แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - pr_jip

หน้า: 1 2 [3] 4
31
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์   พัฒนพงษ์   รองอธิการบดี , นายปรีชา  ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน นิติกร , นางสาวสาวิตรี  สุคำวัง นิติกร และนายบุญหลง ฟั่นคำอ้าย พนักงานขับรถยนต์ ทะเบียน นข 4140 ลำปาง ไปราชการ เรื่อง ขอเชิญไกล่เกลี่ยข้อพิพากระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแฮปปี่สไมล์ ทัวรื จำกัด ในวันที่ 25 พ.ย. 54 ณ สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
2. นางสาวปิยรัตน์  วงศ์จุมมะลิ อาจารย์ ระดับ 4 , นางสาววิไลลักษณ์  พรมเสน อาจารย์ ระดับ 4 , นางสาวปวีณา  งามประภาสม อาจารย์ ระดับ 4 , นางสาวกิ่งแก้ว  ทิศถึง อาจารย์ ระดับ 4 และผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์  มณีทอง อาจารย์ ระดับ 4  ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมประชุม เรื่อง การจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนดีอาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่น  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พ.ย. 54

32
1. นางพรสวรรค์  มณีทอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ,  นางสาวดารุณี  พิพัทธศานซ์  อาจารย์ , นางสาววิไลลักษณ์  พรมเสน และนางสาวปิยรัตน์  วงศ์จุมมะลิ  อาจารย์  ไปราชการ เพื่อจัดเวทีคืนข้อมูล  โครงการกระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวงสะล้อ ซอ ซึ้ง  ณ  บ้านตา ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 24 พ.ย. 2554
2. นางรัชนี  ภะระวาด  อาจารย์ ระดับ 7 , นายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ , นายบุญยิ่ง  พลโตร พนักงานขับรถยนต์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 25 คน ไปราชการ เรื่องพานักศึกษาออกค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านปางมะโอ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 18 พ.ย.2554 ถึงวันที่ 20 พ.ย. 2554
3. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์  จั่นวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ไปราชการ เรื่อง เข้าร่วมเวทีสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ ครั้งที่ 2  ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. 2554 ถึง 28 พ.ย. 2554
4. นายธนวิทย์  บุตรอุดม อาจารย์ ระดับ 7  ไปราชการ เพื่อนำส่งหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ 21 พ.ย. 2554
5. นางสาวรัชสุภา  การักษ์ นักวิชาการศึกษา , รองศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย โกศล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์ หมั่นการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจวรรณ เลาลลิต รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะมนุษยศาสตร์ฯ , อาจารย์ ดร.จำเนียร  วงษ์โม้ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร , อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์ชัยวุฒิ  โกเมศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ , อาจรย์ณรงค์ เครือกันทา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , อาจารย์ฐิติมา คุณยศยิ่ง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , อาจารย์จารุวรรณ 
ลิมป์ไพบูลย์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์เกศนีย์ พิมพ์พก อาจารย์ คณะครุศาสตร์ , อาจารย์สมชาย  เมืองมูล อาจารย์ คณะครุศาสตร์ , อาจารย์บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ , นางศรีพรรณ  มาปลูก หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ , นางประภา  ไชยมงคล หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ , นายวรากร  เนือยทอง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน , นางสาวณัฐนพิน  ขันนาแล หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป สำนักวิทยบริการฯ , นางสาวรัชสุภา  การักษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา , นางเจนจิรา เชิงดี นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ , นางสาวอัญชนา  ศรีวรรณบุตร นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ , นางสาวกมลลักษณ์  สกุลศรีนำชัย  นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ , นางสาวอนุสรา  ศรีวิชัย นักศึกษาวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , นางสาวกานต์กนก  คำฟั่น นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ,
นางสาวกัญจนพร ตรียมณีรัตน์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร , นางสาวนราทิพย์  ทองไทย นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา และนายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถบัส หมายเลข 40-0141  ไปราชการ เพื่อประชุมทบทวนระบบ กลไก และพัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน  ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 – 2 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมดูดอยสวยรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย
6. นายอนุรักษ์  อาทิตย์กวิน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ระดับ 5 ไปราชการ เพื่อรับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง การวิพากย์หลักสูตร ณ แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2554
7. นางสาวสุธิดา  พลชำนิ อาจารย์ ไปราชการเพื่อ เก็บข้อมูลงานวิจัย เรื่อง ในการทำวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก ณ คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยพายัพ ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2554- 28 พ.ย. 2554
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี ไปราชการ เพื่อประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2554 ในวันที่ 22 พ.ย. 2554- 23 พ.ย. 2554 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

