ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศ ประกวดราคา/ซื้อ/จ้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำเดือน พฤษภาคม 2554

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
เรื่อง สอบราคาจ้างงานขยายไหล่ทาง งานวางท่อ และบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนด้านหน้าหอประชุมจันทน์ผา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานขยายไหล่ทาง งานวางท่อ และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนด้านหน้าหอประชุมจันทน์ผา ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/Check_price-54/Check_price_May(0)-200554.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version