แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pr_jip

หน้า: 1 [2] 3 4
16
1.   นางสาวปัทมา  อภิชัย  ไปราชการเพื่อทำงานวิจัย  เมื่อวันที่  11 พฤษภาคม  2555  ณ  ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อร่วมประชุมสัมมนากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ  2555 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555  ณ  ศูนย์การประชุมแก่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ
3.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
4.   อ.สำเริง  กระฉอกนอก  อ.ธีรภรณ์  พรหมอนันต์  , นายสุธี  สุขดี  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานโครงการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ 
เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555  ณ  หมู่บ้านนาเดา  เทศบาลตำบลเสริมซ้าย  อ.เสริมงาม  จ.ลำปาง
5.   อ.ละมาย  จันทะขาว  ไปราชการ  ณ  โรงพยาบาลลำพูน  จังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555
6.   นางสาวคุณวันพรรษา  พูลสงค์  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปราชการ เรื่อง  เดินทางไปรับอาจารย์มหาวิทยาลับเฉินตู  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2555

     

17
1.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ไปราชการเพื่อประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎทั่วประเทศครั้งที่  4  ณ  ห้องประชุมเล็ก
ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555
2.   ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  พร้อมคณะ  85  คน  ไปราชการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ผู้นำนักศึกษาโดยระบบการจัดการความรู้  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  13 – 14  พฤษภาคม  2555
3.   นายบุญหลง ฝั้นคำอ้าย   พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยไปส่งวันที่  16 และรับกลับในวันที่  18  พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวนิสรา  แสงอร่าม  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกาะคา  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
5.   นางสาวบุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี  , นายสงวน  หมื่นแสงคำ  ไปราชการเพื่อเดินทางไปเข้าร่วมพิธีรับมอบครูอาสา
ชาวจีนประจำปีการศึกษา  2555  ณ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 1  มิถุนายน  2555
6.   นายศุภวุฒ  ผากา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  17 – 78  พฤษภาคม  2555
7.   ดร.รวิภา  ยงประยูร  ,อ.ธชนม์  ก้าวสมบูรณ์ , อ.ธรรมรัฐ  ปานคำ  ,  นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  , ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  นายบุญยิ่ง  พลไตร  ไปราชการเพื่ออบรม  การประชุมโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู  เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี  พ.ศ.  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2555
8.   อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  ,รศ.ดร.  วิลาส  พุ่มพิมล  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายและสถาบันวิจัย  และพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฯ เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555


18
1.   นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ , นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป  , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน ,นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่  6/2555  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่
2.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  , นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ  ไปราชการ เมื่อวันที่  14  พฤษภาคม  2555  ณ  ห้องประชุม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต  3  จังหวัดลำปาง
3.   นางสาวรัชสุภา  การักษ์  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
4.   นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร  นักวิชาการ ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
จังหวัดเชียงใหม่
5.   อ.วุฒิรัตร์  พัฒนิบูลย์  , นางสาวปิยะรัตน์  ทองธานี  รองคณบดี  , อ.จำเนียร  วงษ์โม้ , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อจัดนศ. สาขาวิชาเกษตรศึกษาดูงานภายนอกหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พฤษภาคม  2555  ณ  จังหวัดระยอง
6.   นางสาวอำพรรัตน์  พุ่มพา  เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป , นางสาวกัญจนพร  ตรียมณีรัตน์  , นางมลทา  อ่อนโพธา  นักวิชาการ , นางสาวทองเพ็ชร 
กาวิละ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านพืช  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่

19
1.   นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ รศ.นันทะ  บุตรน้อย  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  และ  ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ 
รองอธิการบดี  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555  ณ  สนามบินเชียงใหม่
2.   นางประภา  ไชยมงคล  หน.สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน”  เมื่อระหว่างวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ฮอไรซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
3.   อ.ทัตทยา  บุญดิเรก  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เข้าสัมมนาเพื่อวางแผนแนวทางระหว่างเครือข่ายผู้สอนภาษาและวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  11 – 12  พฤษภาคม  2555  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   

