แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - pr_jip

หน้า: [1] 2 3 4
1
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  ไปราชการประชุมสัมมนาเรื่อง  กีฬามหาวิทยาลัยกับความเหมาะสมในสภาพปัจจุบัน 
ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท  เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่  27 – 29  มิถุนายน  2555
2.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  , อ.ดร.เจือจันทร์  วงศ์พลกานนต์  ไปราชการเพื่อประชุมเชิงปฏิบัติการ  ณ  สามพราน  ริเวอร์ไซต์ 
จ.นครปฐม  เมื่อระหว่างวันที่  2 – 4  มิถุนายน  2555
3.   ผศ.ธนวิทย์ บุตรอุดม  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์
 ณ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เมื่อระหว่างวันที่  14 – 16  มิถุนายน  2555
4.   อ.ศรีพรรณ  กาจกำแหง  , อ.ศิริศร  ลือพันธ์  ไปราชการ  ณ  จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  2555
5.   รศ.บุญชัด  เนติศักดิ์  คณบดี  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ  Innovation  Academy  Gevmany  เมื่อวันที่  10 – 17  มิถุนายน  2555
6.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล  ไปราชการเพื่ออบรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัย  เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  ณ  โรงแรมศิรินารถการ์เด้นท์  จ.เชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  3 – 4  มิถุนายน  2555   


2
1.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  รองอธิการบดี  ไปราชการเรื่อง  การจัดการวิจัยในระบบอุดมศึกษาเพื่อรับใช้สังคม  ชุมชน  ท้องถิ่น  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  เมื่อวันที่  22  มิถุนายน  2555 

3
1.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  23 – 24  มิถุนายน  2555
2.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  14 – 15  กรกฎาคม  2555
3.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  21 – 22  กรกฎาคม  2555
4.   อ.พัชรี  ทิพย์ชมภู  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พรข.  ไปติดต่อราชการเพื่อรับ – ส่ง  วิทยากร  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  เมื่อวันที่  16 – 17  มิถุนายน  2555
5.   อ.ชัยยุทธ  เลิศพาชิน  ไปติดต่อราชการเรื่อง  ร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  ประจำปี  2554  ณ  ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล  เมื่อระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 1 มิถุนายน  2555
6.   อ.สันติ  วงค์ใหญ่  ,อ.ศุภวุฒิ  ผากา  , อ.วีรวัชร  พงศ์นภา , นายวิโรจน์  พขร.  ไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตร์  ม.ธรรมศาสตร์  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  29 – 31  พฤษภาคม  2555
7.   ผศ.ศรายุทธ  มาลัย  ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตร  “สำรวจและการวางแผนงานก่อสร้างเบื้อต้น”  ณ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  กรุงเทพ  ระหว่างวันที่  21 – 24  มิถุนายน  2555

4
 1.   ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พฤษภาคม  2555
2.   นายบุญหลง  ฝั้นคำอ้าย  พขร.ไปราชการเพื่อไปส่ง  ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  อธิการบดี ณ สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2555
3.   นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  ไปราชการเพื่อรับ – ส่ง  ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อมาประชุมสภาวิชาการครั้งที่  8/2555  ณ  จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2555
4.   อ.สำเริง  กระฉอดนอก  ,  อ.ปัทมา  อภิชัย  ,  อ.วีระ  พันอินทร์  , อ.พิภพ  แซ่ตั้ง  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการสร้างนักปฏิบัติ 
ณ  ศูนย์วิจัยและจัดการทางด้านพลังงาน  จ.พิษณุโลก  เมื่อระหว่างวันที่  28 พฤษภาคม – 1  มิถุนายน  2555
5.   นางประภาพร  คณิตปัญญาเจริญ  ไปราชการเพื่ออบรมโครงการประเมินระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐการสัมมนาเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประกันคุณภาพ  ณ  กรมบัญชีกลาง  กรุงเทพ  เมื่อระหว่างวันที่  13 – 15  มิถุนายน  2555
6.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่องการจัดสัมมนานำเสนอวิจัย  ณ  มร.พิบูลสงคราม  เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2555

