ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชน ของ มร.ลป. ครั้งที่4_52 ที่ผ่าน  (อ่าน 4050 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒
วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  พฤศจิกายน   ๒๕๕๒   เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐   อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
****************************************
ผู้มาประชุม
๑. ผศ.เล็ก                     แสงมีอานุภาพ   รักษาราชการแทนอธิการบดี มร.ลป.                 ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์วิรัช     ไชยรักษ์                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                         กรรมการ       
๓.นายณัฏฐพล           แสงศรีจันทร์         ผอ.สพท.เชียงราย  เขต ๑                                         กรรมการ
๔. นางบุญเทียม        ปัญญาศิริกุล          (แทน)นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร     กรรมการ
๕. นายศรีบุตร           จนาศักดิ์                ประธานหอพักเครือข่าย ม.ราชภัฏลำปาง              กรรมการ
๖.นายนิพนธ์             จอมอินตา        (แทน)นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว                         กรรมการ
๗. นางกรองจิต     ยอดศิริ                       (แทน)ผู้จัดการรัตนทัวร์                                            กรรมการ
๘. รศ.ดร.บุญฑวรรณ   วิงวอน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ
๙.  ผศ.บุปผา   สมมะโน   (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ         
๑๐. น.ส.นิตยา          เตวัง                (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ
๑๑. อาจารย์อรพิณ   จารุสิริรังษี   (แทน)ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมการ
๑๒. นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด              ผู้อำนวยการกองกลาง                                               เลขานุการ                                                           
๑๓. นางพชรพร     แก้วประเสริฐ     หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                                    ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๔. นางสาวศศธร   เครือนันตา   นักวิชาการประชาสัมพันธ์   ผู้ช่วยเลขานุการ
๑๕.นายขจรศักดิ์        วงศ์วิราช          นักวิชาการประชาสัมพันธ์                                    ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายปราการ          ใจดี                         อาจารย์สาขาวิชาดนตรี                              ผู้ร่วมประชุม
๒. นางณัฐชญา   ขอบรูป       นักวิชาการศึกษา ๓                             ผู้ร่วมประชุม

ผู้ไม่มาประชุม   (ไปราชการ)
๑. ผศ.สมชัย            โกศล                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                     รองประธานกรรมการ
๒. นายอนุรักษ์         นภาวรรณ           กรรมการผู้จัดการบริษัทอินทราเซรามิค     กรรมการ
๓. นายปรีชา            ไชยโย                     ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                              กรรมการ       
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุม
๑. นายจีรายุทธ            สุวรรณผ่อง             เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  (โสตฯ)              ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. นางสาวอัมพิกา     ปัญญายศ         นักศึกษาฝึกงาน
๓. นางสาววันวิสาข์    ฟันเฟียน         นักศึกษาฝึกงาน
๔. นางสาววิไลรัตน์     คำสีทิพย์                 นักศึกษาฝึกงาน

เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๓๐ น.
ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ ๑.๑    การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
ในปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ  ๒๘๘ ล้านบาท  แต่ในปี ๒๕๕๓นี้        ทางมหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณเหลือเพียง ๑๙๗ ล้านบาท    ซึ่งถูกตัดออกไป ๑๐๐ กว่าล้าน ผลกระทบจากการตัดงบหลักคือ   
๑.๑.๑ ค่าจ้างอาจารย์อัตราจ้างที่มีงบประมาณรองรับเพียง ๙ เดือน อีก ๓ เดือน                          ทางมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้หาเอง
๑.๑.๒ การถูกตัดงบครุภัณฑ์   ทางมหาวิทยาลัยได้คิดที่จะทำห้อง  ๕๐๐ ที่นั่ง และขอได้เสนองบครุภัณฑ์เพื่อจัดสรรโต๊ะ  เก้าอี้ในอาคารโอฬารฯ  แต่งบทุกรายการทุกตัดออกหมด
๑.๑.๓ งบการจัดสรรการทำวิจัย เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย ซึ่งเราได้รับเท่าเดิม
 ที่ประชุม   รับทราบ
          วาระที่ ๑.๒   เร่งโครงงานศูนย์ ๓ วัย  สายใยรักจากครอบครัว
เป็นโครงงานที่จับมือร่วมกันทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เทศบาลเขลางค์นคร   เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  และเทศบาลตำบลเกาะคา    ซึ่งเราพยายามที่จัดงานออกมา  ส่วนในภาคของจังหวัดลำปางต้องการให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นผู้เรียกประชุม   ซึ่งคณะกรรมการในภาคประชาชนเป็นหน่วยงานจากองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่น  จะขาดเพียงเทศบาลตำบลเกาะคา  จึงขอเรียนว่าสาเหตุที่มีความล่าช้าในการจัดตั้งศูนย์ ๓ วัยนี้  เพื่อต้องการให้ออกมาดีที่สุด  ชัดเจนและสามารถบูรณาการร่วมกันได้    ซึ่งในอนาคตพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ฯ ได้เสด็จมาพระราชทานเปิดศูนย์ ๓ วัย   ศูนย์แห่งนี้จะเป็นของคนลำปาง  ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  ซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่อีกหนึ่งงานของชาวราชภัฏลำปาง
ที่ประชุม  รับทราบ
วาระที่ ๑.๓  ความคืบหน้าของศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
๑.๓.๑   งานไอดีแคมป์  นักศึกษาโปรแกรมสาขาวิชาการบัญชีเข้าร่วมการแข่งขันการบัญชี   ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศแห่งประเทศไทย
๑.๓.๒ กิจกรรมกีฬาและการแสดงวัฒนธรรมของนักศึกษานานาชาติ  ในการแข่งขันกีฬานักศึกษานานาชาติ  ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน   ซึ่งนักศึกษานานาชาติของเราสามารถกวาดรางวัลกีฬาได้เกือบทุกประเภท จาก ๗ ประเภทกีฬา  เราได้มา ๖ ประเภท รวมถึงถ้วยคะแนนกีฬารวม  และได้รางวัลขวัญใจนักศึกษานานาชาติชายอีกหนึ่งรางวัล
๑.๓.๓ การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   เพื่อหาตัวแทนจากภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ   ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑.๑.๔   จำนวนขอผู้แจ้งความจำนงขอเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
ในขณะนี้มีจำนวนนักเรียนผู้แจ้งความจำนงประสงค์ขอเรียนเกินความคาดหมาย  โดยเฉพาะในสาขาวิชาครู  ๕ ปี  ซึ่งมีแนวโน้นว่าจะต้องเปิดห้องเพิ่ม   เพื่อรองรับอีก ๕ ปี ที่ครูเริ่มขาดแคลน
๑.๑.๕ แจ้งเรื่องกำหนดการจัดงานสโมสรสันนิบาตร  ซึ่งในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว  เทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เทศบาลตำบลเกาะคา  หอการค้าจังหวัดลำปาง  ภาครัฐและภาคเอกชนให้ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดลำปางให้เป็นสถานที่ในการจัดงาน  ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๒                ณ  ลานอเนกประสงค์  และจัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวันที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๕๒  ซึ่งในขณะนี้มีทีมที่แจ้งร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๒๐ ทีม

มติที่ประชุม      รับทราบ

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒   วันที่   ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๒                   
                                ณ  ห้องประชุมชั้น  ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ    ครั้งที่         ๓/ ๒๕๕๒  วันที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๕๒   ณ   ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ นั้น
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายงานการประชุมมีจำนวน  ๑๖  หน้า รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมตั้งแต่หน้า ๑ – ๑๖

มติที่ประชุม        ที่ประชุมรับทราบและรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๒ 
         