20
1.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  นักวิจัย , นายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ  ไปราชการ
เพื่ออบรม  เรื่อง  ประชุมวางแผนดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการให้ความช่วยเหลือ  ฟื้นฟูเยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี  2554 – 2555  เมื่อวันที่  9  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555  และ 11  พฤษภาคม  2555

21
1.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ไปราชการร่วมสังเกตการณ์การประชุม  4  สภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  2555  จังหวัดนนทบุรี 
ระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555 
2.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  ไปราชการเรื่องเครื่องราชฯ  ณ  กรุงเทพ  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2555

22
1.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ไปราชการร่วมสังเกตการณ์การประชุม  4  สภามหาวิทยาลัย  ประจำปี  2555 
จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555 
2.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  ไปราชการเรื่องเครื่องราชฯ  ณ  กรุงเทพ  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2555

23
1.   นายธชนม์  ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์  ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงเรื่อง  หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
ฉบับทบทวนและปรับปรุง  ในส่วนภูมิภาค  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  11  พฤษภาคม  2555
2.   อ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  อาจารย์  , นายปรัชญา  วัฒนธรรม  นักวิชาการ , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พรข.  ไปราชการเพื่อประชุมกรรมการเครือข่ายบัณฑิตภาคเหนือฯ  ณ  ม.ราชภัฏนครสวรรค์  ในวันที่  10  พฤษภาคม  2555
3.   อ.ดร.กนิษฐกานต์  ปันแก้ว  อาจารย์ , อ.พิชชา  ถนอมเสียง , นายกิตติศักดิ์  นวลจันทร์ จนท. , นายปฐม  บุตยรักษ์  พรข.  ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องนำนักศึกษา  ป.บัณฑิตศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ภาคเหนือ ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  11 – 13 พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมภู , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พร้อมนักศึกษา  10  คน  ไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย 
ณ  โรงแรมแกรนพาเลชพัทยา  จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 13 – 17  พฤษภาคม  2555
5.   นายเอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  ISO 22000 – 2005  โรงแรมรอยอลปริ้นเซส  หลานหลวง  กรุงเทพ 
เมื่อวันที่  27 – 31  พฤษภาคม  2555
6.   นายสมพร  ติ๊บขัด  อาจารย์ , นายนิวัติ  กิจไพศาลสกุล  อาจารย์  ไปราชการเพื่อ  นิเทศนักศึกษา  ณ  นิคมอุตสาหกรรม  จ.ลำพูน 
เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555
7.   นายวรายุทธ  มาลัย  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องการดำเนินงานออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  เพื่อต้นทานแผ่นดินไหวฯ  ณ  อาคาร  สวทช.  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  15 – 17  พฤษภาคม  2555
8.   นายปราโมทย์  พรหมขันธ์  อาจารย์  , นายสมชาย  เมืองมูล  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การเขียน  การผลิตและเผยแพร่ตำรา  หนังสือราชการ  ระดับอุดมศึกษา  ณ  โรงแรมพราม่า  จอมเทียน  พัทยา  ชลบุรี  ระหว่างวันที่  16 -20  พฤษภาคม  2555
9.   นางอรพิณ  จารุสิริรังสี  รองอธิการบดี , นางโสมลักษณ์  กูลพรม นักวิชาการศึกษา ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง ประชุมเจ้าปฏิบัติการฯ  ณ  จังหวัดพิษณุโลก  ระหว่างวันที่  9 – 13  พฤษภาคม  255
