ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน ตุลาคม 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายแบบ MPLS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างบริการอินเทอร์เน็ตและโครงข่ายแบบ MPLS ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญและกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/October-251055-(3)-4.pdf
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๐ ตัว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙๐ ตัวตามรายการ ดังนี้
โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์    จำนวน  ๙๐    ตัว 
         
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ ตุลาคม   ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๑๕   ตุลาคม ๒๕๕๕     ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th , www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/October-051055-1.pdf

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 90 ตัว
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/October-051055-2.pdf
 

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์
- - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาลิฟท์
 ประจำอาคาร ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๒ เครื่อง ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕   ตุลาคม  ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม   ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.    ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา   ได้ที่ งานพัสดุกลาง อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th ,www.gprocurement.go.thหรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/October-051055-3.pdf
 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version