ผู้เขียน หัวข้อ: ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ กำหนดรับถึง๓๐ พ.ค. นี้  (อ่าน 18664 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr.lpru

  • บุคคลทั่วไป
ม.ราชภัฏลำปางรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ กำหนดรับถึง๓๐ พ.ค. นี้
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) เรียนเฉพาะวันเสาร์-     วันอาทิตย์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๓ รุ่นที่ ๒๕ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยและ   รุ่นที่ ๑๑ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จ.ลำพูน กำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นี้
   ผศ.เล็ก แสงมีอานุภาพ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ หรือภาคการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) จัดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ โดยในส่วนที่จัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนั้นจะรับสมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี ๔ ปี รับสมัครในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระดับปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รับสมัครในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม)
   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี ๔ ปี รับสมัครในสาขาวิชารัฐประศาสน-ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ปริญญาตรี ๔ ปี รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) รับสมัครในสาขาวิชาการบัญชีทั้งระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) รับสมัครในสาขาวิชานิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ๔ ปี
   สำหรับการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.) ที่จัดการเรียนการสอน ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะรับสมัครในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ปริญญาตรี ๔ ปี รับสมัครในสาขาวิชา                รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์   หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ปริญญาตรี ๔ ปี รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า) รับสมัครในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) รับสมัครในสาขาวิชาการบัญชีทั้งระดับปริญญาตรี ๔ ปี และปริญญาตรี ๔ ปี (เทียบโอนจากอนุปริญญาหรือเทียบเท่า)
   ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓  โดยผู้ที่ประสงค์จะศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สามารถซื้อเอกสารการสมัครและยื่นใบสมัคร ณ กองบริการการศึกษา ชั้น ๑ อาคารโอฬารฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน นั้น สามารถซื้อเอกสารการสมัครและยื่นเอกสารได้ ณ ศูนย์โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โดยสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.lpru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๕๔-๒๓๗๓๙๙ ต่อ ๑๑๐๒,๓๘๔๐