33
1.นางสาวทิพย์รัตน์  ติมาปัญญา ไปราชการเรื่องการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่อาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
2.นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน นักวิชาการ, นายปฐม  บุญยรักษ์ และนายสุรศักดิ์ ต๊ะวิโล  พนักงานขับรถ ไปราชการ เรื่องพานักศึกษาจีนไปต่อวีซ่า ณ ตม.เชียงใหม่ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554
3.ผศ.ศรชัย  เต็งรัตน์ล้อม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไปราชการ ตัดสินการประกวด การขับร้องเพลงพื้นบ้าน ประจำภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2554
4.นายอดิศร  สวยฉลาด อาจารย์, นายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถ , นางสาวกัลยา  ดวงสุวรรณ์   นักศึกษา , นายเสน่ห์  เตโช นักศึกษา และนายสพล  มะณีแสง นักศึกษา ไปราชการ เพื่อประกวดขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2554
5.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,ผศ.ดร.ดวงใจ ปีเย่  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ เรื่องขอเชิญเข้าร่วมแสดงความยินดี
ในการเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะคนใหม่และร่วมกิจกรรมถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมข้าวสบจาง
6.อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน และนายปรัชญา วัฒนธรรม  นักวิขาการ ไปราชการ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภิบูลสงคราม  ระหว่างวันที่ 17 -18 พฤศจิกายน 2554
7.อาจารย์ปุณรดา  เชื้อมหาวัน  , อาจารย์สุวรรณี  เครือพึ่ง , อาจารย์เศรษฐวิชญ์  ชโนวรรณ , อาจารย์ไพรินทร์   บุหลัน  , อาจารย์อภิรดี  จีนคร้าม , นายอนุดิษฐ์   ปลอกปลูก ,นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย และนักศึกษาจำนวน  47 คน ไปราชการ ช่วยเหลือน้ำท่วม ณ มหาวิทยาลัยวไลลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2554
8.ผศ.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  และนักศึกษา ไปราชการ เรื่องนำนักศึกษาตาม MOU ร่วมกิจกรรมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต้อนรับตัวแทน ม.เฉิงตู มาสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระหว่างวันที่ 16 -17 พฤศจิกายน 2554
9.นางสาวอัจฉรา  เมฆสุวรรณ  เจ้าหน้าที่ ป.เอก ไปราชการ รับ – ส่ง ณ สนามบินเชียงใหม่ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2554
10.นางเครือวัลย์  วงษ์ไพบูลย์  อาจารย์ ไปราชการ นำเสนอ เรื่องกระบวนการส่งเสริมคุณค่า ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
11.ผศ.บุษยากร   ตีระพฤติกุลชัย  ไปราชการ เพื่อเดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิและเดินทางกลับจากสนามบันสุวรรณภูมิเพื่อกลับจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 18- 26 พฤศจิกายน 2554
12.ผศ.กาญจนา  คุมา และนางอวัสดา บินโซดาโอะ อาจารย์  ไปราชการ เรื่อง นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
13.นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  พนักงานมหาวิทยาลัย รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการ ประชุมเครือข่าย เรื่องความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยภาคเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2554
14.นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  พนักงานมหาวิทยาลัย รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการ เรื่องประสานความร่วมมือโครงการนักวิชาการนักวิจัยไทย ณ คณะบริหารธุรกิจ ม. เชียงใหม่ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

