แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pr_jip

หน้า: 1 2 3 [4]
46
1.นายอรรณพ  ณะรส เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป, นายสิทธิชาติ  ไชยเหล้ นักศึกษา, และนฤพล  เชียงตา นักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมโครงการ ปลูกฝังความรักและความภูมิใจ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.นายปราโมทย์  พรหมขันธ์ อาจารย์ ไปราชการเพื่อส่งเอกสารหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (ค บ.5 ปี) ณ สกอ. กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2554
3.อาจารย์กิตติคุณ  เกริงกำจรกิจ ไปราชการเพื่ออบรมมาตรฐานท่องเที่ยวชนบท ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2554
4.นายวีรชัย  รินดวงดี หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะครุศาสตร์, และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง วิทยากร เรื่องการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
5.อาจารย์กิตติคุณ  เกริงกำจรกิจ ไปราชการเพื่อไปสอบ เรื่องโครงร่างปริญญาเอก จังหวัดข่อนแก่น ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2554
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์, อาจารย์กนกอร  ศิริฐิติ อาจารย์สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, นางสาวกนกพร  เอกกะสินสกุล อาจารย์ 4, อาจารย์สยุมภู  อนุยะพันธ ประธานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว, นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย พนักงานขับรถ, นายอำนาจ  ญาติวงศ์ พนักงานขับรถ, และคณะนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์, นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ไปราชการเพื่อทัศนศึกษา เรื่องท่องเที่ยวถิ่นล้านนาตามวิถีพุทธ ณ จังหวัดลำปาง, พะเยา, เชียงราย ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2554
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี, รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ  วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อไปชี้แจงการประเมินติดตามตรวจสอบผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
8.นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส 3 ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลทะเบียนฐานันดรบนอินเตอร์เน็ตและประชุมชี้แจงการเข้าดูข้อมูลผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพฯ
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา  เขียวสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์, นางสาวจิตรลดา  วัฒนาพรรณกิตติ อาจารย์, นางจารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์ อาจารย์, นางทัศนีย์  หน่อแก้ว นักวิชาการศึกษา, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมมัณฑเลย์ สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ, นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลำพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ, นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน นิติกร, และนายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อ รับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11.นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง, นางพรรณวิภา  บุญมา พนักงานพิมพ์ ส 3, นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย บุคลากร, และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการจัดทำกรอบพนักงานราชการ การจัดทำข้อมูลระบบสาระสนเทศ การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลส กรุงเทพฯ
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์ รองอธิการบดี, นายปรีชา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด ผู้อำนวยการกองกลาง, นายจตุพร  จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, นางสาววาสนา  สารขาว บุคลากร, และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์  สุขสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, และผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพจิตร  สุขสมบรูณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเพื่อติดต่อเครือข่ายงานวิจัยและเก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่องจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยการใช้ฐานตัวแบบการชักเหตุผล ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม 2554
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ  พรมดี คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์อำนาจ  สงวนกลาง อาจารย์, อาจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม อาจารย์, อาจารย์ชาญวิทย์  นูนทะธรรม อาจารย์, อาจารย์ปิยดา  ชัชวาลปรีชา อาจารย์, อาจารย์วิธธวัช  ปินทะสาย อาจารย์, อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสืบ อาจารย์, อาจารย์วิศท์  เศรษฐกร อาจารย์, อาจารย์สุประวีณ์  แสงอรุณเฉลิมสุข อาจารย์, อาจารย์เกวลิน  จันทะเดช อาจารย์, อาจารย์สิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์, อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น อาจารย์, อาจารย์นิตยา  มูลปินใจ อาจารย์, อาจารย์บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์, อาจารย์ตุลาภรณ์  แสนปรน อาจารย์, อาจารย์ทัตพิชา  ชลวิสูตร อาจารย์, อาจารย์ประภาพร  แสงบุญเรือง อาจารย์, อาจารย์อัมฤตา  สารธิวงศ์ อาจารย์, อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา อาจารย์, นางสาวนิตยา  เตวา หัวหน้าสำนักงานคณบดี, นางเจนจิรา  เชิงดี นักวิชาการศึกษา, นางจันทร์ฟอง  มงคล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ, นางภัณฑิรา  ปะละน่าน เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง(แม่บ้าน), นางสายบัว  ใจหงอก ลูจ้างรายวัน, นางบัวเขียน  วงค์เขียว ลูกจ้างรายวัน, นางสารี่  คำเขื่อน ลูกจ้างรายวัน, และนางวันเพ็ญ  พุฒใจกา ลูกจ้างรายวัน ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดนครปฐม, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2554
15.นางสาวบัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์, นางสิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์, นางสาวกมลวรรณ  หมื่นตาบุตร นักศึกษา, นางสาวคัทรียา  พีระเชื้อ นักศึกษา, นางสาวคุณวรรณพรรษา  พูลสงค์ นักศึกษา, นางสาวจรรยา  ใจมูล นักศึกษา, นางสาวจินตนา  ชัยเดช นักศึกษา, นางสาวจุฬาลักษณ์  พรมใจ นักศึกษา, นายณัชชากรณ์  ตาหล้า นักศึกษา, นายณัฐพนธ์  หมื่นคำ นักศึกษา, นายทวีชัย  ชูมือกู่ นักศึกษา, นางสาวทิภาภรณ์  จันทร์เรียน นักศึกษา, นางสาวนิลวรรณ  อินจันทร์ นักศึกษา, นางสาวพรทิพย์  แช่เห่อ นักศึกษา, นางสาวรัชฎาภรณ์  ณรงค์ศรายุทธ์ นักศึกษา, นางสาวเรียม  ก๋าขัติ นักศึกษา, นางสาวศิรินภา  แก้ววิเชียร นักศึกษา, นางสาวสิรินภา  ลี้รชตาสุวรรณ นักศึกษา, นางสาวสุดาภา  ใจบุญ นักศึกษา, นางสาวสุภาภรณ์  บุญเรือง 
นักศึกษา, นายสุรชัย  หยาง นักศึกษา, นางสาวหนึ่งฤทัย  นะเอ้ย นักศึกษา, นางสาวอรวรรณ  ขวัญยืน นักศึกษา, นางสาวอารียา  พันธวาณิชย์ นักศึกษา, และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่ออบรม เรื่องการประกวดเรียงความและสุนทรพจน์ภาษาจีนในภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 2 กันยายน 2554

