพ.เอกราช  มร.ลป.รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป  2557
https://mega.co.nz/#!vVB2zKxb!aLjbzXNTi-hv1zQ_RoUC1xKeaPTIgL1I-yKoA58N8zk

29.  นสพ.เมืองรถม้า  นางจันทนา  ไวยาวัจมััย  รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางทำสัญญา่วมกันกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เพื่อปฏิบัติงานโครงการพัฒนาจังหวัด
https://mega.co.nz/#!eABX1ZwA!ieWwhYPsvXE12aIR9UAjXowMqQT7a5sNqOgTVteiXsk


1198
1.  นสพ.เมืองรถม้า  แข่งขันกีฬากอบ์ฟการกุศล  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  ครั้งที่  1
https://mega.co.nz/#!3R4AHabL!BJjAUkF-uH2cdIHqGmGMWx911UMOMnjdPPf56cLTcXk

2.  นสพ.เมืองรถม้า  นายมนูญ  หาญเทวี  และนายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  มอบเตาแก๊ส 2 ชุดพร้อมเงินสด 10.000  บาท  เป็นของรางวัลการจัดฉลากการแข่งขันกลอฟการกุศล  มร.ลป.
https://mega.co.nz/#!fYYlxIbT!jA93jgbgpLha1jouMAmwESjHnR5lZARffWTn0Zy5uok

3.  นสพ.เมืองรถม้า  ราชภัฏ  IT  Fair  ครั้งที่  9  12 - 13  กุมภาพันธ์  2557
https://mega.co.nz/#!nBY3yLAK!4OVEXM2NZaY4mBB2LPwdRO0EfS9Vy6uE8u1QbJbB8qI

4.  นสพ.เมืองรถม้า  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมสัมมนาจริยธรรมทางธุรกิจให้แก่นักศึกษา
https://mega.co.nz/#!TI53WRhT!JueO9a8p-Wj-m2sCrZ2hMb3uZC0-j2Z-OPyqoDUmD8s

5.  นสพ.แมงมุม  เสาร์ท่ีี  11  ม.ค.นี้  กพน.ราชภัฏลำปางเชิญชวนเด็ก  ๆ  มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
https://mega.co.nz/#!eYYEkRJR!AMVE2-DL58fa-OmTl2CZjXg2zWltVkkbaBR7nZihuwA

6.  นสพ.แมงมุม  นายมนูญ  หาญเทวี  และนายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  มอบเตาแก๊ส 2 ชุดพร้อมเงินสด 10.000  บาท  เป็นของรางวัลการจัดฉลากการแข่งขันกลอฟการกุศล  มร.ลป.
https://mega.co.nz/#!nJxSQBZK!7NoFz3uFCKNHqWRoXxX2qgmTp9bdPhWvuawOemFstes

7.  นสพ.ลำปางทูเดย์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มร.ลป. และโรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ลำปางกับทีมงานเมืองรถม้าจัดกิจกรรมปั่นท่องเที่ยวไหว้พระปีใหม่เมืองลำปาง
https://mega.co.nz/#!zUxHmRbQ!7e0Xe3CZZpozvxRP_PtL7IntVHcLgAnrHI_TnKGREPg

8.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ม.ราชภัฏลำปาง  จัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล  ราชภัฏลำปางโอเพ่น  ครั้งที่  1/2557
https://mega.co.nz/#!fEJSgBrL!YvHegRN6fE1Ou4gj6YAyqrr-njIMMR5K8GzmlNgSpVs

9.  นสพ.ลำปางทูเดย์  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  ทรงพระราชทานรางวัลงานประกวด  TO  BE  NUMBER  ONE
https://mega.co.nz/#!LYx3mDBR!iGeFq9jWVFXqTk6h8WxM6f3DwhE78fUsy-A3QVr5rfo

10.  นสพ.ลำปางทูเดย์  เยาวชนเทคนิคฯและบุญวาทย์  คว้าแชมป์ทูบีนัมเบอร์วันไอดอลลำปาง
https://mega.co.nz/#!KFowGAbb!3EcLLgkjweaMyXuESiCeCk_ISWcHi5uqs0iWwu4lJT0

11.  นสพ.เมืองรถม้า  รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
https://mega.co.nz/#!ScJTzaBa!oUX9xyyT9pvdmADiOkqrkesUiQUXy8gKyqmVHx3rKug

12.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  นายมนูญ  หาญเทวี  และนายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  มอบเตาแก๊ส 2 ชุดพร้อมเงินสด 10.000  บาท  เป็นของรางวัลการจัดฉลากการแข่งขันกลอฟการกุศล  มร.ลป.
https://mega.co.nz/#!iMI1BC7L!O8qxKUYBfpWeM-kHQTRVwi3x-c_bVyjB3RQBWpiYiEA

13.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  กพน.ราชภัฏลำปาง เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติปี  2557
https://mega.co.nz/#!uM4CXQTZ!rqKPMAMQAWV1rWJn2f52SkxHW7SR1s0oed2EdOyHMW0

14.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณาจารย์บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเหรีญทองจากการแข่งขันยิงปืน  ณ  เมืองย่างกุ้ง
https://mega.co.nz/#!SdZDDaya!uh7MwFejwjob3JsUikV3DYEZ_lN_0lbAOGk3orzrUzA