10.   นายไพรินทร์  บุหลัน  อาจารย์  นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พขร.  ไปราชการเพื่อส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555
11.   นายสลิล  โทไวยะ  ,นางสาวญาดา  เขื่อนใจ  , นายสงวน  หมื่นแสนคำ , นายศักดิ์ชัย  ศรีมาภรณ์  ไปราชการเพื่อ  โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนบ้านป่าเมี้ยง  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง  ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2555
12.   นายจำลอง  คำบุญชู  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  ประชุมคณะกรรมการกับทิศทางโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการพื้นที่ 
ณ  กรุงเทพ  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2555
13.   นายณัฐนรินทร์  เมธีวุฒินันทน์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  เป็นวิทยากรในโครงการหมอรักษาเพื่ออบรมครูไปพัฒนาการอ่านภาษาไทยของนักเรียนในตำบลหนองหมากฝ้าย  ณ  มศว.วิทยาเขตสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว ระหว่างวันที่  6 – 8  พฤษภาคม  2555
14.   นายไพวัลย์  ปานะโปรย  , นายปรีชา  วรรณเลิศ  ,  นายสาวมลธิรา  ธรรมวงศ์ชัย  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  11  พฤษภาคม  255524
1.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  28  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่เมาะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  29  พฤษภาคม  2555
3.   นางสาวสุพรรณี  คำวาท  อาจารย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่ทะ  จังหวัดลำปาง  ในวันที่  8  พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวชไมพร  สืบสุโท  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
อ.สบปราบ  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  10  พฤษภาคม  2555
5.   นางสาวชไมพร  สืบสุโท  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ธนาคารเพื่อ อ.เถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแจ้ห่ม  จ.ลำปาง ในวันที่  17 และ  24  พฤษภาคม  2555
7.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเมืองและอำเภอห้างฉัตร  จ.ลำปาง ในวันที่  25 และ  30  พฤษภาคม  2555
8.   ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 16 – 19  พฤษภาคม  2555
9.   ผศ.นงนุช  สอนสุวิทย์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กรุงเทพ  ในวันที่ 15   พฤษภาคม  2555
10.   นางสาวสุทธิรา  ทิพย์วิวัฒน์นิพจนา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเกาะคา  ในวันที่  11 และ  28  พฤษภาคม  2555
11.   นางสาวสุพรรณี  คำวาส  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอแม่เมาะ  นัวนที่  11 พฤษภาคม  2555
12.   นายภิรภณ  จันทร์แสนตอ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
13.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดลำพูน  ในวันที่  15  พฤษภาคม  2555
14.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  อ.งาว  จังหวัดลำปาง   ในวันที่  14  พฤษภาคม  2555
15.   ว่าที่ร้อยตรีวิฑูร  กาญจนพันธ์  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  อำเภอห้างฉัตร  ในวันที่  16  พฤษภาคม  2555
16.   นายปริตต์  สายสี  รองคณบดี  ไปราชการเพื่อร่วมพิธีปิดการอบรมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  2555
17.   ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ไปราชการเรื่อง  ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ณ  จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  5  พฤษภาคม  2555
18.   ผศ.ศภชัย  เต็งรัตนล้อม  ไปราชการเพื่อกำหมดเกณฑ์และตัดสินการประกวดดนตรี ฯ  ณ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  เมื่อระหว่างวันที่ 
3 – 5  พฤษภาคม  2555


