ผู้เขียน หัวข้อ: มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมร.ลป ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปประจำ 57  (อ่าน 10868 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ผู้ดูแลระบบ-webboard

 • Administrator
 • lpru 05

 • ออฟไลน์
 • *****

 • 850
 • การ์ม่า:
  +1/-3
 • ข้อความส่วนบุคคล
  webmaster-lpru
  • ดูรายละเอียด
  • http://netra.lpru.ac.th/~phsakong/
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดรับสมัครนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ๔ ปี  ปริญญาตรี ๕ ปี  และปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)  ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น  เพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยจึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัคร  ดังนี้

การรับสมัครเข้าศึกษา

ผู้สมัครสามารถซื้อคู่มือการสมัครเข้าศึกษาหรือขอรับเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มกราคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๗  (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร  ระหว่างวันที่   ๒๐  มกราคม  -  ๔  เมษายน  ๒๕๕๗  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  ณ กองบริการการศึกษา  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ผู้สมัครต้องนำเอกสารการสำเร็จการศึกษาที่เป็นตัวจริงและสำเนาไปในวันสมัคร   หากปรากฏภายหลังว่าเอกสารต่างๆ ที่นำไปแสดงไม่ถูกต้องสมบูรณ์  ถือว่ามีเจตนาไม่สุจริตตั้งแต่เริ่มสมัคร และจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ

ผู้สมัครมีสิทธิ์สมัครได้ ไม่เกิน ๒ ลำดับ  โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าสมัคร ๓๐๐ บาทหากเลือกสาขาวิชาที่มีการสอบตรงกันต้องเลือกสอบเพียง ๑ สาขาวิชา

การทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการสอบภาคปฏิบัติ

 การทดสอบความรู้ทางวิชาการ

ผู้สมัครจะต้องทดสอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ/วิชาชีพ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามวัน เวลา ที่กำหนด วิชาที่สอบ

 ก.  สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ๔ ปี และ ปริญญาตรี ๕ ปี)

ข.  สอบความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพ (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับ ปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนรายวิชาจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า))

 การทดสอบทักษะทางวิชาชีพ

ผู้สมัครต้องทดสอบวัดแววความเป็นครูในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗  และสอบสัมภาษณ์ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗   (สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชาระดับปริญญาตรี ๕ ปี)

 การทดสอบภาคปฏิบัติ

 ผู้สมัครที่สมัครในสาขาวิชาที่มีการสอบภาคปฏิบัติ  ต้องเข้าสอบภาคปฏิบัติ ในวันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๓๐ น.  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

 ข้อปฏิบัติในการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และการสอบภาคปฏิบัติ
ในวันสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ  ผู้สมัครต้องนำบัตรประจำตัวสอบไปแสดงมิฉะนั้นกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบผู้สมัครต้องเข้าสอบตรงตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางสอบ

 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ ๓๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.lpru.ac.th

http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=11019