ผู้เขียน หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 24 มกราคม 2560  (อ่าน 2707 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

Pr_hom

  • lpru 05

  • ออฟไลน์
  • *****

  • 1200
  • การ์ม่า:
    +0/-0
    • ดูรายละเอียด
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.หนังสือเลขที่ 167/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงค์ และคณะไปราชการเพื่อจัดฝึกอบรมแผนจัดระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเพื่อความปลอดภัยสำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้บุคลากรที่มีรายชื่อท้ายคำสั่งนี้เข้ารับการฝึกอบรม ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. ณ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ

2.หนังสือเลขที่ 0178/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.ไฟฑูรย์ อินต๊ะขัน ไปราชการเพื่อจัดการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีียงราย จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/#!KBByHaLQ!XGaHbmJpyffZ_YQJaznf04EVWtqs2SgL_wHRMuaZIog

3.หนังสือเลขที่ 1080/2560 นายสุรศักดิ์ ประกัน และคณะไปราชการเพื่อส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์เชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 25-29 มกราคม 2560
https://mega.nz/#!yMhHGDDJ!hQfI8qqZN1vf_iyuEMcbGTK-IeqohfyAHsDhoqA1u_0

คณะวิทยาการจัดการ

1.หนังสือเลขที่ 009/2560 อาจารย์ธีระ เทียนรุ่งไพศาล และคณะไปราชการเพื่อ ไปราชการเพื่อจัดการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาการจัดการวิชาการ 2017 การวิจัยยุคประเทศไทย 4.0 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีียงราย จังหวัดเชียงราย
https://mega.nz/#!eYQUiSBJ!RqSjwZ0p1Ql3zy1yco149CkEAfzGj4Wn2mnxcWWg5XE

2.หนังสือเลขที่ 011/2560 อาจารย์เกศณีย์ สัตตรัตนจร และคณะไปราชการเพื่อเข้าร่วมจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 8-10 มีนาคม 2560 และงาน MICE Career Day ครั้งที่  3 ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม และห้องฮอลล์ เอ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
https://mega.nz/#!fIgnSbDS!W_1As8j2laxFbe9amFfFRuny5yGxPBKVHPyU-us406w

3.หนังสือเลขที่ 012/2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน ไปราชการเพื่อประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมพิชัยยุทธ ชั้น 5 อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
https://mega.nz/#!6QoikIiT!Q7LvdKmWBXUYmgB7_6BaLpdkwRboDTrFcpzyoJLu-0w

4.หนังสือเลขที่ 013/2560 อาจารย์ธวัชชัย ทำทอง และคณะไปราชการเพื่อจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการศึกษาสำรวจโบราณวัตถุภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ของวัดพระธาตุลำปางหลวง ในวันนที่ 30 มกราคม 2560 ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
https://mega.nz/#!DY4C1TSS!XD4BHoSZJvfABCLUmoFfv3r6ze1CJehnYozBlZ_6SLY

5.หนังสือเลขที่ 014/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ และ 28 มีนาคม 2560 ณ วิชชาพรการบัญชีและตรวจสอบ และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลอง จังหวัดแพร่
https://mega.nz/#!eRpQCB6I!3TB09MsYrubElY5DfjDmphmXELWvt8SXSmEMh5CINqs

6.หนังสือเลขที่ 015/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  2 มีนาคม และ 4 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พุง และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังชิ้น จังหวัดแพร่
https://mega.nz/#!HAJj2YIQ!MNYJrNEtEBSpkXQbF2mwZ40CaF9PwDaU33XcRouQhfE

7.หนังสือเลขที่ 016/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  24 กุมพาพันธ์ และ 7 เมษายน 2560 ณ สำนักงานอรพินบัญชี และห้างหุ้นส่วนจำกัดอิสราการบัญชี จังหวัดน่าน
https://mega.nz/#!bNZwTDBJ!kv4CNCKKmZVbpBTCgvNZorXgJbJJmps9iEdtl0zlqkE

8.  หนังสือเลขที่ 017/2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  10 กุมพาพันธ์ และ 31 มีนาคม 2560 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่าน จังหวัดน่าน
https://mega.nz/#!bFxGQLDC!LUOR9vIWRCNIbGTZ5gSVu2W4HZW0PP9rrKuKTtryoF0

9.  หนังสือเลขที่ 018/2560 นางสาวนันทพร อุปเสน และคณะไปราชการเพื่อจัดโครงการเปิดโลกการศึกษาและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
https://mega.nz/#!DNQiBJgS!QHjyyJ_CTzleGnQG27Zx2-0pK5VgCREfsdNzPv1G3ms

10.หนังสือเลขที่ 019/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ ลิมป์ไฟบูลย์ และคณะไปราชการเพื่อจัดเวทีคืนข้อมูลโครงการ การสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชนโดยใชช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาจากล่างสู่บน ในวันที่ 25 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีพะเยา จังหวัดพะเยา
https://mega.nz/#!3UYlgRRB!QIcdaRkRLiR0mbaSruStQg91lnHG4bxZM5S32oZGyXc

11.หนังสือเลขที่ 020/2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกร สิริสุคันธา และคณะไปราชการเพื่อจัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากสถานการณ์ทางธุรกิจ เพื่อเป็นการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ให่กว้างไกลให้กับนักศึกษาในการเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ รุ่นที่ 12 เพื่อศึกาาดูงาน ในวันที่ 3-6 กุมพาพันธ์ 3560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
https://mega.nz/#!jVwCQZRA!TmYVyqQoUeP3AkJPdbedQfpiNrQ05DRnQKNQjIJDV3E

12.หนังสือเลขที่ 021/2560 อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  13 กุมภาพันธ์ และ 3 เมษายน 2560 ณ บริษัทซีแอนด์ฮิล จำกัด และบริษัทที แอคเค้าท์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 https://mega.nz/#!DYJ2BKjb!W-szVOPOcG-Aj1jQZ3g7F4_UpSbkf3MGrMS1On-GGIo

13.หนังสือเลขที่ 023/2560 อาจารย์ ดร.ปริยนุช ปัญญา ไปราชการเพื่อจัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ภาคปกติ ในภาคเรียนที่ 2/2559 จึงขออนุญาตไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการน์วิชาชีพ ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ และ 4 เมษายน 2560 ณ ศุนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
https://mega.nz/#!iFg3XSLC!dXg46t0Kvn8XFtzZD8rBiStvQcn0UjFMeEk-tsDt9_8

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 20, 2017, 09:37:27 am โดย Pr_hom »