ข่าวประชาสัมพันธ์ > ข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2554-55

แจ้งบุคลากรทำบัตรเข้า-ออก มหา’ลัยใหม่

(1/1)

pr.lpru:
แจ้งบุคลากรทำบัตรเข้า-ออก มหา’ลัยใหม่
   สนอ.แจ้งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ใช้รถยนต์ทำบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยใหม่ หลังบัตรเก่าหมดอายุแล้ว
   นายปรีชา ไชยโย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยขอให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ใช้รถยนต์ยื่นเอกสารเพื่อขอทำบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๔ โดยให้แนบหลักฐานเอกสารประกอบคำร้องและ สำเนาทะเบียนรถที่ขอบัตรอนุญาตเข้า – ออก อย่างละ ๑ ฉบับ ณ งานบริหารทั่วไป (ฝ่ายธุรการ) ซึ่งบัตรเข้า-ออก มหาวิทยาลัยนั้นจะต้องดำเนินการขออนุญาตปีต่อปี
   ทั้งนี้ ในการขอบัตรอนุญาตเข้า-ออก มหาวิทยาลัยนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติราชการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการภายในมหาวิทยาลัย โดยทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเป็นผู้ตรวจสอบทั้งเข้าและออกมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version