ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

มร.ลป.จับมือศูนย์ฝึกตำรวจภาค ๕ จัดค่ายคุณธรรมบัณฑิตจิตอาสาแก่น้องใหม่ปี ๕๔

(1/1)

pr.lpru:
มร.ลป.จับมือศูนย์ฝึกตำรวจภาค ๕ จัดค่ายคุณธรรมบัณฑิตจิตอาสาแก่น้องใหม่ปี ๕๔
   ม.ราชภัฏลำปางจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา โดยร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมทั้งด้านกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทักษะตนเอง กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ โดยนำนักศึกษาใหม่   ชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เข้าร่วมการอบรม ๘ รุ่น ตั้งแต่เดือน พ.ค. – มิ.ย. ๕๔
   รองศาสตราจารย์จำเนียร นันทดิลก รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัย        ราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า ภายหลังที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมทั้งให้นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาที่ช่วงที่ผ่านมานั้น และในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจะจัดให้นักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังความรัก              ความสามัคคี ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายฯ เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน ซึ่งปีการศึกษา    ๒๕๕๔ นี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสาขึ้นเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยนำนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ          ชั้นปีที่ ๑ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน และในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ ขอความอนุเคราะห์ศูนย์ฝึกตำรวจภูธรภาค ๕ จังหวัดลำปาง เป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
   การจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา ในปีนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๘ รุ่นๆละประมาณ ๕๐๐ คน โดยรุ่นที่ ๑ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ และรุ่นสุดท้ายคือรุ่นที่ ๘ จะเริ่มวันที่ ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้ร่วมกันทำระหว่างเข้าร่วมค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา ประกอบด้วย กิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมฝึกความเป็นระเบียบ ความอดทน ภาวะผู้นำ   กิจกรรมคุณธรรมนำชีวิต จุดเทียนแห่งปัญญา กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมบัณฑิตจิตอาสาพัฒนาค่าย กิจกรรมปลูกจิตสำนึกให้เกิดความสามัคคี ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกิจกรรมส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เป็นต้น
   ทั้งนี้ ในการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา สำหรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในปีนี้ นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยทุกคนจะได้รับตารางการเข้าร่วมกิจกรรมภายหลังการเข้ารายงานตัวเพื่อเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาบัณฑิตจิตอาสา ได้ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่ โทร.๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๔๐๐ ,๐๘๙-๕๕๔๔๔๓๔ (คุณชัยวัฒน์ สัตย์ซื่อ), ๐๘๖-๕๘๗๒๕๕๖ (คุณอรรณพ ณะรศ)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version