ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2555

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางด้านข้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และ ด้านข้างอาคารดนตรี
-- - - - - - - - - - -

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางด้านข้างอาคารคณะวิทยาศาสตร์ และ ด้านข้างอาคารดนตรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๔,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/February-210255-1.pdf


เรื่องสอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑
- - - - - - - - - - - - - -
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑ ตามรายการ ดังนี้
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภท ๑   จำนวน ๗ คัน
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุกลาง ชั้น ๑ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒ ในวันและเวลาราชการ
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-55/February-210255-2.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version