ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝากข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานภายนอก

มมส.อบรมผู้ประเมิน

(1/1)

pr.lpru:
    คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการขยายผลหลักสูตรที่ 3 รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ค. 2553  โดยผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมเพียง 3000 บาท ทั้งนี้จะต้องแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมการอบรม
ภายในวันที่ 4 พ.ค. 2553
   สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณพัณณ์ชิตา พลหาญ โทร.043-754333 ต่อ 2007 หรือ 081-9743895
   (ข้อความขอความอนุเคราะห์ ปชส. ที่ ศธ.0530.3/ว 271 ลงวันที่ 8 เม.ย. 53)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version