47
1.นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่
2.นายจำลอง  คำบุญชู  ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการเรื่อง การพัฒนาโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์ การเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1/54 และประชุมสรุปผลการพิจารณาโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชุมชน  ณ จังหวัดนนทบุรี และกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 28 กันยายนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2554
3.นางรัตนา  สีดี  ตำแหน่งอาจารย์ ไปราชการ เพื่อสอบคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมท์  ระหว่างวันที่ 27 – 29 กันยายน 25544
4.ดร.กังสดาล  กนกหงส์  ตำแหน่งอาจารย์ , นางสาวพัทธ์ธีรา  บ่อเงิน เหจ้าหน้าที่สาขาวิชา รป.ม , ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม อาจารย์ และดร.ดวงใจ  ปีเย่  อาจารย์ ไปราชการดูงาน เรื่องพัฒนาประเด็นปัญหาการทำโครงร่างค้นคว้าอิสระ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 25 – 29 กันยายน 2554
5.นางรัชนีวรรณ  มาวงศ์  อาจารย์ ไปราชการ อบรมเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัยการสอนภาษาฝรั่งเศสจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ณ  ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4  - 8 ตุลาคม 2554
6.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.สุชาติ  คำบุญชู รองผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.อาทิตย์  วังนัยกูล และนายปฐม  บุญยรักษ์  พนง.ขับรถ ไปราชการ อบรมเรื่อง เครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตสถานภาคเหนือตอนบน ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27  กันยายน 2554
7.ผศ.จักรกฤษณ์  สำราญใจ  ไปราชการ เป็นวิทยากรเรื่องการวัดประเมินผลการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2554
8.ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์ ไปราชการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ  จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 29  กันยายน 2554
9.อ.ดร.ศิรญา  จนาศักดิ์ ,อ.วิวัฒน์  แดงสังวาล และอ.กรรณิการ์  สายเทพ ไปราชการ เรื่องพานักศึกษาจีนไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กันยายน 2554
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ ไปราชการรับ – ส่ง วิทยากร ณ สนามบินเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 30 กันยายน 2554
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการ เป็นประธานแสดงความยินดีแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 26 ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน พระราม 9 กรุงเทพมหานคร

48
ราชการลงรับวันที่ 26 กันยายน 2554
1.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน รองศาสตราจารย์ 9 ไปราชการเพื่อประสานงานเรื่องหลักสูตร ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2554
2.ดรดวงใจ  ปีเย่ ไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมกระบวนการสมัชชาปฏิรูป จังหวัด ณ โรงแรมอัมรินทร์ ลากุล จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2554
3.ดร.ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม อาจารย์ 5, นายเทวฤทธิ์  วิญญา อาจารย์ 4, และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อบต.บ้านเอื้อม, บ้านค่า, สำนักงานบังคับคดี จังหวัดลำปาง ในวันที่ 27 กันยายน 2554
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ไปราชการเพื่อร่วมพิธี และรับมอบเงินรางวัลในการสนับสนุนโครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาสังคม ในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

49
ไปราชการลงรับเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554
1.ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยฯ, นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลำพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์
รองอธิการบดี, นายปรีชา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, นายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ, และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อรับ-ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
ในวันที่ 24 กันยายน 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.นายบรรจง  สมศรี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ไปราชการเพื่อประชุมและรับฟังแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ กับสถาบันอุดมศึกษา และการเข้าร่วมประกวดโครงการ SIFE
ในวันที่ 26 กันยายน 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี ไปราชการเพื่อประชุมกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพฯ
4. .ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี ไปราชการเพื่อประชุมสภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกำหนดนโยบายและแนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมเซนจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ
5.นางสาวนงลักษณ์  สายเทพ อาจารย์ ไปราชการเพื่ออบรมทางวิชาการโครงการความร่วมมือระหว่าง University of Technology , Sydney (UTS) กับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการอบรมระยะสั้น ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ อธิการบดี, นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน นักวิชาการศึกษา, และนายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย พนักงานขับรถ ไปราชการเพื่อประชุมองค์คณะบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ในวันที่ 25 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุมเฮือนเหนือ  รีสอร์ท อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
7.นางอรทัย  เลาอลงกรณ์ อาจารย์ 7 และคณะ ไปราชการเพื่อวิพากษ์หลักสูตร เรื่องสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2554

หน้า: 1 2 3 [4]