ระเบียบวาระที่  ๓     วาระสืบเนื่อง
วาระที่  ๓.๑    การติดตามผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
นางวิมลพรรณ    ทองเกล็ด   ผอ.กองกลาง  เลขานุการ   กล่าวว่าในการติดตามผลการเลือกประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ได้พิจารณากรอบและแนวทางการพิจารณาโครงการที่จะดำเนินการ                    ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
• ประเด็นยุทธศาสตร์จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ประชุมได้ให้ทางมหาวิทยาลัยดำเนินโครงการจัดการศึกษาคงเดิมไว้
• ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  จะมีโครงการพัฒนาครูภาษาไทย  ซึ่งเป็นความร่วมมือโดยคณะครุศาสตร์และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง  ทั้ง ๓ เขต
•  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนางานวิจัยและสร้างสรรค์  จัดโครงการศูนย์ ๓ วัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมการ
•  ประเด็นยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม  - โครงการอบรมก๋องปู่จา
นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด    ผู้อำนวยการกองกลาง  เลขานุการ   ได้นำเสนอประเด็นยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการในทักษะ ๕ ด้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาได้แก่  ทักษะด้านภาษาอังกฤษ       ด้านภาษาไทย  ด้านคอมพิวเตอร์  ด้านวิจัย  และด้านภาวะการเป็นผู้นำนั้น จึงขอมติจากคณะกรรมการภาคประชาชนฯว่าควรมีการตัดโครงการในทักษะ ๕ ด้านออก หรือไม่
นายณัฏฐพล    แสงศรีจันทร์   ผอ.สพท.เชียงราย  เขต ๑  ได้เสนอในที่ประชุมว่า                 ผลจากการดำเนินโครงการในทักษะ ๕ ด้านที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จ  สามารถพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้อย่างเต็มความสามารถ   มีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน และคิดว่าหากมีการตัดทักษะด้านหนึ่งด้านใดออก  ในอนาคตเกิดมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อก็จะเป็นการเสียโอกาส
นางบุญเทียม  ปัญญาศิริกุล  รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  เห็นด้วยกับนายณัฏฐพล    แสงศรีจันทร์   ผอ.สพท.เชียงราย  เขต ๑ และสนับสนุนว่างบประมาณในแต่ละทักษะนั้นๆ ผู้รับผิดชอบสามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ซึ่งที่ผ่านมาจากรายงานการประชุมจะเห็นได้ว่า  ผู้รับผิดชอบโครงการนั้น  จะเป็นผู้มารายงานและตอบข้อสงสัยจากคณะกรรมการภาคประชาชนฯ จึงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอย่างไร  หากคงโครงการที่ตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้               
 มติที่ประชุม      รับทราบและสนับสนุนตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อทราบ
วาระที่  ๔.๑   รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑๓  เรื่องการเปิดโอกาสให้ประชาชน      เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒
นางวิมลพรรณ  ทองเกล็ด  ผอ.กองกลาง  เลขานุการ  กล่าวว่า  จากการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองของสถาบันอุดมศึกษา  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินภายใน  ผลการประเมินมีค่าระดับคะแนนที่  ระดับ ๕   ระดับความสำเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปีนี้ตัวชี้วัดที่ ๑๓ เป็นไปตามเป้าหมายและตามแผนปฏิบัติตามคำรับรอง  คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมและติดตามผลการดำเนินงาน  มีการรับฟัง  และการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการตามที่ได้รับความเห็นชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการได้คัดเลือกให้ปฏิบัติ  และได้ปฏิบัติตามนโยบายที่ตั้งไว้   จึงส่งผลให้คะแนนการประเมินครั้งนี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระดับ ๕
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่   ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
วาระที่  ๕.๑  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีก๋องปู่จา
อาจารย์ ปราการ    ใจดี  อาจารย์สาขาวิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ฯ    ได้รายงานแผนการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตีก๋องปู่จา (ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระที่ ๕)   ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)        โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องในปี ๒๕๕๓   แบ่งการอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๘   กันยายน ๒๕๕๒   ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง         โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง   จำนวน ๙๐ คน
ช่วงที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ควบคุมและนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง  จำนวน ๔๘๖ คน
กิจกรรมทั้ง ๒ ช่วง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๘,๖๐๐ บาท
ผลจากการจากจัดโครงการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับความรู้  ความเข้าใจในวิถีที่เกี่ยวข้องกับก๋องปู่จา  ได้ฝึกปฏิบัติการตีก๋องปู่จา  และเพื่อส่งเสริม  สร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก  หวงแหน  และร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปางให้คงอยู่สืบไป
อาจารย์ศรีบุตร     จนาศักดิ์   ประธานหอพักเครือข่ายหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เสนอ           ที่ประชุมให้ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานในการปรับปรุง  และพัฒนางานด้านศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและของจังหวัดให้เกิดความเข้มแข็ง
นางบุญเทียม   ปัญญาศิริกุล   รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร  ได้เสนอให้มีการจัดงานที่มีแต่การตีก๋องปู่จา  หรือทำให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เหมือนกับการตีบอกเวลา  มีการตีก๋องปู่จาบริเวณห้าแยกประตูชัยและบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา เพื่อบอกเวลา   ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น.
                                       
มติที่ประชุม        รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖    เรื่องอื่นๆ
วาระที่   ๖.๑   กำหนดการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓   วันที่  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๓                        เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมชั้น ๑๐  อาคารโอฬาร  โรจน์หิรัญ
ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานที่ประชุม กล่าวปิดการประชุมได้แจ้งกำหนดการประชุม  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๒   ในเดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๓                     ซึ่งกองเลขานุการจะได้ประสานวันและเวลาประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม  :  รับทราบ 

ปิดการประชุม   เวลา  ๑๗.๐๐ น.         