25
1. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศของกรรมการอำนวยการกลาง  หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองท้องถิ่นระหว่าวันที่  6 – 17  กรกฎาคม  2555
2. อ.ปิยะรัตน์  ทองธานี  รองคณบดี , นางสาวลัดดา  กาจารี  หน.สำนักงานคณบดี , นางทองเพ็ชร  กาวิละ  ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร , นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  ไปราชการจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
3. นางสาวจุติมา  เมทนีธร  รอง ผอ.สำนักวิทยบริการฯไปติดต่อราชการเรื่องอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษาปริญญาโท  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  12 – 14  พฤษภาคม  2555
4. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดี  ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการระดับชาติ  พ.ศ.  2555  “การประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี”
ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  10 – 11  พฤษภาคม  2555
5. ผศ.ว่าที่  ร.ต.  นิรันดร์  ภักดี  ไปราชการเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำวิทยานิพนธ์  ระดับปริญญาเอก  ณ  จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤษภาคม  2555
6. นายปริตต์  สายสี  รองคณบดี , นางสาวสุธิดา  พลชำนิ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ไปราชการเพื่อติดต่อประสานงานการอบรมครูโรงเรียนตำรวจ  ตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  7 – 11  พฤษภาคม  2555
7. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  ไปราชการเรื่อง  ร่วมเปิดโครงการอบรมครูโรงเรียตำตรวจตระเวนชายแดน  ณ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
8  พฤษภาคม  2555
8. นายอัคจร  แม๊ะบ้าน อาจารย์ , นายสมฤทธิ์  จันขันธ อาจารย์ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ลำพูน  ลำปาง  แพร่ 
อุตรดิษถ์  นะวนที่  11  พฤษภาคม และ ระหว่างวันที่  14 – 15  พฤษภาคม  2555
9. นางสาวตุลาภรณ์  แสนปาน  อาจารย์  ไปราชการเพื่อบรม  เรื่อง  การเขียน การผลิต  และการเผยแพร่ตำรา  หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา 
ณ  โรงแรมฟูรามา  จอมเทียนบีชพัทยา  จ.ชลบุรี  ระหว่างวันที่ 16 – 20  พฤษภาคม  2555
10. นายธานิลทร์  คูพูนทรัพย์  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  สถิติในการวิเทศน์ความสัมพันธ์ฯ  ณ  กทม.  ระหว่างวันที่  14 – 18  พฤษภาคม  2555
11. อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  ไปราชการเรื่อง  การประสานงาน  ตำรา  /เอกสารประกอบการสอน  ที่ได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เมื่อวันที่  4  พฤษภาคม  2555
12. นางสาวพัชรินทร์  ใบจันทร์  จนท.บริหารงานทั่วไป , นางสาวรุ่งระวี  ปวนปันวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง 
การพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่
19 – 20  พฤษภาคม  2555
13. นายพิภพ  แซ่ตั้ง  อาจารย์ , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ , พร้อมนักศึกษาจำนวน  2  คน  ไปราชการโครงการส่งเสริม
และพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์การใช้ประโยชน์  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ระหว่างวันที่  23 – 25  พฤษภาคม  2555
 