34
1.นายสลิล  โทไวยะ  และนายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์ ไปราชการเรื่องกิจกรรมออกค่ายพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง ณ ชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมือง จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 1-11 พฤศจิกายน 2554
2.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัย , อ.ดร.ดวงใจ  ปีเย่ รองสถาบันวิจัยและพัฒนา , พัฒนา อ.ชุติมา  คำบุญชู , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ ไปราชการร่วมประชุมและเป็นวิทยากรการจัดงานวิจัยเพื่อพัฒนาคนสู่อาชีพรับใช้ชุมชนท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
3.นางประภาพร  คณิตปัญญษเจริญ  นักตรวจสอบภายใน นางสาวปรารถนา  นิวบุตร  นักตรวจสอบภายใน ไปราชการอบรมเรื่องการวางแผนการตรวจสอบฯ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน –
3 ธันวาคม 2554
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  องอธิการบดี , นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา  ผู้อำนวยการกงบริการการศึกษา และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ ไปราชการประสานงานการอสบปลายภาคเรียนนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รุ่น 3 ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดลำพูน
5.นางสาวนิตยา  ไชยปัญญา  นักวิชาการ , นางสาวธัญญาลักษณ์  พันธุ์ทวี  นักวิชาการเงินและบัญชี , นางกฤษณา  เสาร์ใจ  เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการประสานงานโรงเรียนจักรคำคณาทร ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดลำพูน
6.นายธนากร  น้อยทองเล็ก อาจารย์  และนางมยุรี  พรหมเทพ อาจารย์ ไปราชการ เรื่องนักศึกษา ภาค กศ.บป.ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2554
7.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน  และอาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเป็นตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิแลกเปลี่ยนประสบการณ์งานวิจัย ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554
8.นายศักดิ์ สักเสริญ รัตนชัย ผู้เชียวชาญ และที่ปรึกษา ไปราชการเรื่องวิถีวิจัยสู่การพัฒนาและรับใช้สังคม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2554
9.นายจตุพร  จันทรมา  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และนางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงค์ นักวิจัย ไปราชการ อบรม เรื่องนำเสนอโครงการประเมิน กฟผ.แม่เมาะ ณ ตึกแดง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


35
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอนุภาพ อธิการบดี ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดี ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์   หมั่นการ  รองอธิการบดี ,  รองศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดี , นายปรีชา  ไชยโย  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี , นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด  ผู้อำนวยการกองกลาง , นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน  นักวิชาการศึกษา , นางสาวศศธร  เครือนันตา  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  และนายบุญหลง   ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถยนต์
ไปราชการ  ร่วมรดน้ำศพ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ม้าลำพอง  เมื่อวันที่ 12  พฤศจิกายน 2554 ณ วัดสวนดอก  จังหวัดเชียงใหม่

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอนุภาพ อธิการบดี ,  อาจารย์   ดร.วิไลลักษณ์   จั่นวงษ์   ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์ ,  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร. ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , อาจารย์  ดร.สุเทพ  ทองคำ  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ , ผู้ช่วศาสตราจารย์ ปรีชา  โพธิ์แพง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,  ผู้ชวยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์   รองคณบดีคณะครุศาสตร์ , อาจารย์ศิริมา  เอมวงษ์  รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม , อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง  รองคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ , อาจารย์จิระประภา  คำราช  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  , นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด  ผู้อำนวยการกองกลาง , นางพรพิศ  รินดวงดี  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการศิลปะและวัฒนธรรม , นางสาวลัดดา  กาจารี หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร , นางสาวศศธร  เครือนันตา  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ , นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน  นักวิชาการศึกษา(เลขานุการอธิการบดี) ,
นายจีรายุทธ  สุวรรณผ่อง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโสตฯ , นางสาววิภาวรรณ   ภูครองทอง  นักประชาสัมพันธ์ ,  นางสาวยุคลฉัตร  เดชผล นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ , นางสาววัชราพร  สุระเมืองชัย   นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นางสาวอำภา   บุญชูเพียร  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นางสาวไพจิตร  กระบวนปักษา  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นางสาวหทัยกานต์  แลสันกลาง  นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นายชัยกร  ตาใจ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นายยงยุทธ  ใจปัญญา นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ,นายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข-4140  และนายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  พนักงานขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40-0122  ไปราชการ  เพื่อร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์อาศิรวาท  5 ธันวามหาราชา  ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2554 ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