                               
            (นางสาวศศธร  เครือนันตา)                                                           (นางพชรพร  แก้วประเสริฐ)   
             นักวิชาการประชาสัมพันธ์                                                              หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
                     ผู้ช่วยเลขานุการ                                                                              ผู้ช่วยเลขานุการ
      บันทึกและพิมพ์รายงานการประชุม    ช่วยสรุปบันทึกการประชุม/ตรวจทาน                                                                                    (นางวิมลพรรณ   ทองเกล็ด)
                                           ผู้อำนวยการกองกลาง
                                                              เลขานุการ /  ตรวจทาน                                                 

 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
                                                           คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
                                                               ที่  ๑๓๖๖  /๒๕๕๓
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดง           
           ความคิดเห็นและร่วมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓
                                           ********************************

ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    ครั้งที่  ๔/๒๕๕๓    เมื่อวันที่                   ๒๑  เมษายน ๒๕๕๓   มีมติกำหนดให้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ เรื่องการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา                 และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย     และเหมาะสมในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและวิเคราะห์แล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัย   เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย

   ๑.  ผศ.เล็ก   แสงมีอานุภาพ   รักษาราชการแทนอธิการบดี           ประธานกรรมการ
   ๒. ผศ.สมชัย   โกศล      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร               รองประธานกรรมการ
   ๓. อ.วิรัช   ไชยรักษ์   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ         กรรมการ
       ๔. ผศ.วิพัฒน์          หมั่นการ            รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการฯ          กรรมการ
   ๕. นายสมบัติ   สุทธิพรมณีวัฒน์   ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปางเขต ๒   กรรมการ
   ๖. นายดนูดล    วรรณปลูก   นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร         กรรมการ
   ๗. นายสมพร    วะเท   นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว                   กรรมการ
   ๘. นางสาวจันทร์สวย    บุญนำมา   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ      กรรมการ
            กระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง
   ๙. นายอธิภูมิ   กำธรวรรินทร์    ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง      กรรมการ
   ๑๐. นายอนุรักษ์   นภาวรรณ   กรรมการผู้จัดการบริษัทอินทราเซรามิค จำกัด   กรรมการ
       ๑๑. รศ.บุญชัด             เนติศักดิ์              คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                  กรรมการ
       ๑๒. รศ.ดร.บุณฑวรรณ   วิงวอน   คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                              กรรมการ                   
   ๑๓. ผศ.ดร.สมาน    ฟูแสง   คณบดีคณะครุศาสตร์                                กรรมการ
        ๑๔. ผศ.ศิริ    พรมดี   คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ                               กรรมการ
       ๑๕. ผศ.ปรีชา            โพธิ์แพง              คณบดีคณะวิทยาศาสตร์                                    กรรมการ
       ๑๖. ผศ.สุวรรณี           จันทร์ตา                คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร                       กรรมการ

-๒-

   ๑๗. นางวิมลพรรณ    ทองเกล็ด      ผู้อำนวยการกองกลาง                                เลขานุการ
         ๑๘. นางพชรพร         แก้วประเสริฐ       หัวหน้างานประชาสัมพันธ์                              ผู้ช่วยเลขานุการ
   ๑๙. นางสาวศศธร       เครือนันตา   นักวิชาการประชาสัมพันธ์                     ผู้ช่วยเลขานุการ
       ๒๐. นายขจรศักดิ์      วงศ์วิราช             นักวิชาการประชาสัมพันธ์                                ผู้ช่วยเลขานุการ
       ๒๑. นายจีรายุทธ       สุวรรณผ่อง         เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(โสตฯ)                      ผู้ช่วยเลขานุการ

   ให้มีหน้าที่
๑.   ผลักดันกระบวนการพัฒนาระบบราชการหรือผลักดันให้เกิดผลการปฏิบัติราชการ
หรือการพัฒนาบริหารสาธารณะตามประเด็นยุทธศาสตร์
๒.   กำหนดและเลือกประเด็นการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๓.   กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด  วิธีการวัดผล   และระบบการจัดเก็บข้อมูล
๔.   วางระบบการติดตามความก้าวหน้าหรือการตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
(รายเดือนหรือรายไตรมาส)
๕.   จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
๖.   ให้มีวาระการดำเนินงานหนึ่งปีนับแต่วันประกาศแต่งตั้งเป็นต้นไป

สั่ง    ณ   วันที่    ๑๒         เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. ๒๕๕๓


                                                            (ลงชื่อ)

                                                                                            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ)
                                                                                         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 17, 2010, 05:09:41 pm โดย pr_lpru »