26
1. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่  ณ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  4  เมษายน  2555
2. นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  ไปราชการเพื่อส่ง – รับ  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  โดยไปส่งวันที่  6  และไปรับในวันที่  17  กรกฎาคม  2555
3. นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  ไปราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปรับ – ส่ง วิทยากร เรื่องปฐมนิเทศผู้สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ระหว่างวันที่ 3 – 4  พฤษภาคม  2555

27
1. นายธนกร  น้อยทองเล็ก  อาจารย์  ไปราชการกรุงเทพ  ในวันที่ 1 – 2  พฤษภาคม  2555
2. นางสาวนงลักษณ์  สายเทพ  อาจารย์ , นายพิบูลย์  หม่องเชย อาจารย์ , นายพิภพ  แซ่ตั้ง  อาจารย์ , นายณรงค์  คชภักดี  อาจารย์ , นางสาวชัดนารี 
มีสุขโข  อาจารย์ , นางสาวปัทมา  อภิชัย  อาจารย์ , นางสาวละมาย  จันทะขาว อาจารย์ , นางปมณฑ์  ภูมาศ อาจารย์ , นายวีระ  พันอินทร์ อาจารย์
ไปราชการแหล่งเรียนรู้  สำนักปฏิบัติธรรม สวนบูรณะรักษ์ธรรม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  3  พฤษภาคม  2555
3.  นางสาวนงลักษณ์  สายเทพ  อาจารย์ , นายพิบูลย์  หม่องเชย อาจารย์ , นางสาวปัทมา  อภิชัย  อาจารย์ , นางสาวละมาย  จันทะขาว อาจารย์ ,
นางปมณฑ์  ภูมาศ อาจารย์ , นายณรงค์  คชภักดี  อาจารย์ , นางสาวชัดนารี  มีสุขโข  อาจารย์   ไปราชการแหล่งเรียนรู้ถ้ำผาไท 
และกีฏวิทยา  อำเภองาว  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  30  เมษายน  2555