3.นายบรรจง  สมศรี  ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา , นางสาวสุจินันท์  จันทร์เป็ง  นักศึกษา  และนางสาวสังวาลย์  แสนวงศ์  นักศึกษา  ไปราชการ เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยเติมหัวใจให้สังคม  เสริมสร้างคุณธรรม
ในใจนักศึกษา ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

36
1.นายอำนาจ  กัลยา  อาจารย์  ไปราชการ เก็บข้อมูลงานวิจัยในการเทศน์มหาชาติ  เรื่องการใช้งานศิลปวัตถุโดยชุมชน ณ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 9 -18 พฤศจิกายน 2554
2.นายอรรณพ  ณะรศ  เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา ไปราชการ เพื่อนำเงินและของที่ได้รับบริจาคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากน้ำท่วม ที่จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2554
3.ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  ,ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช ,อ.ประนอม  วงค์หมื่นรัตน์ , อ.สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ , ผศ.ศิริกร  อิ่นคำและนักศึกษาจำนวน 20 คน
4.นายเสกร  วงสถิณ และนางสาวศจก เฆมสุวรรณ ไปราชการ เรื่องรายงานวิจัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


37
1.นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ ,นายบุญยิ่ง  พลไตร  พนักงานขับรถ  และนายกิตติศักดิ์  ท่นไชย ไปราชการนำของไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2554
ณ จังหวัดปทุมธานี
2.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้ พนักงานขับรถ ไปราชการ อบรม ณ ห้องประชุมสุขุม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
3.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา , ดร.สีลาภรณ์  บัวสาย  วิทยากร  และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ ไปราชการ เรื่อง รับ – ส่ง วิทยากร ณ  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

38
1.รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน  ไปราชการ เรื่องประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 9  พฤศจิกายน 2554
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง และนายปริตต์   สายสี  ไปราชการเรื่อง ประสานงานเรื่อง  Mascot เพื่อใช้เตรียมงานแถลงข่าวงานกีฬา  “ก๋าไก่เกมส์”  ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงเทพฯ
3.ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัย , นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ , รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ , รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลำพอง  ผู้ทรงคุณวุฒิ ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกร , นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการ รับ- ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2554 ณ  สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4.นายสกล  จิโนสวัสดิ์  อาจารย์ ไปราชการ อบรมสัมมนา  การใช้โปรแกรม open Source  ณ ห้องประชุม โรงแรม BP  จังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 18- 19 พฤศจิกายน 2554
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพัฒน์  หมั่นการ รองอธิการบดี , นายพงศธร  คำใจหนัก อาจารย์ , นายอาทิตย์  วังนัยกูล  อาจารย์ , นายวุฒิรัตน์  พัฒนิบูลย์  อาจารย์ , นายมงคล  บัวใหญ่รักษา อาจารย์ , นางสาวสิริพิศ  พิศชวนชม อาจารย์, นางสาวอังคณา  เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ , นางสาวธีราภรณ์  พรหมอนันต์  อาจารย์ และนายสงวน  หมื่นแสงคำ พนักงานขับรถไปราชการ เก็บรวบรวมข้อมูล ณ หมู่บ้าน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554
6.ผศ.ว่าที่ร.ต. นิรันดร์  ภักดี  ไปราชการ เป็นคณะกรรมการตัดสิน ณ เทศบาลนครเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤศจิกายน 2554
7.นางสาวถิรนันท์  สอนแก้ว อาจารย์ และนางสาวหฤทัย  ไทยสุชาติ  อาจารย์ ไปราชการ การใช้โปรแกรม open source ณ โรงแรม บีพี เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤศจิกายน  2554
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมาน  ฟูแสง  อาจารย์ , ดร.พิมพร  ไชยตา อาจารย์ , ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์  อาจารย์ , นางสาวพิรุณทิพย์  ทิพย์ชนะ  และนายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถ ไปราชการ ศึกษาดูงาน  ณ โรงแรมเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
9.นางสาวอัจฉรา  เมฆสุวรรณ  เจ้าหน้าที่ ป.เอก ไปราชการ รับ – ส่ง  ณ สนามบินเชียงใหม่ ในวันที่ 11 ธันวาคม  2554


