ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน เมษายน 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- - - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

     กำหนดดูสถานที่ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
     กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
     ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-060455-1.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ เครื่อง

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖เครื่อง  ตามรายการ ดังนี้
เครื่องปรับอากาศแบบแขวนชนิดแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า  ๒๓๐๐๐ BTU จำนวน ๖ เครื่อง

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th     หรือที่  www.gprocurement.go.th        หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔ ๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-060455-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
- - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ จำนวน ๑ โปรแกรม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-060455-3.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- - - - - - - - - - - - -
 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
 ๑.    รถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๗  ที่นั่ง    จำนวน    ๑ คัน
 ๒.    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๕ ที่นั่ง                    จำนวน    ๑ คัน

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.      เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสาร  ประกวดราคา   ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ ๑๐๐ บาท  ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๑ เมษายน  ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๒๐    เมษายน ๒๕๕๕   ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-060455-4.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังลานเวทีอเนกประสงค์
- - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานก่อสร้างห้องน้ำด้านหลังลานเวทีอเนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสน-  ห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร   โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-190455-5.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
- - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๕๕   ถึงวันที่   ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/April-270455-6.pdf

cocore:
 ;D   ;D

Hudjshf:
 :) :) :) :)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version