ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

กพน.แจ้งสำนักพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง จัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
กพน.แจ้งสำนักพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง จัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕บ่ายวันพุธนี้

       
                                  นายบรรจง     สมศรี     ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    แจ้งว่า  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง  กำหนดจัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษา   ประจำปี  ๒๕๕๕  ในระหว่างวันที่ ๕ – ๒๐  กันยายน ๒๕๕๕   จำนวน ๓ แห่ง   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีจิตสำนึก เสริมสร้างและสืบสานคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงาม และรู้จักนำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจำวัน  อีกทั้งเพื่อให้เยาวชนปฏิบัติตนเป็นคนดี นำหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน   และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ธรรมะจากกิจกรรมและฝึกปฏิบัติจริง
การจัดโครงการนำธรรมะสู่สถานศึกษาจังหวัดลำปาง  สถาบันการศึกษาที่จะร่วมโครงการ ประกอบด้วย         ๑.มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม , ๒.โรงเรียนผดุงวิทย์(วัดศรีบุญเรือง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๓.โรงเรียนนายางวิทยา วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.   ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ขอให้จัดตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะต่างๆ  เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๒๐๐  คน  ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.  ณ  อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กำหนดการจัดกิจกรรม โดยสรุปมีดังกนี้ เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ลงทะเบียน , เวลา ๑๓.๐๐ –พิธีเปิดโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธาน  หลังจากพิธีเปิดเสร็จ เป็นการบรรยายธรรมะเดลิเวอรี่ โดยพระสุรเดช และคณะ – แบ่งฐานการเรียนรู้ออก เป็น ๔ กลุ่ม        (ฝึกปฏิบัติ) –ฐานการเรียนรู้ด้วยสติ , ฐานการเรียนรู้การแกะโฟม , ฐานการเรียนรู้พุทธประวัติ , ฐานการเรียนรู้การต้องดอก และเวลา ๑๖.๑๕ น. พิธีปิดโครงการ    ขอเชิญชวนนักศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่ ที่สนใจร่วมโครงการตามวันเวลาดังกล่าว  และในส่วนของรายละเอียดของโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่ ผศ.เฉลิมชัย    สุขจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version