ห้องศิษย์เก่ามร.ลป-ข่าวสารต่างๆ > ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์ข่าว-ศิษย์เก่า

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งข่าว การสอบราคาจ้างที่ปรึกษาวางระบบกลไก กพน.ม.ราชภัฏลำปาง

(1/1)

พชรพร แก้วประเสริฐ:
ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งข่าว การสอบราคาจ้างที่ปรึกษาวางระบบกลไก
ขอมาตรฐาน  ISO 9001 : 2008
กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    จำนวน    1  งาน


   กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์ราคาจ้างที่ปรึกษาวางระบบกลไก ขอมาตรฐาน ISO 9001 : 2008   กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน  1   งาน   เป็นเงินทั้งสิ้น 290,000 บาท(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
2.ต้องเป็นที่ปรึกษาไทย และได้จดทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย 
3.ต้องมีผลงานในการเป็นที่ปรึกษา ISO 9001 : 2008   ของส่วนราชการ
4.จะต้องให้คำแนะนำปรึกษาในการวางระบบกลไก ISO 9001 : 2008   จนแล้วเสร็จ จนได้รับการรับรองมาตรฐาน

     กำหนดยื่นซอง วันที่ 6 มิถุนายน  ถึงวันที่  22  มิถุนายน  2555 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.     ถึงเวลา 16.00 น.  ณ กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา วันที่ 25 มิถุนายน 2555  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  ณ  อาคารกองพัฒนานักศึกษา
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ในวันที่ 6  มิถุนายน ถึงวันที่ 22  มิถุนายน 2555  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.  ณ  กองพัฒนานักศึกษา   ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เวปไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ www.lpru.ac.th  หรือ เวปไซด์กองพัฒนานักศึกษา www.snk.lpru.ac.th โทร 054-237399 ต่อ  1403 , 1400  โทรสาร  054-241177 , 237388   หรือทาง e-mail : ooy_ku@hotmail.com


นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version