Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล => การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ => ข้อความที่เริ่มโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2014, 04:49:55 pm

หัวข้อ: มร.ลป.ประกาศการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เริ่มหัวข้อโดย: ผู้ดูแลระบบ-webboard ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2014, 04:49:55 pm
(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2010/03/new2010-1.png)
เรื่อง  การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามรายละเอียดดังนี้

๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท  (แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคปกติ)

๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการ (แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคปกติ)

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. โดยเปิดรับสมัครทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์  ณ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หรือ www.grad.lpru.ac.th

๔. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ (รายละเอียดการสอบจะแจ้ง ก่อนสอบ ๑ สัปดาห์) หรือ www.grad.lpru.ac.th


(http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/wp-content/uploads/2010/03/new2010-1.png)
เรื่อง  การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 ปีการศึกษา  ๒๕๕๗

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๗  ตามรายละเอียดดังนี้

 ๑. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
๑.๑ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 - สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท
(แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)
 (แผน ข)       จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)

๑.๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 - สาขาวิชาการจัดการ
(แผน ก(๒)     จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)
 (แผน ข)       จำนวน  ๑๕  คน (ภาคพิเศษ)

๒. ระยะเวลาการรับสมัคร
กำหนดรับสมัคร ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันจันทร์ที่ ๓๑  มีนาคม ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๐๐ น. โดยเปิดรับสมัครทุกวันเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์  ณ สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา

 ๓. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๐๐  น.  ณ  สำนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา หรือ www.grad.lpru.ac.th

๔. การสอบคัดเลือก
มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสอบคัดเลือก  วันเสาร์ที่ ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๗ (รายละเอียดการสอบจะแจ้ง ก่อนสอบ ๑ สัปดาห์) หรือ www.grad.lpru.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11075