5
1.   ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อประชุมวิชาการ  การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์  ณ  ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  29 – 31  กรกฎาคม  2555
2.   นางสาวขัตติยา  ขัติยวรา  , นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  , นางสาวอัจฉราภรณ์  มลิวงศ์  ไปติดต่อราชการเรื่อง  งานมหกรรมวิชาการ  สกง.  ณ  เมืองทองธานี  นนทบุรี  ระหว่างวันที่  19 – 25  มิถุนายน  2555
3.   อ.ดร.สุเทพ  ทองคำ  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดแพร่  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555
4.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างวันที่  27 – 28  พฤษภาคม  2555

6
1.   ผศ.ดร.บุษยากร  ตีระพฤติกุลชัย  , อ.สุคนธ์ทิพย์  สุภาจันทร์ , ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สุนทรเภสัช , อ.ประนอม  วงศ์หมื่นรัตน์  ,
นายอรรณพ  คำวัง  พรข.  พร้อมนักศึกษา  5  คน  ไปราชการเพื่อทำกิจกรรมค่ายเยาวชนตามแผนงานในโครงการวิจัยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชน  เมื่อวันที่  27  พฤษภาคม  2555
2.   อ.สิริพิศ  พิศชวนชม  , อ.ธีราภรณ์  พรหมอนันต์ , อ.ณรงค์  การภักดี  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  ม.แม่โจ้  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555
3.   อ.นงลักษณ์  กายเทพ ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการฯ  ณ  ม.แม่โจ้  เมื่อระหว่างวันที่  7 – 9  มิถุนายน  2555
4.   นายวีรชัย  รินดวง  ,  ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  คณบดี  , อ.อรทัย  เลาอลงกรณ์ , นางเกศนีย์  พิมพ์พก  , น.ส.ชรัญรักษ์ 
ปัญญามูลวงษา  , อ.อัญชนา  ศรีวรรณบุตร  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พขร.  ไปราชการเพื่อประชุมและศึกษาดูงาน  ณ คณะครุศาสตร์ 
มร.ชม.  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
5.   นางอิสสริยภรณ์  วานิชพิพัฒน์  ไปราชการเพื่อเป็นวิทยากร  เรื่องการเป็นอาสาสมัครให้กับคนพิการ ฯ ณ  มหาวิทยาลัยพะเยา  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2555
6.   ผศ.จำลอง  คำบุญชู  ไปราชการเพื่อประชุมปฏิบติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านรับศูนย์พี่เลี้ยงระดับภาคและระดับจังหวัดฯ 
ณ  นนทบุรี  เมื่อระหว่างวันที่  28 – 30  พ.ค.  2555
7.   อ.เยาวเรศ  ชูศิริ  , อ.สุขี  สุขดี , อ.มงคล  บัวใหญ่รักษา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  เรื่อง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมีประยุกต์ 
ณ  ศูนย์พิสูตรหลักฐาน  ภาค 5 และ กฟผ.แม่เมาะ  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555
8.      อ.กาญจนา  รัตนธีรวิเชียร , อ.ฐานันดร์  โต๊ะถม  ไปราติดต่อราชการเรื่อง  ลงพื้นที่เก็บข้อมูลวิจัย  ณ  อ.แม่เมาะ  อ.แม่ทะ 
ระหว่างวันที่  24 – 25  พฤษภาคม  2555