15.  นสพ.ฅนเมืองเหนือ  MANAGEMENT  FAIR  ครั้งที่  7  วิชาการบรพื้นฐาน  AEC
https://mega.co.nz/#!vMwWEBBL!BA1FGyFaolZEXg4AvdmM_zzCcZAL5OZGCvCjU_EqWhE

1199
1.  นสพ.เอกราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏำลปางสวัสดีปีใหม่
https://mega.co.nz/#!fJAUBBzQ!bOlHypx-c_VhlI4HLv2Rty4jW0bqiYURrh4q-2a9t50

2.  นสพ.มิติเหนือ  กพน.จัดโครงการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  ครั้งที่  2  รอบตัดสิน
https://mega.co.nz/#!KYwmXSSZ!wsoKnVu0FQLZxuKeVrsAecUd93E67S7DrzM38Nl4uwM

3.  นสพ.มิติเหนือ  พิธีสโมสรสันนิบาตเฉ,ิมพระเกียรติ  ครั้งที่  8
https://mega.co.nz/#!bEAQ2CjY!4pH-i2dh2IfPvZd0ItKLkHpOLwJed542W_ZE6YIkFzc

4.  นสพ.มิติเหนือ  นักเรียนกว่า  1,500  คนแห่เข้าสอบวัดแววความเป็นครูและสาขาวิชาดนตรีคึกคัก
https://mega.co.nz/#!jAQmkKzL!D3t-3qPkb2YrtLUwowLnsxFPn7rXMP2oPZwh-kz52MQ

5.  นสพ.มิติเหนือ  ร่วมแสดงความยินดีกับอัฐพล  เอื้ออารี  นักกีฬาทีมชาติ  จากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์
https://mega.co.nz/#!PRZEwCKD!4FGlxFFFHgWg3NGj72iRhvmLYXV1od8CWrJTp-H4rGw

6.  นสพ.มิติเหนือ  การฝึกอบรมหลักสูตร  ผู้กำกับลูกเสือสำรอง  ขั้นความรู้เบื้อง้น  (B.T.C.)  รุ่นที่  1/2556
https://mega.co.nz/#!rcI1wIzB!Apa6JKvv4R26tlq8OE1g3XxJxy0j_Jn6aEiJGEnhUQ4

7.  นสพ.มิติเหนือ  สาธิตละอออุทิศนำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเซรามิกส์สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
https://mega.co.nz/#!2FAGHSBZ!NjDk0vbw0KS-INLjknKSnXMIXW7C6WZwmKWYCayl9iI

8.  นสพ.แมงมุม  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  มร.ลป.พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์และนักศึกษาร่่วมพิธีทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่  5  ธันวาคม 56
https://mega.co.nz/#!bMIHAaIA!AlqLR91bRJwWOHcsvVyMs7DC5dBYETCTnDwPhoNdnWU

9.  นสพ.แมงมุม  ประเสริฐ  รัตนไพศาลศรี  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ  มร.ลป.  ร่วมแสดงความยินดีกับคุณมาลีราช  ปาเต็ล  โอกาสได้รับคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่าง
https://mega.co.nz/#!fFgVDYrT!hbBjsr3NICfUlJf9hIhH7ZKwNqQgVAJgqKd6ZGxUw_Q

10.  นสพ.เมืองรถม้า  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  พร้อมด้วยผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีร่วมบันทึกภาพแสดงความยินดีกับนักศึกษาท่ีคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายิงปืน
https://mega.co.nz/#!HAwy0aRa!xp8DU7VceORMofp3zGIv7PEkNu_HFaBEjSxOq-6S124

11.  นสพ.เมืองรถม้า  ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี  2557
https://mega.co.nz/#!XYQFnZiQ!6BNpn4UdPzVae-st7p2r_zjACHFYVxgKEWYOyVwVgC0

12.  นสพ.ลำปางนิวส์  นายมนูญ  หาญเทวี  และนายราชิต  ตั้งพระกิตติคุณ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  มอบเตาแก๊ส 2 ชุดพร้อมเงินสด 10.000  บาท  เป็นของรางวัลการจัดฉลากการแข่งขันกลอฟการกุศล  มร.ลป.
https://mega.co.nz/#!uYACwLAB!FYuZsARWl6jxgC2cZMom6ayrujqC53G7zoxyI5P5HNI

13.  นสพ.มิติเหนือ  นศ.คณะเทคโนโลยีอุตสากรรมร่วมงานนิทรรศการสิงห์ - ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชนครั้งที่  2
https://mega.co.nz/#!LYQFxQ7a!UFg6n1KVwxtjftY4jqv2oiGa6I43RCm1hHUOfPKMSiM

14.  นสพ.ลำปางนิวส์  แข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศลราชภัฏลำปางโอเพ่น  ครั้งที่  1
https://mega.co.nz/#!DdI3ALjQ!jLE47eLkdpckKjcRbDNsIwQPuQ1uEaPwYgSB4DaIy7o

15.  นสพ.เขลางค์นครโพสต์  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณาจารย์บันทึกภาพร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเหรีญทองจากการแข่งขันยิงปืน  ณ  เมืองย่างกุ้ง
https://mega.co.nz/#!SUxx2ZpS!t2ZpsEr6Gu9kwA8IpYV0YmjYbsemnf5EtKWkgLfB2BM

หน้า: 1 ... 75 76 77 78 79 [80]