ผู้เขียน หัวข้อ: การจัดงานแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ มร.ลป.ที่ผ่านมาจัดได้ยิ่งใหญ่น่าชื่นใจแก่บัณฑิต  (อ่าน 5000 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จัดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตอย่างยิ่งใหญ่

            บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  8  แห่ง  กำหนดเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปี 2553  ระหว่างวันที่   ระหว่าง 6 – 10 พฤษภาคม 2553 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ   อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง บัณฑิต จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ช่วงเช้าวันที่ 8  พฤษภาคมพร้อมจัดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์   มหาบัณฑิต และบัณฑิตอย่างยิ่งใหญ่   ในช่วงเช้าวันที่  6  พฤษภาคม   ณ  บริเวณลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง) โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นประธาน
         ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง   เปิดเผยว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  8  แห่ง  ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม  2553  ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  วิทยาเขตสะลวง  อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่               ซึ่งเป็นบัณฑิต
สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2551 - 2552  มีบัณฑิต จากสำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  8 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบูรณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้ารับพระ ราชทานปริญญาบัตรจำนวน 21,050 คน
             สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ภาคเช้า
วันที่ 8 พฤษภาคม 2553    ภาคบ่ายมหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์ ,   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับวันที่  6  พฤษภาคม  2553   ,วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์    ,  วันที่ 9 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
                 สำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2551-52 รวม 
         ระดับปริญญาตรี และโท  รวมจำนวน  2,626  คน (ป.โท 130 คน , ป.ตรี 2,496 คน)  รายงานตัวเข้ารับพระราชทาน
         ปริญญาบัตร จำนวน 2,063  คน  แยกเป็นปริญญาตรี สาขา บธ.บ.704 คน ,  บช.บ. 65  คน , ค.บ. 231  คน ,
         วท.บ.  307  คน ,  ศศ.ย. 472  คน ,  รปบ.  230 คน  และปริญญาโท   53  คน  รวม  2,063  คน
                    และปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม
              รวม  4  ท่าน   ได้แก่   นายจำนง    จันทร์จจอม      ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์      สาขา
                   วิชายุทธศาสตร์ การพัฒนา    นางสิรินทรา   แก้วกุลศรี  รีด       ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                   สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     , นายมาลีราช   ปาเต็ล      ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
                   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     และ พระไพรัช  อภิชาโต     ได้รับปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมาศักดิ์
                   สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
           ซึ่งบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้ง 3  ท่าน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกับบัณฑิต ในวันที่  8  พฤษภาคม   สำหรับบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุสงฆ์ มหาวิทยาลัย จะจัดพิธีถวายที่วัดในโอกาสต่อไป
         โดยในภาคเช้าวันที่ 6  พฤษภาคม  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่   ณ  ลานอเนกประสงค์(หน้าเสาธง) เริ่มพิธีเวลา 06.00 น.  -08.00 น.  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ดร.สุชาติ  เมืองแก้ว) เป็นประธาน  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน(นายดิเรกกช  ภณก้อนกลีบ) , นายสุวรรณ   กล่าวสุนทร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มาแทนผู้ว่าราชการ จ.ลำปาง พร้อมด้วยผู้บริหารทุกภาคส่วน  ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ   อดีตบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทุกรุ่นของมหาวิทยาลัย  รวมถึงคณาจารย์  บัณฑิต   ศิษย์เก่า  ญาติพี่น้องประชาชนชาวลำปาง มาร่วมพิธีร่วม 3,000 คน   หลังเสร็จพิธีแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่    บัณฑิตได้มีการบันทึกภาพร่วมกันกับคณาจารย์  ญาติ เพื่อนๆ  บริเวณสนาม อาคาร  ซุ้มแสดงความยินดีต่างๆ   ท่ามกลางความปิติยินดีของบัณฑิต  พ่อแม่พี่น้อง  คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธี     เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง  และในตอนค่ำ ในวันที่ 6  พฤษภาคม วันเดียวกัน  มหาวิทยาลัยฯ ยังได้จัดงานฉลองบัณฑิตใหม่(งานบัณฑิตบอล)ให้แก่บัณฑิต    ณ ลานอเนกประสงค์ (หน้าเสาธง) ด้วย
             บัณฑิต หรือญาติพี่น้อง  หรือผู้ที่จะไปร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ   สามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ แผนที่การเดินทาง     ไปยังสถานที่รับพระราชทานปริญญาบัตร และสถานที่ตั้งหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ได้ทางเว็บไซต์  มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ที่ www.lpru.ac.th , หรือ www.academic.cmru.ac.th/congra/ download/map.pdf    หรือหากญาติพี่น้อง  ประชาชน ที่ไม่สามารถไปร่วมพิธีแสดงความยินดีได้ที่เชียงใหม่  ก็สามารถชมการถ่ายทอดสด ได้ทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ได้ทุกแห่ง   สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถรับชมได้ที่ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(ราชภัฏเรดิโอ) ที่ http://www.lpruradio.com/ www.lpru.ac.th  คลื่นความถี่  FM 105.5 MHz   และสามารถรับสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บ ไซด์   www.radio.cmru.ac.th

                                -----------------------------------------------------------------


                        งานประชาสัมพันธ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง -  ข่าว
โทร 054-237399  ต่อ  3819, 7319
Pr_lpru@lpru.ac.th