7
1.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  , นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พขร. 
ไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการทำกรอบอัตราพนักงานราชการรอบที่  3   ณ  สำนักงาน  ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี  ในวันที่  25  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวดารุณี  พิทักษ์ศานต์  ไปราชการเพื่ออบรม  ณ  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  เมื่อระหว่างวันที่  21 – 25  พฤษภาคม  2555
3.   อ.ดร.รวิภา  ยงประยูร ,  อ.ทิพรัตน์  ติฆะปัญญา  , อ.นิวัติ  กิจไพศาลสกุล , อ.ชัดนารี  มีสุขโข , อ.ดร.นงลักษณ์  สายเทพ , อ.อภิศักดิ์  จักรบุตร ,  นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พขร.  ไปราชการเพื่อประชุมเสวนาเชิงปฏิบัตการเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ  ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม  2555.
4.   ผศ.นพนันท์  สุขสมบูรณ์  ,ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ์  ไปราชการเพื่อ  ติดต่อเครือข่ายงานวิจัย  และเก็บข้อมูลงานวิจัย  ณ.  มร.นครสวรรค์  และ  มร.เทพสตรี    จ.ลพบุรี  เมื่อระหว่างวันที่  19 – 21  พฤษภาคม  2555
5.   รศ.ดร.บุณฑวรรณ  วิงวอน  คณบดี  ไปราชการเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ฯ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิน  เมื่อวันที่  23  พ.ค.  2555
6.   นายศักดิ์  สักเสริญ  รัตนชัย  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องสมัชชาครูภูมิปัญญาไทยแห่งชาติ  ณ  ตึกสันติไมตรี  ธรรมเนียบรัฐบาล  ระหว่างวันที่  6 – 9  มิถุนายน  2555   

8
1.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พขร.  ไปราชการเพื่อไปรับ – ส่ง  ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
23 – 24  พฤษภาคม  2555
2.   นายอนุดิษฐ์  ปลอกปลูก  พขร.  ไปราชการเพื่อไปส่ง  ผศ.ปริเยศ  สิทธิสรวง  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
3.   อ.พิภพ  แซ่ตั้ง  , พร้อมนักศึกษาจำนวน  3  คน  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่องโครงการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์
สู่การใช้ประโยชน์  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เมื่อระหว่างวันที่  23 – 25  พฤษภาคม  2555


9
1.   ผศ.สุวรรณี  จันทร์ตา  คณบดี  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 
จังหวัดเชียงใหม่
2.   อ.วิเชษฐ  ยิ้มละมัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  บริษัทอาหารสากล  บริษัทไทยน้ำไทย  จำกัด  และโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 
เมื่อระหว่างวันที่  22 – 23  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน  ไปราชการระหว่างวันที่  22 – 24  พฤษภาคม  2555
4.   ผศ.ดร.ดวงจันทร์  เดี่ยววิไล    ดร.ดวงใจ  ปิเยา  ไปราชการเพื่ออบรม  ประชุมเตรียมงานราชภัฏวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2555
5.   นางโสมลักษณ์  กูลพรม  ไปราชการเพื่ออบรม  โครงการฝึกอบรมศาสนพิธี  ณ  โรงแรมรีเจนท์ลอด์จ  ระหว่างวันที่  21 – 22  พฤษภาคม  2555

10
ติดต่อสอบถามที่การเงิน งานคลัง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

11
1.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  ไปราชการเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ  อิมแพ็คเมืองทองธานี  กรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่  31  พฤษภาคม –
1 มิถุนายน  2555
2.   ผศ.วิพัฒน์  หมั่นการ  รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ปริเยศ  สิทธิสรวง รองอธิการบดี , ผศ.ดร.ดวงใจ  เดี่ยววิไล ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , อ.ดร.ดวงใจ 
ปิเย่ รอง ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา , ผศ.ดร.อภิรักษ์  ชัยเสนา , อ.พูนฉวี  สมบัติศิริ , ผศ.กาญจนา  คุมา , อ.นุสรา  แสงอร่าม , อ.ดร.ศรัญญา 
วัฒนานนท์  , อ.ดร.จำเนียร  วงษ์โม้ , อ.อัจฉริยา  คำมี , อ.วรญา  รอดวินิจ , อ.ฐิติกานต์  สุริยะสาร , นางธัญญพัทธ์  ทิพย์ศุภวงศ์ ,  นายบุญยิ่ง  พลไตร พขร. ,  นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พขร. ไปราชการเพื่อศึกษาดูงาน  ณ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เมื่อระหว่างวันที่  22 – 25  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.สมชัย  โกศล  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่องความสามารถในการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาไทย  เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน  ณ  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2555
4.   นายสงวน  หมื่นแสงคำ  พขร.  ไปราชการเพื่อไปส่ง  รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  255512
1.   นายศักดิ์ชัย  ศรีมากรณ์  ,  นางสาวญาดา  เขื่อนใจ  , นายสลิล  โทไวยะ  ไปราชการเพื่อร่วมโครงการออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเมี้ยง  ดำเนินการเก็บผลประเมินการใช้งานสื่อการเรียนการสอน  ณ  โรงเรียนบ้านป่าเหมี้ยง  ต.แจ้ซ้อน  อ.เมืองปาน  จ.ลำปาง 
เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
2.   นางสาวโสภาพันธ์  กองแสน  , นายอรรณพ  คำวัง  ไปติดต่อราชการเรื่อง  พานักศึกษาจีนไปติดต่อเรื่องขอใบรับรองการศึกษา
 ณ  กงสุลจีน  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555

