ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน มิถุนายน 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประจำเดือน มิถุนายน 2554 
เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ จำนวน ๓๐ ชุด ตามรายการ ดังนี้ เครื่องฉายภาพ LCD โปรเจคเตอร์พร้อมจอภาพ   จำนวน ๓๐ ชุด

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_June(30)-060654.pdf
ประจำเดือน มิถุนายน 2554 
เรื่อง เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างทำระบบบริการออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างจ้างทำระบบบริการออนไลน์ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_June(1)-130654.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version