เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง > สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ แผนการเรียน

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพ

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผลได้ตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2552 มีนักศึกษาผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อบังคับคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ ว่าด้วยการประเมินผลการเรียนนักศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของสถานบันราชภัฏ พ.ศ. 2541 จึงประกาศให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่พ้นสภาพได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้ากองบริการการศึกษา อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ และสำนักงานงานคณะทุกคณะ

ประกาศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553
ฝ่ายงานทะเบียนและประมวลผล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version