28
1. นายบุฐยิ่ง  พลไตร  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาประชุมสภาวิชาการครั้งที่  3/2555  ในวันที่ 1 – 2  พฤษภาคม  2555 
ณ  จังหวัดเชียงใหม่
2. รศ.ดร.  บุญฑวรรณ  วิงวอน  คณบดี  ไปราชการเพื่อพิจารณาประเมินวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล  TCI  และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ณ  ฝ่ายวารสาร  สำนักห้องสมุด  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อวันที่  30  เมษายน – 1 พฤษภาคม  2555
3. นางสาวรัชสุภา  การักษ์  นักวิชาการศึกษา  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่อง  ดารประกันคุณภาพการศึกษาไทยใต้ร่มพระบารมี  ณ  ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทคบางนา  กรุงเทพ   ระหว่างวันที่  9 – 12  พฤษภาคม  2555
4. ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  ผู้ช่วยอธิการบดี , นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์  อาจารย์ , นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ 
ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  27 – 28  เมษายน  2555

29
1.   ผศ.ดร.พรชนก   ทองลาด  ไปราชการเพื่อสอบปฏิบัติภาคสนามเดินธุดงค์  นักศึกษาครูสมาชิกของสถาบันพลังจิตอานุภาพ ณ  ดอยอินทนนท์  เชียงใหม่  ระหว่างวันที่  8  ธันวาคม  2554 – 9  ธันวาคม  2554
2.   นายอำนาจ  กัลยา  อาจารย์  ไปราชการอ่านข้อมูลทางวัฒนธรรมและตีความหมายฝ่าพระเวทฯ  ณ  อำเภอแจ้ห่ม  ระหว่างวันที่  7 – 9  ธันวาคม  2554 และระหว่างวันที่  14 – 16 ธันวาคม  2554
3.   นายสลิล  โทไวยะ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  ,  นางสาวญาดา  เขื่อนใจ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไปราชการอบรมNokai  Developer Day  ณ  Kantury  Hill Nimmarnhemin  RD  ระหว่างวันที่  6 – 7  ธันวาคม  2554
4.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อรับ – ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ  เรื่องวิพากษ์หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต  ณ  ม.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย  ระหว่างวันที่  7 – 8  ธันวาคม  2554
5.   นางสาววิจิตรา  แซ่ตั้ง อาจารย์ ไปราชการเพื่อดำเนินโครงการ  เรื่องฝีมือไทยสร้างสรรค์ถ่านอัดแท่งจากเศษตะเกียบ  ณ  ชุมชนบ้านทาน  แม่เมาะ  จ.ลำปาง  วันที่  7  ธันวาคม  2554
6.   ผศ.ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม  ไปราชการเพื่อตัดสินการประกวด  เรื่องร้องเพลงพื้นบ้านประจำภาคเหนือ  เมื่อระหว่างวันที่  24 พฤศจิกายน 2554 – 1  ธันวาคม  2554
7.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 7 – 9  ธันวาคม  2554
8.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ,  อ.ดร.ดวงใจ  ปีเย่  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ,  นายจตุพร  จันทรมา  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ  ,  นางกัลยา  เขื่อนแก้ว  เจ้าหน้าที่วิจัย  , นางอภัสนันท์  วัฒนศิริศักดิ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหาร  ,  นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  นักวิจัย  ,  นายลิขิต  ศิริ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ,  นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ
ไปราชการ  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์บริหารงานสำนักงานวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และสถาบันวิจัยและพัฒนาพิบูลสงคราม  ณ  จังหวัดพิษณุโลก
9.   นางสาววิจิตรา  แซ่ตั้ง  อาจารย์  ไปราชการ  เพื่อแข่งขันรอบที่  3  เรื่อง  โครงการกล้าใหม่สร้างสรรค์ชุมชน  ณ  ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  13 – 16  ธันวาคม  2554
10.   ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต  ไปราชการ  ประชุม เรื่อง  สร้างความเข้าใจการใช้คลื่นความถี่  ณ  กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่  12 – 14  ธันวาคม  2554
11.   นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  อาจารย์  , ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก  อาจารย์  ไปราชการ  เพื่อประชุม  เรื่องโครงการสานสัมพันธ์ไมตรีไตรภาคีฯ  ณ  โรงแรมรอยอร์เบญจา  กรุงเทพฯ  ในวันที่  8  ธ.ค.54
12.   นางสาวปิยะรัตน์  ทองธานี  อาจารย์  ,  ดร.จำเนียร  วงษ์โม้  อาจารย์  ,  นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการ เพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โครงการหลวงดอยอินทร์นนท์  ในวันที่  13  ธันวาคม  2554
13.   รศ.วรรณดี  ม้าลำพอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ,  นายวิโรจน์  ไชยแก้วให้  พนักงานขับรถ  ไปรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อเข้าร่วมงานสโมสรสันนิบาต  ในวันที่  6  ธันวาคม  2554
14.   ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย ,  รศ.วรรณวดี  ม้าลำพอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ,  นางสาวปราณี  สีตาบุตร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ,  นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  ,พนักงานขับรถ  ไปส่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งมาร่วมงานสโมสรสันนิบาตในวันที่  7  ธันวาคม  2554
15.   ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ  อธิการบดี  ,รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ,  นายธชนม์  ก้าวสมบูรณ์  อาจารย์  นายวรากร  เนือยทอง  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  ,  นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการ  เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  2555  ต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา  ณ  อาคารรัฐสภา  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2554
16.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถ  ไปรับ – ส่ง  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2554
17.   ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ,  ผศมณฑา  เขียวสอาด ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ,  นางจารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  อาจารย์  ,  นางทัศนีย์  หน่อแก้ว  นักวิชาการศึกษา  ,  นายบุญยิ่ง  พลไตร
พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ  ณ  สำนักบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในวันที่  21  ธันวาคม  2554
18.   นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  ไปส่ง  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  และ รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  เพื่อไปประชุมชี้แจงรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย  พ.ศ.  2554  ณ  สนามบินเชียงใหม่  จังกวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2554
19.   ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ,  นางสุจินดา  ปานคำ  อาจารย์  ,  นางสาวอัจฉราภรณ์  มลิวงค์  อาจารย์  ,  นางสาวศศธร  เครือนันตา  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  , 
นางสาววิภาวรรณ  ภูครองทอง  ,  นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถยนต์  ไปร่วมรายการมอบเมืองเหนือ  ณ  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่  13  ธันวาคม  2554
20.   ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการติดต่อประสานงานเรื่อง  สิทธิประโยชน์งานกีฬา  “ก๋าไก่เกมส์”  ณ  บริษัท  M – sport  และบริษัทแกรนด์สปอร์ต  ณ  กรุงเทพฯ  ในวันที่  9  ธันวาคม  2554     