39
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิลวัฒน์   พัฒพงษ์  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษณ์  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอิการบดี ,นางสาวศิริมา  เอมวงษ์  อาจารย์ , นายปรีชา  ไชยโย , นายจีรายุทธ  สุวรรณผ่อง  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ  และนายบุญหลง  ฝั่นคำอ้าย พนักงานขับรถ ไปราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพระมหาโพธิ์ศาจารย์
(สุจี กตฺสารมหาเถร) ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
2.ดร.สุชาติ   เมืองแก้ว  นายกสภามหาวิทยาลัยฯ , นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ,รองศาสตราจารย์วิชัย    แหวนเพชร  ผู้ทรงคุณวุฒิ, รองศาสตราจารย์วรรณวดี  ม้าลำพอง ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี , นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกร , นายบุญยิ่ง  พลไตร  หนักงานขับรถ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ ไปราชการ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อมาประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง
3.นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการ ไปราชการร่วมสัมมนาชุดคุณภาพอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 2 ธันวาคม 2554 ณ โรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค  กรุงเทพฯ
4.รองศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี และนายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการ เป็นวิทยากรโครงการทดสอบการใช้โปรแกรมระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-จ่ายลักษณะ 3 มิติ ในวันที่ 8- 9 พฤศจิกายน 2554 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทะ บุตรน้อย  รองอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณณี  จันทร์ตา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานขับรถ จำนวน 95 คน ไปราชการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภาคเหนือ “พิบูลเกมส์” ในวันที่ 16 17 พฤศจิกายน 2554 ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี , นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  ฟูแสง คณบดีคณะครุศาสตร์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,
รองศาสตราจารย์บุญฑวรรณ  วิงวอน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร , นางสาวต้องตา  จรูญศรีวัฒนา  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ,นายปรัชญา  วัฒนธรรม  นักวิชาการศึกษา และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการร่วมจัดนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 16 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7.นางสาวกรรณิการ์  สายเทพ พนักงานมหาวิทยาลัย ไปราชการสัมมนาด้านบริหารธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554
8.นางสาวกิ่งแก้ว  ทิศตั้ง  อาจารย์ ไปราชการ รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 16 มกราคม 2555
9.อาจารย์กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร และอาจารย์ฐานันดร์  โต๊ะถม  ไปราชการเป็นวิทยากร Advance Microsoft Access ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ
10.นายศรายุทธ  มาลัย  อาจารย์ ไปราชการ การใช้โปรแกรม Open Sour ณ โรงแรมบีพีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2554
11.นางสาวอัมเรศ  เนตาสิทธิ์  อาจารย์  ไปราชการ รับมอบเกียรติบัตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร  เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
12.ผศ.ดร. สมาน  ฟูแสง  , อาจารย์อรทัย  เลาอลงกรณ์ และอาจารย์ ดร.ทิมพร  ไชยตา  ไปราชการ การเตรียมพร้อมรับประเมินจาก สมศ.รอบ3 ณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร  จังหวัดอุตรดิตถ์  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554

40
1.ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ,อาจารย์ชุติมา  คำบุญชู ,นายจตุพร   จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ,อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ปีเย่  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
, นางสาวสุภัค  โนกุล  ผู้ช่วยนักวิจัย  และนางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์  นักวิจัย ไปราชการ อบรมเรื่อง งานมหกรรม  10 ปี วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน ณ ลานหน้าวัดปงสนุก จังหวัดลำปาง ในวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2554
2.นางหิรัญญา   งามล้อม  หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ,อาจารย์ศิริพรรณ   กาจกำแหง , อาจารย์ ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานันท์ , นางสาวนิตยา  เดวา  , ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัชต์  เก่าศิริ , อาจารย์ศิริพร  พัวพันธ์   
และนางพชรพ แก้วประเสริฐ ไปราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554
3.นายจาตุรนต์  วรรณนวล  อาจารย์ ไปราชการ เป็นคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เพิ่มเติม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-4 พฤศจิกายน  2554
4.นายจุพร  จันทรมา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ,  นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุวงศ์  นักวิจัย , นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการ เรื่องรับฟังข้อมูลในการเสนอโครงการประเมินการดำเนินงานของสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏร อ.เม่เมาะ และ PDA ณ ตึกแดง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

