เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2552

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศบัญชีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามาหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางขออนุมัติให้ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2552

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=1238
***หมายเหตุ*** นักศึกษาที่มีรายชื่อในรอบที่ 2 ให้มารับใบรับรองได้ตั้งแต่วันที่ 2  เมษายน 2553

นักศึกษาที่มีรายชื่อดังกล่าวให้มาขอรับในรับรองผลการเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ งานทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version