13
1.   ผศ.นิลวัฒน์  พัฒนพงษ์  รองอธิการบดี , นางพัชรินทร์  ขุนเทา หัวหน้างานพัสดุ , นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ,  นายเกรียงเดช  แก้วบุญปัน  นิติกรปฏิบัติการ , นางสาวสาวิตรี  สุคำวัง  นิติกรปฏิบัติการ  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พนักงานขับรถ  ไปราชการสัมมนาทางวิชาการ 
เรื่อง “สารพัดปัญหาการพัสดุ และระบบ e-GP  ระยะที่ 2  ณ  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อระหว่างวันที่  25 – 26  พฤษภาคม  2555
2.   รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ไปราชการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรม Lisrel  โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์  ณ  ม.สุโขทัยธรรมมาธิราช  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  21 – 25  พฤษภาคม  2555
3.   นางพรรณวิภา  บุญมา  หน.งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ , นางสาวสายสุนีย์  อินทรไชย บุคลากรปฏิบัติการ , นางสาวธัญพิชชา  อุ่นม่อน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  , นายวิโรจน์  ไชยแก้วโห้  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่ออบรมหลักสูตรระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  DPIS 5.0 สำหรับพนังงาน
ราชการ  ณ  สำนักงาน  ก.พ.  จังหวัดนนทบุรี  ระหว่างวันที่  28 – 89   มิถุนายน  2555
4.   ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ไปราชการเพื่อสัมมนา  “สภามหาวิทยาลัยกับบทบาทในการกำกับดูแล  การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามหลักนิติธรรม”  ณ  โรงแรมสยามซิตี้  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2555
5.   นายเชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว  ,นางสาวละมาย  จันทะขาว  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  โรงพยาบาลเถิน  อ.เถิน  จังหวัดลำปาง  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555
6.   นางสาวปิยรัตน์  วงศ์จุมมะลิ  , นางสาววิไลลักษณ์  พรมเสน  ไปราชการเพื่ออบรม ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อระหว่างวันที่  21 – 23  พฤษภาคม  2555
7.   นายธชนม์  ก้าวสมบูรณ์  ไปราชการเพื่ออบรมเรื่อง  การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีกำลัง  ณ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันที่  30  พฤษภาคม – 2  มิถุนายน  2555
8.   นางสาวปัทมา  อภิชัย  ไปราชการเพื่อทำงานวิจัย ณ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555
9.   อ.อภิศักดิ์  จัรบุตร , อ.เชาว์วุฒิ  สิงห์แก้ว , นางสาวละมาย  จันทะขาว  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  กฟผ.แม่เมาะ  เมื่อวันที่  25  พฤษภาคม  2555
10.   นายปฐม  บุญยรักษ์  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่อไปรับ  ผศ.กิตติศักดิ์  สมุทธารักษ์  รองอธิการบดี  ณ  สนามบินจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555

14
1.   นายปรีชา  ไชยโย  ผอ.สำนักงานอธิการบดี  ไปราชการเพื่อเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง  “รวมพลังข้าราชการไทย  ลดใช้พลังงาน” 
ณ  โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  แอทเซ็นทรัลพลาซา  กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  23  พฤษภาคม  2555
2.   นายจักรกฤษณ์  อินผะลา , นายเอกรัฐ  อินต๊ะวงศา  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องอบรมเกณฑ์การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  13 – 17  พฤษภาคม  2555
3.   ผศ.ดร.จรีรัตน์  สุวรรณ  ไปราชการเพื่อรับใบประกอบวีชาชีพครูของนักศึกษาภาคปกติ  ณ  คุรุสภา  กทม.  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2555
4.   นางสาวดวงจันทร์  คำขอด  ไปติดต่อราชการเรื่อง  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล 
จังหวัดเชียงใหม่