41
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก    แสงมีอานุภาพ   อธิการบดี , นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน  นักวิชาการ   และนายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถ  ไปราชการ  ประชุมคณะกรรมการพิจารณา ตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 2  พฤศจิกายน 2554 ณ  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเขียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
2.อาจารย์ นางสาวภาวิตา  วัฒนาภิรมย์สกุล  , อาจารย์ไพรินทร์  บุหลัน   และนักศึกษาไปราชการเพื่อช่วยน้ำท่วม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554
3.ผศ.ดร.สมาน   ฟูแสง  , อาจารย์ ดร.พิมพร  ไชยตา , อาจารย์ ดร.อัมเรศ  เนตาสิทธิ์ , อาจารย์ ดร.สมชาย   บุญศิริ , อาจารย์ ดร.สุรพล  บัวพิมพ์  , นางสาวพิรุณทิพย์  ทิพย์ชนะ และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถ ไปราชการเรื่องปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่2  พฤศจิกายน 2554
4.ผศ.ดร.จรีรัตน์   สุวรรณ์   และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  ไปราชการเพื่อประชุมสัมมนา  เรื่องผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาผลสัมฤธิ์  ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
5.อาจารย์อริสดา   บินโซดาโอะ  ,รองศาสตราจารย์ ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน ,อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง ,อาจารย์นุสรา  แสงอร่าม , อาจารย์พรนภา  บุญนำมา ,อาจารย์วิจิตรา  แซ่ตั้ง ,นางประภา  ไชยมงคล และนักศึกษา
ไปราชการ งานศพ นางสาว รัชดาภรณ์  แสนใจ ณ อ.บ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

