การรับสมัครนักศึกษาใหม่/การประกาศผล > การประกาศผลการรับสมัครนักศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางระดับปริญญาตรี 4 ปีและเทียบโอน

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เรื่อง   ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระดับปริญญาตรี 4 ปี  และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
  ปีการศึกษา 2555  (เพิ่มเติม)

 ———————————-

                ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี 4 ปี  และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญา หรือเทียบเท่า)  ปีการศึกษา 2555  (เพิ่มเติม)  วันที่ 16 – 18  พฤษภาคม  2555 บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม) แยกตามสาขาวิชาเข้าศึกษา  ดังนี้

ให้ผู้มีรายชื่อในประกาศฉบับนี้กรอกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ วันที่  19 – 20 พฤษภาคม  2555   
ที่เว็บไซต์  http://lprumis.lpru.ac.th/academic/NewStudent/
และพิมพ์ทะเบียนประวัติของตนเอง  ยืนยันการรายงานตัวในวันที่  21  พฤษภาคม  2555
 เวลา 08.30 – 14.00 น.  ณ ห้องประชุมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ 

  สิ่งที่จะต้องนำมาในวันรายงานตัว

ทะเบียนประวัตินักศึกษาที่พิมพ์จากระบบอินเตอร์เน็ต
ใบแสดงผลการเรียน  ฉบับจริง  ที่มีผลการเรียนครบตามหลักสูตรและมีวันที่สำเร็จการศึกษาชัดเจน
พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ
รูปถ่าย (แต่งกายนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หรือ สถาบันเดิม) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ฉบับจริง  พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 2 ฉบับ (ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ – สกุล)
เอกสารฉบับสำเนา  เขียน   สำเนาถูกต้อง   ลงลายมือชื่อกำกับ
 ผู้ไม่มารายงานตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์  หากหลักฐานไม่ครบถ้วน  มหาวิทยาลัยจะไม่รับรายงานตัวเป็นนักศึกษา 

 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว   1,800  บาท

          -  ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่           500  บาท

          -  ค่าประกันของเสียหาย                 500  บาท

          -  ค่าหนังสือคู่มือนักศึกษา                300  บาท

          -  ค่าอบรมคุณธรรมจริยธรรม           500  บาท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
ปีการศึกษา 2555 (เพิ่มเติม)

คลิกที่นี่
ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อเปิดดูไฟล์ได้ ที่นี่
http://www.lpru.ac.th/wordpress_lpru52/?p=7368

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version