ผู้เขียน หัวข้อ: มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน หลายอัตรา  (อ่าน 8363 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

pr_lpru

  • บุคคลทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานสายวิชาการ และสายสนับสนุน หลายอัตรา
     
    มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและอาจารย์ประจำตามสัญญา  จำนวน 22  อัตรา   มี ตำแหน่งต่างๆ ดังนี้   1  ตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับปริญญาเอก  และอาจารย์ประจำ ตามสัญญาระดับปริญญาโท  จำนวน  22  อัตรา    สังกัด  คณะวิทยาศาสตร์  1  อัตรา ,  สังกัดคณะครุศาสตร์  8  อัตรา , สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ฯ  9 อัตรา , คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 อัตรา , คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   1  อัตรา  ,
          โดยมีรายละเอียดดังนี้ คณะวิทยาศาสตร์  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือเคมี หรือวิทยาศาสตร์ศึกษา หรือการสอนวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
          คณะครุศาสตร์  8 อัตรา   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก  1.สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน  2 อัตรา ,    2.สาขาวิชาภาษาไทย 2 อัตรา รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทางภาษาไทย  2  อัตรา /  3.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  1  อัตรา      รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท หรือเอก  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์   คอมพิวเตอร์ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    4. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว จำนวน 1 อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว  หรือการแนะแนวและการให้คำปรึกษา   ...5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(โดยจบปริญญาตรีทางการศึกษา)   6. สาขาวิชาการวัด   ประเมิน และวิจัยทางการศึกษา จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา หรือการทอสอบทางการศึกษา หรือวิทยาการวิจัย หรือการวิจัยทางการศึกษา  หรือการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา   /  คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน  9 อัตรา
คือ 1.สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จำนวน 3  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก  สาขาวิชารัฐศาสตร์  หรือรัฐประสาสนศาสตร์  หรือการบริหารรัฐกิจ หรือนิติศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  2. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จำนวน 2  อัตรา – รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  3. สาขาวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  หรือกฎหมายภาษีอาการ หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง    4. สาขาวิชาภาษาจีน จำนวน  1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือเอก  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือภาษาศาสตร์  หรือการสอนภาษาอังกฤษ  หรือวรรณคดีอังกฤษ  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   6. สาขาวิชาสังคมศึกษา  จำนวน 1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก  ทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
  คณะวิทยาการจัดการ   3 อัตรา  คือ  1. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือการจัดการ หรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ หรือสังคมศาสตร์    2. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  จำนวน 1  อัตรา  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ   3. สาขาวิชาการบัญชี   รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาการบัญชี  / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  จำนวน 1  อัตรา คือ  สาขาวิชาวิชาคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม   ปริญญาโท หรือเอก สาขาวิชาวิศวคอมพิวเตอร์ หรือวิศวอิเล็กทรอนิกส์   
           อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาเอก  เดือนละ 19,600 บาท , วุฒิปริญญาโท  เดือนละ  9,700.- บาท
           รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  10 พฤษภาคม 2554   ณ  งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร  054-237399  ต่อ 3825 ,3824   
         และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ยังประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน)  จำนวนอีก 5 อัตรา  ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้  1.ตำแหน่ง  บรรณารักษ์ (วุฒิปริญญาตรีทางบรรณารักษ์)   จำนวน  1 อัตรา     เดือนละ 7,940 บาท     สังกัดสำนักวิทยาบริการฯ    2.  ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (รับวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา)  ปฏิบัติหน้าที่กิจกรรมนักศึกษา   สังกัดกองพัฒนานักศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,940 บาท     ...  3. ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัดกองนโยบายและแผน  จำนวน  1  อัตรา  ค่าจ้างเดือนละ  7,940 บาท   ...4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ (วุฒิไม่ตำกว่าระดับ ปวช.ขึ้นไป)    สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา  เดือนละ  5,760 .- บาท ...5. ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ   (ขับรถบัส)    1  อัตรา (รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ป. 6  ขึ้นไป )    สังกัดฝ่ายยานพาหนะ  กองกลาง สำนักงานอฺธิการบดี   เดือนละ  5,000 บาท 
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22  เมษายน  2554  ณ  งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ   โทร  054-237399  ต่อ 3825 ,3824    หรือดูรายละเอียดที่เวปไซด์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ www.lpru.ac.th
                                       ------------------------------------

                                                                                     งาน ปชส. มร.ลป. - ข่าว

nagaorg

  • บุคคลทั่วไป
หวัดดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