Webbard มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ => คำสั่งไปราชการ => ข้อความที่เริ่มโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:07:53 pm

หัวข้อ: คำสั่งไปราชการลงรับวันที่ 18 มิถุนายน 2564
เริ่มหัวข้อโดย: Pr_hom ที่ กรกฎาคม 29, 2021, 04:07:53 pm
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1.คำสั่งเลขที่ 1179/2564 ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี และคณะ ไปราชการลงพื้นที่จัดโครงการการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานและชุมชนด้านการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมปฏิบัติการ เรื่องการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564
https://mega.nz/file/SZxwHJRC#O55F8T-Y1EUQQz8XeUl4vjExUxSFYsxMKwsvm9G0GXs

2.คำสั่งเลขที่ 1180/2564 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา และอาจารย์เยาวทิวา นามคุณ ไปราชการลงพื้นที่จัดโครงการการนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยงานและชุมชนด้านการทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมปฏิบัติการ เรื่องการเพาะเห็นหูหนู เห็ดขอน เห็ดลม  ณ ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง  ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/GFpG0SiY#pcRQo0CsODMSQzc2MVGdB_Gc07WHLhchjFn3_FhhapQ

3.คำสั่งเลขที่ 1181/2564 ผศ.จำเนียร มีสำลี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ ไปราชการลงพื้นที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลวิเชตนคร กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การยกระดับสินค้า otop /อาชีพอื่น อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปูนา  ณ สวนอาหารแอ่วอิ่ม ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564
https://mega.nz/file/HdpCSBZY#5SHs-HRtl5qbY9APLpeY_33eCzkiQRtK1ffRATiV6kc