ประกวดราคาภายใน/ประกาศผล > ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประจำปี 2553

(1/1)

ผู้ดูแลระบบ-webboard:
เดือน มกราคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/January_2010.pdf

เดือน กุมภาพันธ์
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/February-53.pdf

เดือน มีนาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/March-53.pdf

เดือนเมษายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/April53.pdf

เดือนพฤษภาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/May53.pdf

เดือนมิถุนายน
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/June53.pdf

เดือนกรกฎาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/July53.pdf

เดือนสิงหาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/August53.pdf

เดือนธันวาคม
http://www.lpru.ac.th/price_check_53/pdf_53/December53.pdf

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version