ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน มีนาคม 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการออกแบบและดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ โปรแกรม
- - - - - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการออกแบบและดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ โปรแกรม ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับการออกแบบและดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน   ๑โปรแกรม

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดีในวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-020355-1.pdf
   
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 --------------------------------
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ    จำนวน    2  รายการ  เพื่อใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ดังนี้
       1.รถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ที่นั่ง      จำนวน   1  คัน
       2.รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ขนาดไม่เกิน 5 ที่นั่ง                     จำนวน   1  คัน

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 20  มีนาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ งานพัสดุกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ให้จำหน่ายจากเจ้าของ  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ  และกำหนดเสนอราคาในวันที่  27  มีนาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 100.-บาท (หนึ่งร้อยบาท) ได้ที่งานพัสดุ ชั้น 1 อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ระหว่างวันที่   8  มีนาคม  2555 ถึงวันที่  15  มีนาคม  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงวันที่  16.30 น.ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th     หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข (054) 237321-2    ในวันและเวลาราชการ         
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-080355-2.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ จำนวน ๗ คัน
- - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ จำนวน ๗ คัน ตามรายการ ดังนี้
 กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ จำนวน ๗ คัน

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac/th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-130355-3.pdf

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการออกแบบและดำเนินระบบบำบัดน้ำเสีย
- - - - - - - - - - - - - -  -
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนด      เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓   เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่  งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี   อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ใวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ใน   วันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-220355-4.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค บ้านพักอาจารย์
- - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค บ้านพักอาจารย์ ราคากลางของงานก่อสร้าง
ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้า-แสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และ  กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.    ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-270355-5.pdf

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 ๑.    รถยนต์ตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า๗ ที่นั่งจำนวน   ๑   คัน
 ๒.    รถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดไม่เกิน ๕ ที่นั่ง   จำนวน   ๑   คัน

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬารโรจน์หิรัญ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๐๐ บาท ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/March-290355-6.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version