42
1.ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว นายกสภามหาวิยาลัยราชภัฏลำปาง ,นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์ ผู้ทรงคุณวุฒ,รองศาสตราจารย์วิชัย  แหวนเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี,
นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน นิติกร,นายบุญยิ่ง พลไตร  พนักงานขับรถ และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก พนักงานขับรถ ไปราชการ รับ – ส่ง ผู้ทรงคุฯวุฒิ ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2554
ณ สนามบินเชียงใหม่
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณฑา  เขียวสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ , นางจารุวรรณ  ลิมป์ไพบูลย์  อาจารย์ , นางทัศนีย์  หน่อแก้ว  นักวิชาการศึกษา  และ นายบุญยิ่ง  พลไตร พนักงานขับรถ ไปราชการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี ,นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาน  ฟูแสง  คณบดีคณะครุศาสตร์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  โพธิ์แพง  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ,
รองศาสตราจารย์บุณฑวรรณ  วิงวอน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  จันทร์ตา คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด  ช่วยงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตารจารย์พงษ์สวัสดิ์  อำนาจกิติกร ผุ้ช่วยศาสตาจารย์ ,นางสาวต้องตา   จรูญสรีวัฒนา  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา ,นายปรัชญา  วัฒนธรรม 
นักวิชาการศึกษา ,  และนายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ  “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา “ ครั้งที่ 16” ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกร และนางสาวสาวิตรี  สุคำวัง  นิติกร ไปราชการที่สำนักงานคดีปกครองเชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554
5.นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  นักวิชาการศึกษา และนายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ ไปราชการ รับ – ส่ง เจ้าหน้าที่ ตม.เพ่อต่อวีซ่าให้นศ. จีน ณ ตม.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554
6.อาจารย์เสาวรีย์  บุญสา  , อาจารย์นิศาชล  พรมดี ,นายปฐม  บุญยรักษ์ , นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล ,นายธวัชชัย  ปันโท๊ะ , นายเทวฤธิ์  คำอินต๊ะ, นางสาวกุลวธู  สิงห์คำ ,นางสาวกมลวรรณ  ภิญโญคำ ,นายกฤษณะ  โกวัง ,
นายไกลลาศ  จันทร์แดง , นางจันทร์ฉาย  สุวรรณศรี ,นางสาวเจนจิรา  ขุนทองสวัสดิ์ , นางสาวนัฏฐมาพร  คำชั่ง , นางสาวดารุณี พงสปิน , นายธเนศ  อุ่นคำ , ด.ต.ธีรศักดิ์   กันทาทรัพย์ , นางสาวนันท์ชลกร  วรรณภิละ,
 นางนำพร  ไชยนวล ,  ด.ต.บุญธรรม  จันทพรรณ , นายพิเชฐ จันทกลาง , นางสาวมณีรัตน์  มณีทอง , นายยงยุทธ  ผิวขาว , นายภัทรพล  รินแจ่ม , นายวรยุทธิ์  จินดาหลวง , นายวรัญญู  กังวานไกร , นายสมพร  สุยะ ,
นางแสงหล้า  อินบุรี , นางสาวอรินรัตน์  ศิริสรรค์ พุฒิกุล , นางสาวอริศรา  คลองแดง , นายอานนท์  อิริจา , นางจิรนันท์  ติ๊บหน่อ   และนายสันติภาพ  ปูแดงไปราชการการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่องสี่เหลี่ยมเศษฐกิจ ไทย จีน ลาว พม่า ณ จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 3- 4 พฤศจิกายน 255443
1.นายปฐม  บุญยรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการเพื่อรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์ รองอธิการบดี  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่
2.อาจารย์อุษา  โบสถ์ทอง, อาจารย์มยุรี  พรหมเทพ, อาจารย์ ดร.ธนกร  น้อยทองเล็ก, อาจารย์พอใจ  สิงหเนตร, อาจารย์สุพรรณี  คำวาส, และนายอำนาจ  ญาติวงค์ (พนักงานขับรถ) ไปราชการเพื่อร่วมกิจกรรม
เรื่อง งานขันโตกฯ นักศึกษา ภาค กศ.บป. ลำพูน ณ จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2554
3.นางสิริรัตน์  วาวแวว อาจารย์ 3 ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง ตำราสอนภาษาจีน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม 2554
4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์เบญจวรรณ  เลาลลิต ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในวันที่ 21 ตุลาคม 2554

44
1. นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกร ไปราชการ ณ สำนักงานการยุติการการดำเนินคดีแพ่งและอนุญาโตตุลาการ  ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2554 จังหวัด กรุงเทพมหานคร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพอธิการบดี และนายบุญหลง  ฟั่นคำอ้าย  พนักงานขับรถยนต์  ไปราชการ ณ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ระหว่างวันที่ 8 – 9 ตุลาคม 2554
3 .นายเอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ตำแหน่งอาจารย์ ไปราชการเรื่องวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2554
4. นางสาวพัชรี  ทิพย์ชมพู ตำแหน่ง นักวิชาการสาขา MBA รับ – ส่ง วิทยากร ณ สนามบินเชียงใหม่ เมื่อวันที่  2  ตุลาคม 2554
5. นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถยนต์ ไปรับ – ส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน ไปประชุม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ณ  สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

45
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  , นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี , ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีรัตน์  สุวรรณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และนายสงวน  หมื่นแสงคำ  พนักงานขับรถยนต์ ไปราชการเข้าร่วมประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมอินแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทะ  บุตรน้อย  รองธิการบดี  ไปราชการ ประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการ ก.พ.อ.  ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
3.นายจาตุรนต์   วรรณนวล  อาจารย์ ระดับ 7  ไปราชการเป็นคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2554   ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
4.นายสุรศักดิ์  ต๊ะวิโล  พนักงานขับรถ  ไปราชการ รับ – ส่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี ไปประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพในประเทศไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ณ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

หน้า: 1 2 [3] 4