15
1.   รศ.นันทะ  บุตรน้อย  รองอธิการบดี  ไปราชการที่สำนักงบประมาณ ณ  กรุงเทพฯ เมื่อระหว่างวันที่  16 – 20  พฤษภาคม  2555 
2.   อ.วิรษฐา  ภักดี , อ.รัตนภัทร  มะโนชัย  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  บ.อาหารภาคเหนือจำกัด  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 
15  พฤษภาคม  2555
3.   อ.ฐานันดร์  โต๊ะถม  ไปราชการเพื่อประชุมเรื่อง  ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัย  สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศประจำปี  2555 
ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติ  โรงแรมดิเอ็มเพลส  จังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2555
4.   นางจันทร์ฟอง  มงคล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร , นางสาวพัชราวรรณ  กันทะวงศ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  ไปราชการเพื่อสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่องการพัฒนาจิตสาธารณะและการพัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน  เมื่อวันที่  19 – 20  พฤษภาคม  2555  ณ  ออไนซันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท  และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล  จังหวัดเชียงใหม่
5.   นางสาววิยดา  เหล่มตระกูล  ผู้ช่วยอธิการบดี  ไปราชการเมื่อระหว่างวันที่  27 – 29  พฤษภาคม  2555
6.   นางพชรพร  แก้วประเสริฐ  ไปราชการ  ณ  โรงภาพยนตร์  House  RCA  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  14 – 16  พฤษภาคม 2555
7.   นางชุติมา  คำบุญชู  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  การสัมมนาทางวิชาการ  2553 – 2555   “มหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลกครั้งที่  14” 
ณ  กรุงเทพฯ  เมื่อระหว่างวันที่  27 – 29  พฤษภาคม  2555
8.   นายอดุล  ปัญญา  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  ประชุมร่วมระบบดูแลนักศึกษา  ณ  โรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา  บางเขน  กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่  20 – 22  พฤษภาคม  2555
9.   อ.สันติ  วงค์ใหญ่  , อ.วีรวัชร  พงศ์อัมพา  ไปราชการเพื่อนิเทศนักศึกษา  ณ  จังหวัดตาก  จังหวัดลำพูน  จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อระหว่างวันที่  17 – 18  พฤษภาคม  2555
10.   อ.ดวงใจ  ปิเย่  , นายกิตติศักดิ์  ท่นไชย  พนักงานขับรถ  ไปราชการเพื่ออบรม
11.   นางมยุรีย์  พิทยาเสนีย์  อาจารย์  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่องงานวิจัย  “กระบวนการเรียนรู้  ตำรายาพื้นบ้านจากผู้เฒ่าสู่เยาวชน  ต.หัวเสือ  อ.แม่ทะ  จ.ลำปาง”  ณ  อำเภอแม่ทะ  เมื่อวันที่  18  พฤษภาคม  2555
12.   อ.อภิศักดิ์  จักรบุตร ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  สังคม  และสุขภาพ  ณ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อระหว่างวันที่  16 – 18  พฤษภาคม  2555
13.   นายขจรศักดิ์  วงศ์วิราช  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เตรียมความพร้อมการประชุม  ณ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เมื่อวันที่  15  พฤษภาคม  2555
14.   นายบัณณทัต  กัลยา  ไปติดต่อราชการเรื่อง  ขอไปทำวิทยานิพนธ์  ณ  คณะวิจิตศิลป์  มช.  เมื่อระหว่างวันที่  28  พฤษภาคม  - 1  มิถุนายน  2555
15.   อ.ศิริมา  เอมวงน์  , อ.ธชนม์  ท้าวสมบูรณ์ , ดร.รวิภา  ยงประยูร  , นายปรีชา  ตาเมืองปลูก  พขร  ไปราชการเพื่ออบรม  เรื่อง  เครือข่ายคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยัลยราชภัฏทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์  ระหว่างวันที่  27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม  2555

หน้า: [1] 2 3 4