30
1. อาจารย์ปราการ  ใจดี รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , อาจารย์อรพิณ  จารุสิริรังสี  รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , นางณัฐชญา  ขอบรูป นักวิชาการศึกษา 3 , นางโสมลักษณ์  กูลพรม  นักวิชาการศึกษา 3 , นางสาวพักตร์ชนก  ริยาคำ นักวิชาการศึกษา 3 , นางปัญนบ  อินนันชัย เจ้าหน้าที่ทั่วไป , นางสาวกรกมล ละคำมา นักแสดง ,
นางสาวกุลยา   ใจเอื้อ นักแสดง , นางสาวนิตยา  ไชยบุตร  นักแสดง , นางสาววรรษมล  ไหวพริบ นักแสดง , นางสาวขวัญธิดา  ลือชัย  นักแสดง , นางสาวขวัญฤทัย  สูตรเลข
นักแสดง , นายธีรชาติ  พงศ์นฤมิตร นักแสดง , น่ยเอกนรา  ผัดกันทา นักแสดง , นางสาวพัทธนันท์  สินธุอารีย์ นักแสดง , นางสาวกานต์สิรี  ก๋าวิชัย นักแสดง , นางสาวปิยะวรรณ 
ธวัชชัย นักแสดง , นายไพบูลย์  ก๋าเขื่อน นักแสดง , นางสาววนิดา  ปาละจา นักแสดง , นายวันเฉลิม  สิทธิกัน นักแสดง , นายสิทธิพร  มีมานะ นักแสดง , นางสาวสุลิทัย  จักรคำ
นักแสดง , นายอัสนัย  เชื้อคำ นักแสดง , นางสาวกมลสวรรค์  ภู่ยงยุทธ์ นักแสดง , นางสาวณัฐภรณ์ ทาบุญมา นักแสดง , นางสาวเบญจวรรณ  กันทาธง นักแสดง , นายชนะชัย 
ตันปะละ นักดนตรี , นายอรรถพล  ศรีคำวัง นักดนตรี , นายยุทธนา  การุณ นักดนตรี , นายณรงศ์ฤทธิ์   กันทาหล้า นักดนตรี , นายฤทธิ์ไกร  ไชยชนะ นักดนตรี , นายอนุสิทธิ์  ศรีใจ
นักดนตรี , นายชนะ  ก๋าติ๊บ นักดนตรี , นายจีระศักดิ์  มะโนยะ นักดนตรี , นายทัศน์นัย  ไชยชนะ นักดนตรี , นายธีระพงษ์  ศรีคำวัง นักดนตรี , นายจักรกฤษ  ลือชา นักดนตรี , นายสุทัศน์  ลือชา นักดนตรี , นายอภิสิทธิ์  อินปัญญา นักดนตรี , ยางสาววารุณี  ศรีวันชัย นักดนตรี , นางสาวอรวรา  มาทา นักดนตรี , นางสาวนภดล  จี่เอ้ย นักดนตรี , นายกรกต  ปันศรี นักดนตรี , นายกิตติวัฒน์  นะที นักดนตรี , นายนิคม  สุทธเขต นักดนตรี , นายสุวิช  ตุ่นกันทา นักดนตรี , นายชัยวัฒน์  จันตะมะ นักดนตรี , นายนิทัศน์  ภูช่างทอง นักดนตรี ,
นายรัฐศาสตร์  ดอนสมจิตร นักดนตรี , นายทินกร  จันทาพูน ช่างภาพ , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถบัส 40-0122 ลำปาง , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถบัส 40-0122 ลำปาง , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล พนักงานขับรถหกล้อ 40-0169 ลำปาง และนายกิตติศักดิ์  ท่นไชย พนักงานขับรถตู้ นข.4374 ลำปาง  ไปราชการ เรื่องเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมในประเทศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 – 4 ธันวาคม 2554
2. นายจตุพร  จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปราชการเพื่อติดต่อ เรื่องรับส่งวิทยากรกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
3. นายจำลอง  คำบุญชุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 ไปราชการเพื่อติดตามข้อมูลงานวิจัย เรื่องการติดตามเพื่อจัดทำรายงานวิจัยและดำเนินการเตรียมร่างโครงการวิจัยระยะต่อไป ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 2554 – 9 ธ.ค. 2554
4. นางสาวทัตพิชา  ชลวิสูตร อาจารย์ , นายภานุวัฒน์  สกุลสืบ อาจารย์ , นางสาวตุลาภรณ์  แสนปรน อาจารย์ และนางสุปราณี  แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารย์ ไปราชการเพื่อจัดประชุม เรื่องการวิพากษ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2554
5. นายกฤษฎา  ธีระตระกูล นักวิชาการกีฬา , นายทศพร  เปี้ยอุ๊ด นักศึกษา และนายบุญฤทธิ์  สิงห์เถิน นักศึกษา ไปราชการเพื่อเข้าร่วมครงการน้อมนำแนวคิดของโครงการพระราชดำริ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาปฏิบัติ ในวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
6. นายวัลลภ  สิงห์ราช  อาจารย์ประจำ  ระดับ 4 ไปราชการเพื่อรับวิทยากร เรื่องวิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554
7. นางศรีพรรณ  มาปลูก หัวหน้าสำนักงานคณบดี , นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน และนายภาคภูมิ  ปั้นนมศรี ไปราชการเพื่อนำนักศึกษาทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2554 – 7 ธันวาคม 2554

หน้า: 1 [2] 3 4