ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

ม.บูรพารับนักศึกษาปริญญาโท

(1/1)

pr.lpru:
   มหาวิทยาลัยบูรพารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรมและสังคม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่  038-393475
   (ที่มา : หนังสือขอความอนุเคราะห์ ปชส. ที่ ศธ 6612/ว 0224 ลงวันที่ 7 เม.ย. 53 จากคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version